Mobiele menu

Ontwikkeling Kennisagenda Verpleging en Verzorging: routeplanner en uitwerking voor de wijkverpleging

Projectomschrijving

Om goede zorg te leveren aan mensen thuis is kennis nodig. De kennisagenda wijkverpleging is opgesteld door de beroepsgroep. In samenwerking met de beroepsvereniging V&VN, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde, Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap, Patiëntenfederatie en andere belangrijke stakeholders zijn 150 vragen geprioriteerd naar uiteindelijk 16 vragen op 3 pijlers: beroepsinhoud, organisatie van zorg en beroepsontwikkeling. Belangrijke thema’s waren: preventie, indiceren, uitkomsten van zorg, technologie, samenwerking, leren en kennisontwikkeling.

Resultaten

De kennisagenda laat zien waar toekomstig onderzoek in de wijkverpleging over zou moeten gaan. Het is een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in de wijkverpleging. Onderzoek en innovatie dragen bij aan verdere onderbouwing van de wijkverpleging en het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk. Onderzoek draagt bij aan duurzame kennisontwikkeling, slimmer werken en verbetering van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van werken in de wijk.

  Verslagen


  Eindverslag

  Het Raamwerk Verpleging &Verzorging (V&V voor een kennisagenda in verpleging en verzorging) en de eerste Kennisagenda Wijkverpleging zijn tot stand gekomen door inspanningen van (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, de beroepsvereniging V&VN, Patiëntenfederatie, onderzoekers en belangrijke stakeholders zoals het Wijkverpleegkundige Genootschap, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, het onderwijs MBO en HBO. De beroepsgroep heeft aangegeven waar de urgente vragen liggen in de wijkverpleging en welke (nieuwe) kennis nodig is om goede zorg thuis te leveren en zich op de wijk te richten. De vragen zijn opgehaald aan de hand van drie pijlers: 1) beroepsinhoud, 2)organisatie van zorg, 3) beroepsontwikkeling. Uiteindelijk is van 150 kennisvragen, stapsgewijs een lijst van 16 kennisvragen gemaakt die als eerste aandacht behoeven. Deze vragen zijn geformuleerd op belangrijke thema's zoals preventie, indiceren, uitkomsten van zorg, technologie, samenwerking en leren in de praktijk.

  Samenvatting van de aanvraag

  Verpleegkundigen en verzorgenden spelen in allerlei sectoren een belangrijke rol in de zorgverlening aan burgers, cliënten en patiënten. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert de zorgvraag. In lijn hiermee veranderen de rol, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van verpleegkundigen en verzorgenden. Grenzen tussen sectoren vervagen (preventie, zorg, welzijn, curatieve zorg) en de meer geïntegreerde zorg vraagt nieuwe kennis, vaardigheden van verpleegkundigen op verschillende gebieden zoals transmurale zorg, overdracht, specialisatie, organisatie en regelgeving. Om toekomstbestendige verpleegkundige zorg te bieden is het noodzakelijk dat verpleegkundigen en verzorgenden niet alleen proactief anticiperen op de veranderende zorgvraag, maar bovendien doelmatige en effectieve zorg leveren. Een breed gedragen samenhangende V&V kennisagenda draagt bij aan duurzame kennisontwikkeling waardoor de kwaliteit en effectiviteit van de verpleegkundige zorg verbeterd kan worden. Door inzicht te krijgen in het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden kan er zinnige en zuinige zorg geleverd worden, gebaseerd op evidence. Op dit moment ontbreekt een kennisagenda. De kennisagenda Verpleging en Verzorging (V&V) biedt een overzicht van de kennislacunes op het gebied van verpleging en verzorging. De kennisagenda is richtinggevend voor het werk van het Wetenschappelijk College Verpleegkunde in oprichting en dient als basis voor nieuwe ZonMw programmering op dit gebied. Deze agenda komt tot stand volgens een transparante methodiek waarin nauw wordt samengewerkt met een groot aantal experts en stakeholders in het veld zoals burgers (cliënten/patiëntenorganisaties), zorgprofessionals, medewerkers werkzaam in beleid, overheid, onderwijs, onderzoekers, financiers en verzekeraars. De kennisagenda draagt bij aan het versterken van de kennisinfrastructuur en professionalisering van de V&V beroepsgroep. Gezien de maatschappelijke urgentie en grote veranderingen in de wijkverpleging heeft ZonMw gekozen om dit thema als eerste verder uit te werken in een concrete kennisagenda. Deze kennis dient bij te dragen aan voldoende, doelmatige en duurzame wijkverpleging van hoge kwaliteit, aansluitend bij de vraag van de cliënten en naasten en de ontwikkelingen in de samenleving. De methodiek voor de uitwerking van de kennisagenda wijkverpleging wordt geëvalueerd; lessons learned en aanbevelingen worden meegenomen in het eindverslag.

  Kenmerken

  Projectnummer:
  206120017
  Looptijd: 100 %
  Looptijd: 100 %
  2017
  2018
  Gerelateerde subsidieronde:
  Projectleider en penvoerder:
  Dr. N. Bleijenberg
  Verantwoordelijke organisatie:
  Hogeschool Utrecht
  Afbeelding

  Verpleging en verzorging

  Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen, zoals dit project. Bekijk wat we nog meer doen.