Mobiele menu

Realisatie O²PZ Tweede en derde jaar

In een wereld waarin we steeds ouder worden en ernstige ziektes meer chronisch, is het zo lang mogelijk behouden van hoge kwaliteit van leven belangrijk. De mens achter de patiënt moet centraal staan. Dit vraagt om goed onderwijs. In het huidige onderwijs komt palliatieve zorg nog onvoldoende aan bod en is versnipperd. Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) heeft hierin verandering gebracht.

Doel

Het doel van dit project was goed beschikbaar onderwijs in palliatieve zorg voor iedere (toekomstige) zorgverlener. En dat opgeleide professionals die in multidisciplinaire teams kunnen werken, eenzelfde (vak)taal spreken en de patiënt daarbij centraal stellen. En voor de patiënten een merkbare kwalitatieve stap voorwaarts in de palliatieve patiëntenzorg doordat professionals de juiste competenties bezitten.

Aanpak/werkwijze

We ontwikkelden en implementeerden een kwalitatief goed en continu onderwijsaanbod voor alle (toekomstige) zorgprofessionals in samenwerking met alle stakeholders. Daarnaast vond de doorontwikkeling plaats van Onderwijsraamwerk 1.0 naar Onderwijsraamwerk 2.0. Er is een vertaling en borging van basiscompetenties gemaakt zoals in de eindtermen van de opleidingen. En we rolden gefaseerd Onderwijsknooppunten uit. We ontwikkelden ook een framework bij- en nascholing en een functiegerichte opleiding

Samenwerkingspartners

We werkten samen met veel partijen uit het onderwijs en de zorgpraktijk. Door het landelijk bijeenbrengen van de belangrijkste partijen, is groot draagvlak ontstaan en is palliatieve zorg in het onderwijs stevig op de kaart gezet. Dat zorgt voor beter opgeleide zorgverleners, een waardevol netwerk dat ook in de toekomst kennis en ervaringen met elkaar blijft delen en daardoor betere zorg voor de patiënt.

Resultaten

O2PZ heeft het hele onderwijs- en palliatieve zorgveld landelijk bijeengebracht. Daarnaast ontwikkelden we een aantal belangrijke producten en diensten:

Meer resultaten kunt u vinden op de website van het O²PZ.

Vervolg

In 2019 ontving het Amsterdam UMC subsidie voor het project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ ). Dit is afgerond in oktober 2021. Inmiddels is gestart met 3 deelprojecten, waarbij de focus ligt op het doorontwikkelen van het onderwijsraamwerk, een landelijk regionaal dekkende infrastructuur in het onderwijs palliatieve zorg en de competenties palliatieve zorg. > Lees meer over deze 3 vervolgprojecten

ZonMw en onderwijs in de palliatieve zorg

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom financieren wij vanuit het programma Palliantie projecten gericht op het verbeteren van het onderwijs in palliatieve zorg. Dit project is daar 1 van. Wilt u meer informatie over wat wij doen op onderwijs? Bekijk dan onze pagina Opleiden, leren en professionaliseren

Kenmerken

Projectnummer:
8440030071
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Dericks-Issing
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc