Mobiele menu

Living Lab Hydrotherapy

Projectomschrijving

Het Living Lab Hydrotherapy is een samenwerkingsverband tussen gemeente, patiëntenvereniging(en), zorgverleners, onderzoekers en opleiders met als doel het doelgroepenbad van het Biljoenbad een zorgfunctie te geven. Daarbij geven wij invulling aan twee voorwaarden en twee uitkomstdoelen. De voorwaarden zijn een betere verwijzing en mobilisatie doelgroepen en een vergrote kwaliteit van het beweeg- en therapieaanbod. Dit met als uitkomst het Reduceren van zorgkosten en het verbeteren van de gezondheid van de doelgroep-populatie. Dit in een unieke omgeving: een context van vergrijzing die in 2040 representatief is voor het Nederland en een concept dat kopieerbaar is naar 340 andere doelgroepenbaden.

Doelgroep: Ouderen, beweegarme inwoners, revalidatie, pre-operatieve en chronische patiënten.

Belangrijkste stakeholders binnen het lab: Stichting EénPlus, Fysio Busser Tjoonk, KNGF, Astrum College, Radboud UMC, HAN University of Applied Sciences, Gemeente Rheden, Proscoop, Reumapatiëntenvereniging Arnhem e.o.

Wat is het belangrijkste resultaat: (concept) convenant tussen de genoemde negen partners; wetenschappelijk literatuuronderzoek Hydrotherapy gerealiseerd; gezamenlijk gedragen visie; enthousiasme en vertrouwen in de samenwerking van alle partners.

Grootste succes(sen) / belangrijkste les(sen) / voornaamste inzicht(en) / grootste uitdaging(en) /
USP:

  • alle partijen op één lijn over de doelstelling en voorwaarden resulterend in een convenant!
  • wetenschappelijk onderzoek laat zien dat hydrotherapy kansrijk is;
  • patiëntenvereniging ondersteunt de potentie van het Living Lab;
  • grootste uitdaging is tijd voor procesregie en tijd voor alle voorgenomen acties;
  • gezamenlijk meedoen aan subsidiemogelijkheden voor verdere doorontwikkeling en innovatieve deelprojecten.

Hydrotherapie: Biljoenbad neemt voorschot op de toekomst (artikel in magazine ZBB)

Bekijk het nieuwsbericht 'Bewegen in water voor iedereen'

Download hier de flyer 'Een bad vol energie!

Download hier de infographic

Verslagen


Eindverslag

Met het Living Lab Hydrotherapy is een aantoonbaar werkzaam consortium die een doelgroepenbad tot preventieve zorg-voorziening mogelijk maakt in 2020 gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan een convenant tussen de 9 initiërende partners. Het samenwerkingsmodel is mogelijk kopieerbaar naar 340 andere doelgroepenbaden in Nederland. Het concept wordt ontwikkeld in een context van vergrijzing die in 2040 in geheel Nederland aanwezig zal zijn. Het zorgconcept beoogd een sterker mobilisatie van ouderen en doelgroepen voor therapeutisch bewegen, door een meer dekkend therapeutisch aanbod.Voor het aantoonbaar maken van de effectiviteit is een onderzoeksopzet ontwikkeld. De verwachte gezondheidsbevordering en de reductie van de totale zorgkosten (door preventie en nazorg) wordt inzichtelijk gemaakt in de implementatie van het zorgconcept in de jaren 2021-2023; een literatuurstudie daarvoor is reeds door de Radboud Universiteit verricht. Conclusie: een onontgonnen terrein met kansrijkheid op effectiviteit in de Nederlandse context!

Samenvatting van de aanvraag

Onze samenleving verandert in hoog tempo. Zeker als het gaat om vergrijzing, oplopende zorgkosten, vereenzaming, over-gewicht, de veranderende rol van overheden en de WMO. Er is veel om over na te denken als gemeente. Over 20-30 jaar is heel Nederland als Velp/Rheden, schreef Medisch Contact in juni 2018 met de titel “De toekomst is nu”. Waarmee het dorp Velp binnen onze gemeente senioren-koploper is van Nederland en daarmee heeft gemeente Rheden ook een opgave als het gaat om ouderenzorg! Het dorp Velp, tegen Arnhem aan liggend, kent in 2019 dan ook een situatie van een sterke vergrijzing. De situatie in Velp op het gebied van vergrijzing is momenteel al op het niveau zoals deze in 2040 in heel Nederland zal zijn. Dit betekent dat de kosten van zorg voor VWS, Zorgverzekeraars en gemeente (WMO) hoog zijn. De gemeente Rheden heeft haar nek uitgestoken door een nieuw doelgroepen zwembad te bouwen met een Living lab Hydrotherapy, zodat het zwembad gaat functioneren als een preventieve gezondheidszorgvoorziening. Met het Living lab Hydrotherapy levert zij erkende preventieve hydrotherapieën (evidence based) en aantoonbaar lagere zorgkosten. Het nieuwe doelgroepen zwembad dat in 2020 in Velp opent speelt in op de genoemde (demografische) ontwikkelingen met een breed aanbod ‘bewegen in water’-activiteiten voor jonge én oudere doelgroepen. En is daarmee een voorbeeld voor ons land. De gemeente Rheden (met haar 7 dorpskernen) heeft haar nek uitgestoken door een nieuwe functionele zwemvoorziening te ontwikkelen bestaand uit een wedstrijd-, doelgroepen- en een peuter-/kleuterbad. Momenteel werkt de gemeente aan een innovatief concept ten aanzien van de preventieve zorg op het snijvlak van zwemsport en –bewegen, voeding en gezondheid. Het zwembad wordt daarmee een preventieve gezondheidsvoorziening. De volgende doelen wil de gemeente bereiken: + De zorgkosten voor ouderen zijn hoog. Met het Living lab Hydrotherapy wil de gemeente Rheden aantonen dat een dergelijke breedtesport voorziening de kosten reduceert. Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen zullen een onderzoeksopzet ontwikkelen waardoor aangetoond kan worden dat een investering in een doelgroepen bad met de context van de situatie in Velp maatschappelijk rendement oplevert. Ruim 400 peer reviewed wetenschappelijke artikelen over hydrotherapie in de afgelopen 5 jaar geven daartoe vertrouwen. + Het Living lab Hydrotherapy geeft voor de Hogescholen de mogelijkheid onderzoek te doen naar de werkzaamheid van de diverse hydrotherapieën voor de verschillende doelgroepen. Het resultaat is dat werkzame (evidence based) therapieën beschikbaar komen voor alle zelfstandige therapeuten-praktijken actief in doelgroep-baden. Het KNGF zal worden gevraagd de richtlijnen op te stellen en te erkennen. + Het organiseren van een ‘Community-of-practice’ van samenwerkende partijen om het bovenstaande mogelijk te maken. + Het leveren van een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan het beleid op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Concrete resultaten zijn: o Het vormen van een aantoonbaar werkzaam consortium die een doelgroepen-bad tot preventieve zorgvoorziening mogelijk maakt (2020); o Het ontwikkelen van een onderzoeksopzet die evidence based hydrotherapieën mogelijk maakt en de verwachte reductie van de totale zorgkosten door preventie inzichtelijk maakt (2020); o Het aantonen dat de terugdringing van de zorgkosten bij gebruikers de meerkosten van een dergelijke preventieve zorgvoorziening overtreft (2023). o Het aantonen dat een dergelijke preventieve voorziening ook maatschappelijke meerwaarde oplevert in termen van bijvoorbeeld leefbaarheid wijk, eenzaamheid en gezondheidsbeleving (2023). o Het opleveren van bijvoorbeeld 7 erkende en ‘evidence based’ hydrotherapieën in de vorm van richtlijnen voor verschillende doelgroepen die door de KNGF worden erkend (2023); o Trainingsmodules voor HBO/MBO instellingen en opleidingsinstellingen paramedici (zoals NPI) op de hydrotherapieën (2023). o Vanaf 2024 worden de erkende hydrotherapieën opgenomen in (aanvullende) zorgverzekeraarspakketten. • Met het nieuwe doelgroepen bad aangevuld met hydrotherapie, kan breedtesport maximaal gekoppeld worden aan innovatieve zorgvoorzieningen zodat een preventieve werking plaatsvindt. Deze subsidie-aanvraag betreft een bijdrage aan de kosten die het zwembad, de betrokken professionals en onderzoekers maken om een consortium te vormen in de eerste 8 maanden van 2020 (tot de opening van het doelgroepenbad c.q. preventieve gezondheidsvoorziening) die dit waar gaat maken.

Kenmerken

Projectnummer:
546006003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K. Bakker
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rheden