Hoe nu verder

Kostenbesparing

Bij een brede invoering van thuismeting kan een mogelijke besparing van € 195,- per patiënt per jaar haalbaar zijn. De berekening en toelichting vindt u in de pdf onder Downloads.

Richtlijnontwikkeling en -herziening

Het is niet bekend in hoeverre de uitkomsten van deze onderzoeken leiden tot aanpassing van de richtlijnen. Mate van implementatie in de praktijk  wordt met name bepaald door de zorggebruiker. 
Algemene informatie over relevante richtlijnen en zorgstandaarden:
  • Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM): De herziene richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is - net als de richtlijn uit 2006 - verschenen als multidisciplinaire richtlijn. In januari 2012 is de richtlijn als NHG-Standaard in Huisarts en Wetenschap gepubliceerd. De herziening was nodig vanwege nieuwe ontwikkelingen, nieuwe literatuur en door knelpunten die in de praktijk werden ervaren. De richtlijn is ten behoeve van artsen (huisartsen, cardiologen, internisten, neurologen, vaatchirurgen, specialisten ouderenzorg, geriaters, reumatologen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen) en apothekers maar ook paramedici, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, gespecialiseerde verpleegkundigen en praktijkondersteuners. De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van ZonMw in het kader van het ZonMw programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ) en met cofinanciering van de NHG.
  • ZonMw-onderzoek: Binnen het ZonMw programma Preventie is het Onderzoek implementatieaspecten uitgevoerd (projectnr. 2010096404). Dit project betrof onderzoek naar de toepasbaarheid van gerichte preventie op basis van het cardiovasculair risicoprofiel. De projectresultaten hebben geleid tot beslissingsondersteuning voor zowel huisarts als patiënt evenals een verbetering in het werken volgens de NHG-standaard Cholesterol.

Wie zijn aan zet

Beroepsgroepen - LHV/NHG, NVVC, NVA 
Het is aan de beroepsverenigingen om de resultaten van bovenstaand onderzoek om te zetten in de praktijk.
Algemeen
Het onderwerp ‘Stepped care bij cardiologie’ is geagendeerd binnen het Convenant Gepast Gebruik van Zorg. Specifiek betreft het de ‘Indicatieverruiming bij ICD plaatsing’ (ICD = implanteerbare cardioverter-defibrillators).
Gewenst resultaat:
Wetenschap:
  • Update van de wetenschappelijke onderbouwing omtrent ICD’s; Op dit moment is een subsidieaanvraag in behandeling betreffende ‘Gepast gebruik van ICD’s’ in het kader van actuele doelmatigheidsvraagstukken binnen de Gerichte Ronde van het programma DO.
  • risicostratificatie vooraf (samen met beroepsgroepen)
Beroepsgroepen:
  • bepalen van de mate waarin er sprake is van een (verhoogd) risico op hart- en vaatziekten (adherentie aan risicostratificatie)
  • implementatie van een klinische leidraad, opgesteld door de werkgroep (bestaande uit cardiologen, CVZ, zorgverzekeraars en patiëntenorganisatie) die najaar 2011 is geformeerd.
Zorgverzekeraars / Ziekenhuizen
  • correctie financiële prikkel en volumeprikkel;
N.B. Er is in het algemeen nog veel onduidelijkheid over waar verantwoordelijkheden liggen omtrent naleving van richtlijnen: op microniveau (instelling / zorgprofessionals) dan wel meso-, macroniveau (systeem / wetenschappelijke vereniging). Een belangrijke rol wordt toegedacht aan netwerken en consortia.

Features

Project number:
94501043
Duration: 100 %
Duration: 100 %
2001
2004
Part of programme:
Related funding round: