Hoe nu verder

Kostenbesparing

Naar schatting kan per patiënt € 1.454 aan kosten worden bespaard. De berekening en toelichting vindt u in de pdf (zie Downloads).

Implementatie van de onderzoeksresultaten

Richtlijnontwikkeling en -herziening

Fysiotherapeuten in de ParkinsonNet regio’s behandelen Parkinson patiënten volgens de KNGF richtlijn.

Naleving van de richtlijn en effectmeting in de praktijk

 • Coördinatiecentrum ParkinsonNet
  Ten behoeve van de verspreiding en implementatie van de resultaten van het onderzoek is aan de onderzoeksgroep een stimuleringsimpuls gegeven. Hiermee is in 2009 een coördinatiecentrum opgericht. Er is een nieuwe website opgericht en via de Parkinson Zorgzoeker zijn alle bij ParkinsonNet betrokken zorgverleners terug te vinden. Er is momenteel sprake van een landelijk ParkinsonNet-netwerk met 66 regio's en meer dan 2.000 hulpverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen). VIMP stimuleringsimpuls 'Coördinatiecentrum ParkinsonNet', Maart 2009 – December 2010 (projectnr. 945043571).
  Op dit moment wordt ongeveer 35% van de patiënten behandeld volgens de ParkinsonNet fysiotherapie. De verwachting is dat dit in 2018 toeneemt naar 75%. ParkinsonNet werkt nauw samen met Mijnzorgnet. Deze organisatie is met steun van het Zorginnovatieplatform opgezet om patiënten en zorgverleners te ondersteunen bij het opzetten en organiseren van netwerken.

 • ZonMw-onderzoek
  Binnen het ZonMw programma Op één lijn is in 2010 een project gestart om de coördinatie van de individuele zorg voor Parkinson patiënten te verbeteren, dit door eigen inzet van de patiënt (zelfmanagement), het netwerk van zorgverleners (ParkinsonNet) en ICT. De resultaten van het project worden verwacht in 2013. Project: Een integraal zorgnetwerk georganiseerd door de patiënt, april 2011 – september 2013, UMC St. Radboud.
 • Onderzoek naar Meerwaarde van ParkinsonNet
  In 2011 werd de meerwaarde van ParkinsonNet onderzocht in een kwaliteitsproject van Zorgverzekeraars Nederland, Vektis en KPMG Plexus. Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat individuen met Parkinson die wonen in een regio waar ParkinsonNet actief is:
  • Meer fysiotherapie krijgen
  • Lagere kosten van de basisverzekering (Zvw) hebben: (minder vallen, waardoor minder fracturen (vooral minder heupfracturen), minder opnames nodig)
  • Minder revalidatie (dag)behandeling nodig hebben
  • Minder vaak in een verpleeghuis opgenomen hoeven worden
 • De mogelijke kostenbesparing als gevolg van ParkinsonNet wordt op basis van de verschillen in zorgkosten (Zvw) tussen ParkinsonNet regio?s en regio?s zonder ParkinsonNet geschat op 15-20 miljoen euro per jaar.
 • Betrokkenheid neurologen
  In alle 66 regionale ParkinsonNet netwerken zijn logopedisten, ergotherapeuten en fysio- /oefentherapeuten aangesloten. Na inventarisatie eind 2012 bleek echter dat slechts in de helft van de regio's een neuroloog bij het netwerk betrokken was. Het streven was om in iedere regio tenminste één neuroloog actief te betrekken, omdat blijkt dat netwerken zonder enthousiaste neuroloog minder goed functioneren. Begin 2013 is gestart met het benaderen van neurologen waarvan bekend is dat zij gespecialiseerd zijn in bewegingsstoornissen of de ziekte van Parkinson. In maatschappen waar geen specialisatie bekend was, werd de gehele maatschap benaderd. Het bleek succesvol. Het aantal regio's met een gespecialiseerd neuroloog is gestegen naar 85%.

Wie zijn aan zet

 • ParkinsonNet – zorgverleners, gebruikers, zorgverzekeraars
  De uitkomsten van het onderzoek geven handvatten voor ParkinsonNet aanbieders, gebruikers en zorgverzekeraars om een continu monitoring systeem op te gaan zetten, om zowel de kwaliteit als de kosten te kunnen monitoren op ParkinsonNet regio niveau. ParkinsonNet is tevens geagendeerd binnen Gepast Gebruik van Zorg.
 • Zorgverzekeraars – ZN
  Het realiseren van structurele financiering van ParkinsonNet is nodig om aansluiting te krijgen bij het uiteindelijke doel van ParkinsonNet: komen tot een geïntegreerd zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Als opmaat naar structurele financiering heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) financiële ondersteuning toegezegd voor drie jaar (2012-2014). Met steun van ZN wordt een landelijke Parkinson registratie ontwikkeld, waarmee variatie tussen regio’s in proces en uitkomst kan worden gemonitord.

Features

Project number:
94504357
Duration: 100 %
Duration: 100 %
2005
2008
Part of programme:
Related funding round:
Responsible organisation:
Radboudumc