Mobiele menu

Herstel-Lab

Projectomschrijving

Herstel-lab

Veel mensen met psychische problemen worstelen met passiviteit. Ook hebben ze vaak geen betaald werk. In Nederland zijn allerlei projecten opgezet om deze doelgroep te ‘activeren’. Deze initiatieven komen ‘van boven’ en blijken vaak niet te werken. Mensen werken half mee en/of gaan in stil verzet.


Gebaseerd op ervaringsdeskundigheid en het gedachtegoed van de filosoof Baruch de Spinoza hebben wij een programma ontwikkeld om deze situatie te doorbreken. Wij zien passiviteit niet enkel als een individueel probleem. Passiviteit is altijd ook het gevolg van de systemen rond een persoon.
Vertrekkend vanuit de individuele situatie van de deelnemers willen we middels workshops, vanuit steeds een andere invalshoek, samen de wegen naar bestaand werk en mogelijkheden voor nieuw werk verkennen. Zelfkennis, maatschappij kritiek en maatschappelijke innovatie gaan in dit project samen.

Website https://ervaringswijzer.nl/herstel-lab/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Herstel-Lab Een door Spinoza geïnspireerd visie op werk voor mensen met psychische kwetsbaarheden SCIP SCIP is een organisatie in Amsterdam voor en door mensen met een psychische problematiek. SCIP staat voor Samenwerkende Clientgestuurde Initiatieven en Projecten. Bij SCIP kunnen deelnemers hun eigen activiteiten organiseren. Sinds 2016 valt SCIP onder de Regenboog Groep, een maatschappelijke organisatie in Amsterdam met als doel de ontwikkeling van mensen in sociale armoede te stimuleren. Zie: scipweb.nl / deregenboog.org Herstel-Lab Binnen SCIP heeft het afgelopen jaar een pilot van het Herstel-Lab plaats gevonden. Het Herstel-Lab is een laboratorium voor herstel van psychische kwetsbaarheden. Binnen het laboratorium is geëxperimenteerd met verschillende werkvormen waar gedachten, ervaringen en gevoelens veilig gedeeld kunnen worden. Dit konden gesprekken zijn, maar ook schrijfopdrachten of creatieve werkvormen (muzisch werken). Zie: ervaringswijzer.nl/herstel-lab Passiviteit De pilot van het Herstel-Lab heeft goed gewerkt in de zin dat het een groep mensen aan zich wist te binden, en er veel mooie open gesprekken over persoonlijke ervaringen hebben plaatsgevonden. De deelnemers hebben de georganiseerde activiteiten als waardevol voor hun herstel en persoonlijke ontwikkeling ervaren. Een ander doel – namelijk dat deelnemers hun eigen werkvormen en projecten zouden ontwikkelen – is op een paar uitzonderingen na niet gehaald. Op grond van zijn ervaringen met de ‘consumptieve houding’ van deelnemers is ervaringsdeskundige* projectleider Bram Vreeswijk binnen en buiten het SCIP in gesprek gegaan met professionals die met mensen met psychische problemen werken. Hierbij bleek dat passiviteit onder mensen met psychische problemen een zeer algemeen voorkomend verschijnsel is. Een samenhang die zo sterk is dat bij hem de vraag ontstond: zouden psychische problemen beschouwd kunnen worden als vormen van passiviteit? Geïnspireerd door het werk van de filosoof Baruch de Spinoza is Bram Vreeswijk met deze vraag aan de slag gegaan. Dit heeft het projectvoorstel opgeleverd dat u nu voor u heeft. * Bram Vreeswijk heeft een achtergrond in alcoholisme en angstproblemen. Spinoza: Een frisse blik op ‘psychische problemen’ Spinoza is een filosoof uit de 17e eeuw die zich de vraag stelde hoe mensen een goed en gelukkig leven konden leiden. In zijn tijd bestond er nog geen psychologie, psychische diagnoses, maatschappelijk werk etc. Het werk van Spinoza geeft ons een kans om onafhankelijk van bestaande aannames, opnieuw naar vragen rond psychische gezondheid te kijken. Spinoza: Passiviteit en Activiteit Spinoza beschrijft wat wij nu ‘psychische problemen’ noemen als vormen van passiviteit. Daar tegenover plaatst hij activiteit als de manier om een gelukkig leven te leiden. Vanuit dit perspectief is het niet vreemd om onder mensen met ‘psychische problemen’ passiviteit aan te treffen. Vanuit het denken van Spinoza zou je kunnen stellen dat verschillende vormen van passiviteit de ‘psychische problemen’ zijn. Spinoza: Activiteit is je eigen natuur realiseren Volgens Spinoza is activiteit het ‘realiseren van de eigen natuur’. Dit is een andere visie op activiteit dan dat wij nu gewend zijn. Iemand die moe is en gaat slapen is volgens Spinoza actief. Hij realiseert zijn eigen natuur. Een slaaf die hard werkt daarentegen is passief. Hij laat zich leiden door zijn meester. Activiteit en passiviteit moeten volgens Spinoza altijd in een sociale context worden gezien. Programma Op grond van het denken van Spinoza wil het Herstel-Lab deelnemers een programma aanbieden dat hen steunt in herstel van psychische problemen, en helpt richting bestaand of nieuw, betaald en/of onbetaald werk. Dit programma bestaat uit: 1. Een basiscursus met een inleiding in het werk van Spinoza, een verkenning van je eigen natuur, en het maken van een plan om je situatie te verbeteren. 2. Een dans/bewegingsgroep om letterlijk ‘in beweging te komen’. 3. Bijeenkomsten waarin geëxperimenteerd wordt met de eigen activiteiten van deelnemers. 4. Individuele begeleiding. 5. De werkgroep ‘nieuw werk’ waarin samen met relevante organisaties en de gemeente Amsterdam naar mogelijkheden wordt gezocht om vormen van ‘nieuw werk’ te organiseren en financieren. Nieuw werk We willen met het Herstel-Lab een verandering in het denken over werk voor mensen met psychische problemen op gang brengen. We willen af van het woord ‘dagbesteding’, dat passiviteit verondersteld en mensen buiten de maatschappij plaatst. Geïnspireerd door Spinoza geloven we dat werkelijke verandering alleen uit mensen zelf kan voort komen. Samen met de deelnemers willen we ‘nieuw werk’ ontwikkelen. We vergroten ons handelingsvermogen door dit samen te doen. En meer handelingsvermogen betekent meer geluk! We beginnen in Amsterdam maar geloven dat deze werkwijze ook elders en voor andere doelgroepen van waarde zal zijn. Hiervoor gaan we samenwerkingen aan met andere organisaties.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742010005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Vreeswijk
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting De Regenboog