Mobiele menu

Multidisciplinair Samenwerkings Model De cliënt centraal in domein overstijgende samenwerking Aanvulling op dossier 1540121191/ MSM

Door het Multidisciplinair Samenwerkings Model (MSM) hebben alle mogelijke zorgverleners en zorginstellingen de mogelijkheid afgestemde, gecoördineerde multidisciplinaire zorg en welzijn in de buurt van de cliënt te realiseren. Ook wordt de cliënt, door gebruik van MSM, persoonlijk gestimuleerd tot actieve deelname aan het totale zorgproces. 

Wat is MSM?

MSM is (binnen een beveiligde omgeving) een:

  • organisatiemodel voor multidisciplinaire samenwerking
  • beschreven geprotocolleerd proces
  • virtueel platform
  • gedigitaliseerd, multidisciplinair patiëntendossier
  • portaal tussen zorg en welzijn; gemeente en eerstelijns zorgverleners

De huisarts is de spil waaraan alle informatie digitaal aangeleverd wordt.

Resultaat

MSM versterkt de ketenzorg binnen de eerste lijn en vormt een digitaal portaal waarmee de eerstelijnszorg en de gemeentelijke voorzieningen gekoppeld en transparant gemaakt worden. Door gebruik van het elektronisch dossier zijn alle betrokkenen op de hoogte van de interventies en plannen.

Achtergrond

MSM is ontwikkeld en geïntroduceerd in de gemeente Maasgouw (project 154012119), vervolgens doorontwikkeld (project 1540121191) en in dit project verder opgeschaald en geoptimaliseerd.

Verslagen


Eindverslag

MSM werd ontwikkeld en geïmplementeerd vanuit een pilot binnen de gemeente Maasgouw en Parkinsonnet Roermond, met als doel dat eerstelijns zorgverleners bij patiënten waarbij multidisciplinaire zorg geïndiceerd was, gebruik gingen maken van het communicatiemodel van MSM.
MSM, het procesmodel dat eerstelijns partijen helpt hun zorg optimaal te coördineren en af te stemmen, maakt gebruik van:
o een organisatiemodel voor multidisciplinaire samenwerking
o een op ICF gebaseerde multidisciplinaire vragenlijst
o een beschreven geprotocolleerd proces
o een virtuele vergaderomgeving (virtueel gezondheidscentrum)
o een gedigitaliseerd, multidisciplinair patiënten- c.q. zorgdossier
o een zorgportaal richting gemeente
De huisarts is binnen MSM de spil waar alle informatie digitaal aangeleverd wordt. Op indicatie van de huisarts wordt deelname aan MSM geïnitieerd. De intake kan door iedere zorgverlener worden uitgevoerd.
Gebruik van MSM resulteert in een afgestemde zorg en daarmee versterking van de ketenzorg binnen de eerstelijn. Het creëert de mogelijkheid tot verlening van afgestemde, gecoördineerde multidisciplinaire zorg in de buurt en geeft daarmee mede antwoord op de dubbele vergrijzingsproblematiek.

Hoofddoel 1.
Gebruik van MSM in de zorg: Bij beëindiging van het project in het eerste kwartaal van 2015 zijn 80 % van de zorgverleners in Maasgouw aangesloten bij MSM, als ook 50% van de zorgverleners betrokken bij Parkinsonnet Roermond.
Hoofddoel 2.
Realiseren van een zorgportaal, waarmee eerste, tweede, derde en nuldelijnszorg binnen de gemeente Maasgouw inzichtelijk wordt en mogelijkheden tot afstemming en coördinatie gerealiseerd worden. Dit doel moet bereikt worden eind 2014.

De geformuleerde subdoelstellingen in het project zijn:
• Het implementeren van een infrastructuur die samenwerking tussen disciplines, werkzaam in de gemeente Maasgouw en binnen Parkinsonnet Roermond, bevordert door
• Voorlichting en scholing van zorgverleners inzake multidisciplinair samenwerken
• Het implementeren en borgen van het gebruik van het MSM zorgdossier door
o Het gebruiksvriendelijker maken van het eerder samengestelde MSM zorgdossier,
o Het implementeren van ICF binnen het zorgdossier
• Nader implementeren en borgen van gebruik van een virtueel gezondheidscentrum met een virtuele vergaderruimte.
• Het nader betrekken van de cliënt in het eigen zorgproces d.m.v. toegankelijkheid in het eigen zorgdossier en ev. deelname aan het (virtuele) multidisciplinaire overleg.
• Het creëren van een virtueel portaal naar algehele zorg en welzijn: link naar WMO, aanbod sociale kaart; met als doel het bevorderen van het zelfmanagement en daarmee het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van en door de cliënt.
• Het creëren en implementeren van een nadere samenwerking tussen eerstelijns zorg en gemeente (WMO, CJG etc.)
• Het verder realiseren en integreren van optimale communicatie tussen zorgverleners onderling, zorgverleners met huisarts en zorgverleners, huisarts met de cliënt; door toepassing van een zo laagdrempelig mogelijk virtuele omgeving.
• Nader uitwerken van mogelijkheden tot structurele bekostiging van de MSM toepassing rekening houdend met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1540121192
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.J.C.M. Kessels-de Beer
Verantwoordelijke organisatie:
Helwegen en Peters Groep