Mobiele menu

Doorontwikkeling en implementatie Regionaal Zorgpad Advance Care Planning in de Gelderse Vallei

Projectomschrijving

Iedereen heeft recht op zorg die aansluit bij zijn wensen, waarden en behoeften. Het is belangrijk om hierover tijdig in gesprek te gaan met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten, ook wel proactieve zorgplanning of Advance Care Planning (ACP) genoemd. Ondanks toenemende aandacht voor proactieve zorgplanning is het nog geen structureel onderdeel van de zorg. Hierdoor is bij de patiënt/burger, naasten en andere professionals niet duidelijk welke zorg gewenst is. Zo bestaat het risico op discontinuïteit, herhaling van vragen en zelfs ongewenste of onnodige zorg.

Doel

Samen met patiënten, hulp- en zorgverleners (uit 0-1e en 2e lijn) ontwikkelen en implementeren we een ketenbreed zorgpad proactieve zorgplanning in de regio Gelderse Vallei. Dit doen we om een goede overdracht binnen de proactieve zorgplanning te stimuleren. Het moet leiden tot:

  • meer gevoerde gesprekken
  • meer ervaren houvast voor patiënt/burger en hulp-/zorgverlener
  • afname van niet-passende zorg in de laatste 30 dagen van het leven
  • toename van registratie van behandelwensen
  • het digitaal uitwisselen van proactieve zorggegevens in de keten

Aanpak/werkwijze

Implementatie van het ketenbrede zorgpad bestaat uit de verdere ontwikkeling van informatiematerialen, het trainen/scholen van zorgverleners in het signaleren van nut en noodzaak voor proactieve zorgplanning, de voorbereiding van patiënten/burgers en naasten, de gespreksvoering, wijze van (digitale) verslaglegging en het delen hiervan. Daarnaast onderzoeken we de ervaringen van patiënten en zorgverleners. We houden bij onze werkwijze ook rekening met patiënten/burgers met een migratieachtergrond.

Verwachte resultaten

Meer aandacht en kennis voor proactieve zorgplanning bij patiënten/burgers en zorgverleners, waardoor proactieve zorgplanning structureel is ingebed binnen de bestaande zorgprocessen. Los van de totstandkoming en implementatie van de ketenbrede werkprocessen rondom proactieve zorgplanning, gaan we in de regio een domeinoverstijgend scholingsaanbod ontwikkelen en uitvoeren. Ook een regionale awarenesscampagne, zowel bestemd voor zorgprofessionals als voor de patiënt/burger, moet de succesvolle implementatie van proactieve zorgplanning gaan ondersteunen. We betrekken patiënten/burgers vanuit diverse methodieken patiënten/burgerparticipatie, en de professionals ontvangen een domein overstijgend scholingsaanbod specifiek voor de ketenbrede implementatie van proactieve zorgplanning.

We verwachten op te halen voor wat voor de patiënten/burgers belangrijk is in de laatste fase van het leven, waardoor we meer passende zorg kunnen bieden. Door kennis en kunde rondom proactieve zorgplanning te vergroten verlagen we uiteindelijk de drempel om de juiste gesprekken te voeren.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Iedereen heeft recht op zorg die aansluit bij zijn wensen, waarden en behoeften. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig in gesprek gaan met patiënten en naasten hierover, ook wel Advance Care Planning (ACP) genoemd. Ondanks toenemende aandacht voor ACP is het nog geen structureel onderdeel van de zorg.

Samen met patiënten, hulp- en zorgverleners implementeren we een ketenbreed zorgpad ACP in de regio Gelderse Vallei. Implementatie van het zorgpad bestaat uit de verdere ontwikkeling van info-materialen, het trainen van zorgverleners in het signaleren van nut en noodzaak voor ACP, de voorbereiding van patiënten en naasten, de gespreksvoering, wijze van verslaglegging en het delen hiervan. Daarnaast onderzoeken we de ervaringen van patiënten en zorgverleners.

We willen meer aandacht en kennis omtrent ACP bij patiënten en zorgverleners en voor wat voor de patiënt belangrijk is en meer passende zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012110010
Looptijd: 22%
Looptijd: 22 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. de Laat
Verantwoordelijke organisatie:
Ziekenhuis Gelderse Vallei