Mobiele menu

Pro-actieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking bij Odion

Projectomschrijving

Stichting Odion verzorgt voornamelijk oudere cliënten met een verstandelijke beperking in eigen vertrouwde omgeving. Er is een handelingsverlegenheid onder zorgverleners over het gesprek aan gaan over de wensen in de palliatieve fase. Dit komt vaak in de terminale fase pas onder de aandacht, wat vaak te laat is, waardoor regelmatig crisissituaties ontstaan waarin de wensen van de cliënt onduidelijk zijn.

Doel

Odion integreert proactieve zorgplanning in de huidige manier van werken om zorgverleners meer houvast te bieden tijdig het gesprek te voeren met cliënten en naasten. De demografische kaart toont aan dat bijna de helft van de cliënten bij Odion 51 jaar of ouder is. Daarom is het doel om proactieve zorgplanning en vroegtijdige signalering in te zetten om de juiste zorg op de juiste tijd en plaats te blijven bieden.

Aanpak/werkwijze

We stellen een projectgroep en een plan van aanpak op om onze doelen te realiseren. 1 verpleegkundig specialist en 1 arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) gaan de training Advance Care Planning van Koraal volgen. Vervolgens trainen zij de zorgverleners van 4 deelnemende locaties van Odion en stellen een implementatieplan op. Zijdelings ontwikkelen ze een format proactieve zorgplanning waarin ze de wettelijke kaders opnemen.

Samenwerkingspartners

De deelnemende en uitvoerende organisatie binnen dit project is Stichting Odion. Verder is er een samenwerking met Koraal en het Nivel. In een eerder project zetten zij de training Advance Care Planning op, die 2 medewerkers van Odion volgens het train-de-trainer principe gaan volgen. Daarnaast is het Netwerk palliatieve zorg Noord-Holland Noord – Zaanstreek Waterland (NHN&ZW) een samenwerkingspartner van dit project. De netwerkcoördinator en een adviseur palliatieve zorg maken deel uit van de projectgroep om ten tijde van het project te ondersteunen, te adviseren en om de opgedane kennis en kunde vanuit het project verder te verspreiden in de regio.

Verwachte resultaten

Het resultaat is een format proactieve zorgplanning met opname van de wettelijke kaders. We maken proactieve zorgplanning onderdeel van het goede levensgesprek/multidisciplinair overleg (MDO) en borgen het met het ondersteuningsplan op locaties. Ook integreren we proactieve zorgplanning in de beleidsvisie en in het opleidingstraject van onze organisatie en trainen we ten minste 75% van de zorgverleners van alle deelnemende locaties in proactieve zorgplanning.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontvangt financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Stichting Odion richt zich op het verzorgen van cliënten met een verstandelijke beperking in hun eigen vertrouwde omgeving, met de focus op de groeiende groep oudere cliënten. Dit sluit aan bij de visie van levensbestendig wonen (vanuit het managementteam) dat het Odion Kompas ondersteunt, de leidraad voor ons handelen. Het streven is om tijdig gesprekken te voeren over wensen en voorkeuren door proactieve zorgplanning te integreren in de werkwijze.

We stellen een projectgroep samen en een plan van aanpak op om deze doelen te realiseren. Zorgverleners van 4 deelnemende locaties van Odion volgen een training en we stellen een implementatieplan op. Als resultaat verwachten we dat de zorgverleners meer kennis hebben en het levensgesprek vaker voeren met cliënten en naasten, en dat de kwaliteit van de beleefde zorg vergroot.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220018
Looptijd: 56%
Looptijd: 56 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Goudsblom
Verantwoordelijke organisatie:
ZONH