Hoe nu verder

Kostenbesparing

Weglaten van de röntgenfoto’s kan een kostenbesparing opleveren van € 94.000,- per duizend patiënten. De berekening en toelichting vindt u in de pdf.

Implementatie van de onderzoeksresultaten

Richtlijnontwikkeling en -herziening

Momenteel wordt een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld, waarbij de resultaten van de OPTIMA studie een belangrijke rol spelen. Hiertoe is in 2011 een VIMP toegekend door ZonMw. Beoogd wordt met deze impuls de opname in richtlijnen en richtlijnimplementatie te bevorderen. De Orde van medisch specialisten is medefinancier (SKMS gelden: € 35.000.-). Afronding van de richtlijn wordt verwacht medio 2013.
De concept richtlijn die nu voor commentaar bij de beroepsverenigingen ligt, legt de nadruk op de rol van beeldvormende diagnostiek in het onderscheid tussen urgente en niet-urgente diagnosen. Hierdoor sluiten de OPTIMA resultaten beter aan bij de praktijk. Voorts wordt het diagnostisch pad gestroomlijnd door:

  • adequaat stellen van de diagnose (geen uitstel bij vermoeden op een urgente diagnose)
  • voorkomen overbodige diagnostiek of verplaatsen diagnostiek naar de niet-acute setting als er geen vermoeden op een urgente diagnose is. 

Naleving van de richtlijn en effectmeting in de praktijk

Na de richtlijnontwikkeling zal implementatie volgen. De richtlijn geeft ook indicatoren voor interne kwaliteitstoetsing.

Wie zijn aan zet

  • Beroepsgroep: De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft zich aangemeld voor de Campagne Verstandig Kiezen. Het onderwerp ‘Diagnostiek acute buikklachten’ wordt vermeld in het Signalement Verstandig Kiezen (zie Downloads) en is geagendeerd binnen het gelijknamig Convenant. 

NB: Op 26 september 2012 stelde projectleider prof. dr. M. Boermeester in haar oratie dat ondanks goed onderzoek er (nog) weinig is veranderd in het gedrag van chirurgen. Er worden bij tienduizenden patiënten per jaar standaard foto’s gemaakt. Volgens Boermeester komt dat door belangrijke psychologische effecten, zoals het IKEA-effect: zelf iets toevoegen aan de ontwikkeling vergroot de voldoening die de chirurg heeft in het wijzigen van zijn handelen. “Door artsen dit effect meer te laten beseffen en hen vroeg te betrekken bij onderzoek naar betere methodes kunnen de psychologische barrières worden doorbroken.”
NB Er is in het algemeen nog veel onduidelijkheid over waar verantwoordelijkheden liggen omtrent naleving van richtlijnen: op microniveau (instelling / zorgprofessionals) dan wel meso-, macroniveau (systeem / wetenschappelijke vereniging). Een belangrijke rol wordt toegedacht aan netwerken en consortia.