Good goan, prettig oud worden in Markelo, fase II Lokaal netwerk ouderenzorg in Markelo

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk wil dat ouderen “good goan”, prettig oud worden in Markelo. De netwerkpartners willen samen faciliteren dat ouderen in Markelo langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. Het netwerk wil dit bereiken door de samenwerking tussen de netwerkpartners te versterken. Als netwerkpartners samen: elkaar aanvullen, vertrouwen, anticiperen, geen dubbel werk. Met als uitkomst de juiste zorg op de juiste plaats, door de juiste persoon op het juiste moment. Het netwerk richt zich op ouderen in kwetsbare situaties, op mantelzorgers, en ook op de groep “jongere” ouderen, de beginnend kwetsbare mensen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

  • Huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, Markelo
  • Carint Reggeland, Markelo (Wijkverpleging / Thuiszorg)
  • Salut Welzijn Hof van Twente
  • Huisartsenpraktijk Meereboer en de Jonge, Markelo
  • Buurtzorg Markelo
  • Ouderenvereniging Markelo
  • Gemeente Hof van Twente

Doel en aanpak project

Doelstelling van het project is het optimaliseren welzijn, ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Voor het netwerk is dit een overkoepelende doelstelling, waar de verschillende onderwerpen, die samen met de netwerkpartners en de doelgroep zijn geformuleerd, onder kunnen vallen. Dit is samengevat in “Routing scree ning tot ondersteuning”, waarbij we inzicht willen krijgen in hoe je een zinvol proces in kunt richten met betrekking tot signaleren van kwetsbaarheid in samenwerking met andere partijen opdat deze signalen door de juiste persoon worden opgepakt en in hoe je een zinvol proces in kunt richten bij hulpvragen naar welzijn of gemeente zodat tijdig passende vervolgacties ingezet worden. Daarnaast willen we komen tot gezamenlijke afstemming in acute complexe situaties tussen professionals en hun naasten.

We willen veranderen, leren en kennis vergaren ten behoeve van samenhangende ouderenzorg. Dit doen we al werkende, via een waarderende (en positief ingestoken) manier van onderzoeken en zoveel mogelijk aansluitend bij de dagelijks praktijkvoering. Ook willen we hiermee bijdragen aan versterking en uitbreiding van de samenwerking tussen de verschillende partijen. En uiteraard is de inbreng van de ouderen zelf en hun mantelzorgers hierbij ook belangrijk.

Verslagen

Eindverslag

Good Goan, prettig oud worden in Markelo.
Huisartsenpraktijken, zorgorganisaties, een welzijnsorganisatie, een ouderenbond en de gemeente in Markelo werken aan een professioneel netwerk voor goede zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen thuis. Structurele afstemming en samenwerking staat centraal. Zij richten zich op twee onderwerpen:
1. Optimaliseren van het proces van het eerste contact tussen een kwetsbare oudere en een professional tot ondersteuning: burgers hoeven niet meerdere keren dezelfde vragen te beantwoorden, bekendheid met de sociale kaart van Markelo onder burgers en professionals, burgers weten waar zij met een hulpvraag terecht kunnen, en beperkte of geen wachttijden voor ondersteuning;
2. Betere en tijdige afstemming rondom complexe situaties, om onverwachte opname te voorkomen.
Samenwerking is vormgegeven via gebruik van OZO Verbindzorg en multidisciplinaire casusbesprekingen. Het organiseren van ontmoetingsmomenten tussen professionals blijkt onmisbaar voor goede samenwerking en afstemming.

De netwerkpartners willen samen faciliteren dat ouderen in Markelo langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. Dat willen we bereiken door de samenwerking tussen de netwerkpartners te versterken. Dat doen we door twee inhoudelijke onderwerpen uit te werken: Het eerste onderwerp is de overkoepelende doelstelling van het netwerk: optimaliseren welzijn, ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Dat doen we door samen te kijken naar de verschillende screenings- en intake-instrumenten, waar zitten overeenkomsten, waar kunnen we dubbel werk voorkomen, welke informatie kunnen we delen? Voor het vervolg daarop wordt gewerkt aan het compleet maken van de sociale kaart en (het beter bekend zijn van) een centraal meldpunt. Tot slot hoort hier dan ook nog bij het optimaliseren van het proces, indien een verwijzing naar de WMO in beeld komt. Dit alles samen om ervoor te kunnen zorgen dat tijdig de juiste zorg of ondersteuning kan worden ingezet.
Dit onderwerp wordt uitgewerkt door 3 themagroepen, waarin de huisartsenzorg, de wijkverpleging/ thuiszorg, het welzijnswerk, de gemeente en de ouderen/mantelzorgers zijn vertegenwoordigd.
Het tweede onderwerp betreft: Betere (+tijdige) afstemming rondom complexe situaties.
Uit Fase I van dit project bleek dat er voorbeelden waren waarbij door het ontbreken van tijdige en duidelijke afstemming acute ziekenhuis- of verpleeghuisopname nodig was.
Ook dit onderwerp wordt uitgewerkt door een Themagroep, waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd.

Samenvatting van de aanvraag
Huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, Carint Reggeland en Salut zitten samen in Gezondheidscentrum Het Stroaten in Markelo. Zij hebben vorig jaar het initiatief genomen tot het (verder) ontwikkelen van een netwerk omdat zij zagen dat structurele afstemming en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen essentieel is voor adequate en toekomstbestendige zorg en begeleiding in de wijk rondom kwetsbare ouderen. In fase 1 Ontwikkelsubsidie Lokale Netwerken samenhangende ouderen zorg hebben initiatiefnemers vorm gegeven aan het ontwikkelen van een netwerk. Belangrijk hierbij was de directe betrokkenheid van de doelgroep bij de ontwikkelingen en de besluitvorming. Gedurende de eerste fase is ook de andere huisartsenpraktijk aangesloten bij het project, zodat het netwerk verder kan worden ontwikkeld voor heel Markelo. En natuurlijk ook niet onbelangrijk, de gemeente is aangesloten. De gemeente juicht het initiatief toe en is van harte bereid mee te werken aan de verdere ontwikkeling. Dit alles heeft ertoe geleid dat een gezamenlijke visie, doelstelling en ambitie is opgesteld en dat de intentieverklaring op 27 september 2019 is ondertekend door zes organisaties. De netwerkpartners willen samen dat ouderen "good goan", prettig oud worden in Markelo. Er zijn twee inhoudelijk onderwerpen gekozen, waaraan we willen werken in fase II en waarmee we de samenwerking verder vorm willen geven. Het betreft: 1. Optimaliseren welzijn, ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers: Dit is voor het netwerk de overkoepelende doelstelling, waar de verschillende onderwerpen, die samen met de doelgroep zijn geformuleerd, onder kunnen vallen. De door de ouderen meest genoemde knelpunten, zoals - dubbele screeningen / meerdere keren dezelfde vragen moeten beantwoorden, - onbekendheid met activiteiten/ sociale kaart niet actueel, - niet weten waar men met een hulpvraag terecht kan en - de lange wachttijden bij de gemeente hopen we in 2020 hiermee zoveel mogelijk op te lossen. 2. Betere (+tijdige) afstemming rondom complexe situaties. Dit is een onderwerp dat zowel door de professionals als door de ouderen/mantelzorgers is aangedragen als een knelpunt, waar allen graag op korte termijn een verbetering in willen. Om al deze onderwerpen aan te kunnen pakken zal worden gewerkt met themagroepen, waarin de verschillende organisaties, die de intentieverklaring hebben ondertekend deelnemen. En net als in fase I zullen ook in deze fase ouderen en mantelzorgers weer direct worden betrokken, opdat de gekozen oplossingen aansluiten bij de wensen van de doelgroep zelf. Franka Bakker zal als actie-onderzoeker het project begeleiden en samen met ons werken aan verander-, leer- en kennisdoelen. Het is de bedoeling deze fase af te ronden met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639531902
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Olde Reuver of Briel
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot