Mobiele menu

Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen.

Projectomschrijving

Het project 'Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad' richt zich op jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking die leven in de stad en steeds meer moeite hebben om mee te doen in de samenleving.

Het eerste project omvat langdurig, kwalitatief, participatief onderzoek. Gedurende 2,5 jaar worden 40 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen met een diverse etnische achtergrond in Amsterdam en Den Haag gevolgd. Ook kunnen ze zelf, bijvoorbeeld via muziek of video, inzicht geven in hun leven.

Het tweede project omvat het bundelen en verspreiding van bestaande kennis en onderzoek. Lokale, nationale en internationale kennis zullen bij elkaar gebracht worden om inzicht te krijgen in de thematiek alsmede ontwikkelen van vernieuwing in de praktijk te ontwikkelen.  Project 3 omvat de ontwikkeling en implementatie van nieuwe zorgpraktijken. Het nieuwe onderzoek en de uitwisseling en bundeling van bestaande kennis leiden samen tot handreikingen voor de praktijk.

Meer informatie

Producten

Titel: Arjan
Auteur: Hagar Jobse
Titel: Joram
Auteur: Hagar Jobse
Titel: Heb het over geld
Auteur: Charlotte Albers
Titel: ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’
Auteur: Monique Kremer
Link: https://bensajetcentrum.nl/assets/2020/07/Online-publicatie-Monique-Kremer.pdf
Titel: De eigenwaarde van geld
Auteur: Charlotte Albers en Monique Kremer
Titel: Werkplaats TUSSEN DRIE MUREN: JONGVOLWASSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING AAN HET WERK!
Auteur: Josien Arts, Ed van der Meulen, Aart van der Gaag
Titel: Slotconferentie "Ik wil ook gewoon een normaal leven"
Auteur: Monique Kremer, Jan tossenbro, Charlotte Albers, Josien Arts, Gabe de Vries, Abdullahi El Kartaoui, Evelien Damhuis, Daphne van Eden en Martin van de Lustgraaf.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=aErqVcmsiME
Titel: Diner pentent
Auteur: Monique Kremer, Yvonne Heijnen-Kaales
Titel: Mini symposium voorbij straf en zorg
Auteur: Gertrude van den Brink, Marije Krimp, Monique Kremer, Charlotte Albers, Yvonne Heijnen-Kaales
Titel: Academische werkplaats "Goed met je geld, goed met je leven?"
Auteur: Charlotte Albers, Roeland van Geuns, Annette Druijf
Titel: Focus op onderzoek
Auteur: Charlotte Albers, Fatiha el-Hajjari Rafaella van den Bosch Abdullahi el-Kartaoui
Titel: De arbeidsmarkt moet weer dichter bij mensen komen
Auteur: Monique Kremer
Magazine: tijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Titel: Heb het eens over geld
Auteur: Charlotte Albers en Annelies Christiani
Titel: Projectpagina Meer op eigen benen
Auteur: Ben Sajet Centrum
Link: http://www.bensajetcentrum.nl/project/meer-op-eigen-benen

Verslagen


Eindverslag

Het kennisnetwerk Meer op Eigen Benen heeft als doel om beter zicht te krijgen op de participatiebarrières en -kansen voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in de grootstedelijke multiculturele context, alsmede op zinvolle zorg en ondersteuningstrajecten vanuit verschillende instellingen (forensische zorg, reclassering, gemeente, zorginstellingen), waarbij aandacht is voor de rol van de sociale omgeving en de bredere samenleving (de "participatiesamenleving"). Voor dit deelproject heeft het BSC samenwerking gezocht met Middin een zorgorganisatie in Den Haag, waar Cordaan vaker mee samenwerkt op dit thema.

Het kennisnetwerk concentreert zich op 3 vragen:
1. Welke factoren zijn van invloed op participatie (werken, leren sociale relaties) van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in de complexe grootstedelijke context, en in hoeverre en op wat voor wijze speelt de etnische achtergrond daar een rol bij?
2. Welke aanpakken zijn het meest effectief om de participatie van deze jongvolwassenen te bevorderen?
3. Hoe kunnen verworven inzichten worden vertaald naar de zorgpraktijk en naar beroepsopleidingen?

Het kennisnetwerk heeft als taak om nieuwe inzichten te genereren over de participatiekansen en barrières van jongvolwassenen, met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de vraag naar de etnische factor.

Samenvatting van de aanvraag

Het project 'Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad' is gericht op betere zorg voor jongvolwassenen (18-25 jaar) met licht verstandelijke beperkingen en ernstige problemen. Het vraagstuk In de grote stad hebben jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, in een sleutelperiode in hun leven, steeds meer moeite om te participeren in de samenleving. Wonen, werken en het hebben en houden van sociale relaties gaan uitermate moeizaam. Door de toenemende complexiteit van het leven in de grote stad, is deze groep erg kwetsbaar. Mede door de verstandelijke beperking ontstaan vaak ernstige problemen zoals schulden, dakloosheid, criminaliteit, verslaving, gecompliceerd moederschap en psychische stoornissen. (In jargon worden ze daarom LVB ++ genoemd) Doordat de verstandelijke beperking niet altijd (h)erkend wordt, en de bijkomende problematiek complex is, vallen deze jongvolwassenen vaak buiten de boot. Ze krijgen te weinig of de verkeerde zorg of ondersteuning. Soms zitten ze wel in een hulpverleningstraject (bijvoorbeeld 24uurszorg) maar stappen ze er snel uit, omdat ze 'het zelf wel kunnen', met vaak ernstige gevolgen. Ze zijn dus niet alleen kwetsbaar, ook hun levenspad is vaak grillig. In de grote steden is de etnische diversiteit van deze jongvolwassen bovendien groot. Ze hebben bijvoorbeeld een Marokkaanse of Surinaamse achtergrond, of (steeds vaker) een vluchtelingenachtergrond. Deze etnische factor zou een rol kunnen spelen bij de kansen en barrières voor participatie, bijvoorbeeld in de wijze waarop jongvolwassen met een beperking tegen zichzelf aan kijken, hoe het sociale netwerk 'werkt', hoe de zorgverlening met hen omgaat (er is meer handelingsverlegenheid) en hoe de bredere samenleving met ze omgaat. Soms is er sprake van "dubbele discriminatie". Over het leven en deelname aan de samenleving van deze jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking met zware problemen c.q. een intensieve zorgvraag bestaat nog onvoldoende kennis. Hoe kan inzicht in hun participatiekansen en barrières leiden tot betere zorg en ondersteuning? Nieuw onderzoek In twee grote steden, Amsterdam en Den Haag worden daarom 40 jongvolwassenen in de leeftijdsfase tussen 18 en 25 jaar, gedurende 2,5 jaar intensief gevolgd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve kwalitatieve, participatieve methoden. Het doel is meer inzicht te krijgen in problemen en de aanloop daarnaartoe en wat duurzame vormen van ondersteuning en zorg kunnen zijn zodat jongvolwassenen meer op eigen benen kunnen staan. In het onderzoek staat de beleving en het leven van jongvolwassenen zelf centraal, en ze doen ook actief mee in het onderzoek. Daarnaast wordt gekeken naar de rol van het sociale netwerk, de professionals en de bredere samenleving. Het onderzoek bestaat uit twee promotie-trajecten. Tegelijkertijd worden twee jongvolwassenen met een verstandelijke beperking opgeleid als 'junior-onderzoeker'. Kennisbundeling Tegelijkertijd wordt ingezet op de bundeling van bestaand academisch (internationaal) onderzoek en de uitwisseling van impliciete en expliciete kennis onder professionals. Deze uitwisseling zal samen met het nieuwe onderzoek, samengebracht worden in de nieuwe academische werkplaats 'Meer op eigen benen', waar academici, beleidsmedewerkers van de gemeente, en zorginstellingen samenkomen. Bijeenkomsten vinden plaats op locatie in Den Haag en Amsterdam waardoor van elkaar geleerd wordt. Naast de kernpartners (genoemd in deze aanvraag) zullen ook andere organisaties die zich bezig houden met de thematiek gevraagd worden deel te nemen aan bijeenkomsten (denk aan politie, Leger des Heils, GGZ). Het uiteindelijke doel van het netwerk is om de zorgverlening voor de groep "LVB++" te verbeteren. Implementatie Tevens wordt gebruik gemaakt van innovatieve vormen van leren, waarbij er aandacht is voor het initieel onderwijs (MBO en HBO) en het veranderen van bestaande professionele praktijken (via leernetwerken, het trainen van professionals middels e-learning en films die inzicht geven over de doelgroep en hun participatiekansen en barrières). Bovendien zullen de vruchten van het netwerk ook landelijk worden verspreid. Met dit doel zal een internationale bijeenkomst worden georganiseerd,en zal de bundeling van bestaand onderzoek gecommuniceerd worden via landelijke websites (o.a Kennisplein gehandicapten, Ben Sajet Centrum, kenniscentrum LVB). Ook zullen de bevindingen uit het nieuwe onderzoek breed gecommuniceerd worden (oa via www.socialevraagstukken.nl) en omgezet worden in curricula van het initieel onderwijs, in kennisbundels en modules e-learning en film. Het kernnetwerk bestaat uit het Ben Sajet centrum (samenwerkingsverband AMC,VUMC, UvA, HvA, InHolland, Cordaan, Ons Tweede Thuis, Stichting Actief Burgerschap, Amsterdam Health and Technology Institute en Gemeente Amsterdam), ROC Amsterdam, de Gemeente Den Haag, de Haagse Hogeschool, Middin en ROC Mondriaan.

Kenmerken

Projectnummer:
845004003
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. Y. Heijnen-Kaales MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Ben Sajetcentrum