Mobiele menu

Evaluatie Ambassadeurstraject Wijkverpleegkundigen: Maatschappelijke Impact van Nieuwe Leiders in de Wijk

Projectomschrijving

Doel

In deze studie zijn de opbrengsten en impact van het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige op lokaal, regionaal en landelijk niveau in kaart gebracht.

Werkwijze

Het perspectief van zowel de ambassadeurs als van relevante stakeholders (bestuurders, managers, coaches, financiers) is meegenomen. Data is verzameld via vragenlijsten (n=45) en focusgroepen (n=14) met ambassadeurs. Daarnaast zijn interviews gehouden met 13 stakeholders. 

Resultaten

Het ambassadeurstraject genereert impact op het niveau van de cliënt, de wijkverpleegkundige, de organisatie, de wijk en de maatschappij. Ambassadeurs manifesteren zich meer als autonome professionals en als vakinhoudelijk verpleegkundig leider. Zij zijn in staat het verschil te maken voor de cliënt en hun organisatie. De ambassadeurs zijn rolmodellen, en dragen bij aan een positief imago van de wijkverpleegkundige. De ambassadeurs gaven aan dat assertiviteit, lef, persoonlijke en professionele ontwikkeling, bevlogenheid en vertrouwen in eigen kunnen belangrijke aspecten waren van hun groei. Dit herkennen de stakeholders ook. Daarnaast blijkt uit de interviews met de stakeholders het belang van profilering en zichtbaarheid, werken in netwerken, beroepstrots, autonomie en dat het verbreden van de horizon waardevol is voor de praktijk.

Verslagen


Eindverslag

In deze studie zijn de opbrengsten en impact van het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige op lokaal, regionaal en landelijk niveau in kaart gebracht. Het perspectief van zowel de ambassadeurs als van relevante stakeholders (bestuurders, managers, coaches, financiers) is meegenomen.Het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige genereert impact op verschillende niveaus: het niveau van de cliënt, de wijkverpleegkundige, de organisatie, de wijk en de maatschappij. De ambassadeurs zijn opgeleid tot kritische, onderzoekende professionals met lef die zowel dicht bij cliënt als ver daarbuiten hun invloed weten uit te oefenen ten behoeve van betere cliënten uitkomsten en welbevinden. Ze slaan de brug tussen praktijk, beleid en politiek door als vertalers op te treden en taal te geven aan het onmisbare en onzichtbare werk van de wijkverpleegkundige. Een belangrijke vraag voor zorgorganisaties en uitdaging voor ambassadeurs is het zoeken naar een optimale rolverdeling tussen wijkwerk en ambassadeurswerk.

Samenvatting van de aanvraag

De afgelopen jaren heeft de overheid stevig ingezet op zorg dicht bij huis. Zelfredzaamheid en eigen regie staan centraal waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wijkverpleegkundigen spelen hierin een cruciale rol. In de periode 2009-2013 voerde ZonMw het programma ‘Zichtbare schakel’ uit en gaf daarmee uitvoering aan de Motie Hamer (2008). De overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2015 heeft grote impact op de positionering van wijkverpleegkundigen. Om adequaat in te spelen op deze verandering heeft ZonMw, in opdracht van het ministerie van VWS, in de jaren 2014 tot en met 2017 het programma ‘Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen’ uitgevoerd met als doel een impuls te geven aan het vergroten van: (1) de competenties van (nieuwe) wijkverpleegkundigen betreffende hun herpositionering in de wijk en hun nieuwe taken; (2) het aantal wijkverpleegkundigen. Als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen ontstond tegelijkertijd een toenemende vraag naar wijkverpleegkundigen als waardige gesprekspartner van onder andere het ministerie van VWS, NZa, en ZN. Op initiatief van ZonMw en V&VN M&G is het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige in 2013 van start gegaan, samen met Bureau Lambregts en met financiële steun vanuit Zichtbare schakel fase 2 van ZonMw. Het traject draagt bij aan het vergroten van de massa van nieuwe verpleegkundige leiders in de wijk die in staat zijn de beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk niveau te vertegenwoordigen, lobbyen en invloed aanwenden. Intussen hebben 60 talentvolle wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie het traject succesvol doorlopen. Deze subsidieaanvraag is gericht op de evaluatie van het ambassadeurstraject. Doelstelling is om inzicht te krijgen in de opbrengsten van het traject op de verschillende niveaus (micro, meso, macro) en de waarde hiervan te onderbouwen. Het perspectief van zowel de ambassadeurs als relevante stakeholders wordt hierin meegenomen. Thema’s die centraal staan zijn: netwerkvorming, zichtbaarheid, vertegenwoordigen van de ambassadeurs bij relevante partijen, persoonlijk leiderschap en visie ontwikkeling.

Kenmerken

Projectnummer:
206120016
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N. Bleijenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen, zoals dit project. Bekijk wat we nog meer doen.