Hoe nu verder?

Kostenbesparing

Een doorrekening van het effect van zowel de bloeddruk- als cholesteroldaling als gevolg van het interventieprogramma leidt tot een mogelijke besparing € 38,- per patiënt per jaar. De berekening en toelichting vindt u in de pdf.

Implementatie van de onderzoeksresultaten

Richtlijnontwikkeling en -herziening

Het resultaat heeft niet geleid tot aanpassing van de richtlijn (bron: projectleider).
Algemene informatie over relevante richtlijnen en zorgstandaarden:

  • Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM): De herziene richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is - net als de richtlijn uit 2006 - verschenen als multidisciplinaire richtlijn. In januari 2012 is de richtlijn als NHG-Standaard in Huisarts en Wetenschap gepubliceerd. De herziening was nodig vanwege nieuwe ontwikkelingen, nieuwe literatuur en door knelpunten die in de praktijk werden ervaren. De richtlijn is ten behoeve van artsen (huisartsen, cardiologen, internisten, neurologen, vaatchirurgen, specialisten ouderenzorg, geriaters, reumatologen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen) en apothekers maar ook paramedici, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, gespecialiseerde verpleegkundigen en praktijkondersteuners. De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van ZonMw in het kader van het ZonMw programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ) en met cofinanciering van de NHG.
  • ZonMw-onderzoek: Binnen het ZonMw programma Preventie is het Onderzoek implementatieaspecten uitgevoerd (projectnr. 2010096404). Dit project betrof onderzoek naar de toepasbaarheid van gerichte preventie op basis van het cardiovasculair risicoprofiel. De projectresultaten hebben geleid tot beslissingsondersteuning voor zowel huisarts als patiënt evenals een verbetering in het werken volgens de NHG-standaard Cholesterol.

Wie zijn aan zet

  • Beroepsgroepen, LHV/NHG, NVVC, NVA: Het is aan de beroepsverenigingen om de resultaten van bovenstaande onderzoeken om te zetten in de praktijk.

Algemeen
Het onderwerp ‘Stepped care bij cardiologie’ is geagendeerd binnen het Convenant Gepast Gebruik van Zorg.  Specifiek betreft het de ‘Indicatieverruiming bij ICD plaatsing’ (ICD = implanteerbare cardioverter-defibrillators).
Gewenst resultaat:
Wetenschap:

  • Update van de wetenschappelijke onderbouwing omtrent ICD’s; Op dit moment is een subsidieaanvraag in behandeling betreffende ‘Gepast gebruik van ICD’s’ in het kader van actuele doelmatigheidsvraagstukken binnen de Gerichte Ronde van het programma DO.
  • risicostratificatie vooraf (samen met beroepsgroepen)

Beroepsgroepen:

  • bepalen van de mate waarin er sprake is van een (verhoogd) risico op hart- en vaatziekten (adherentie aan risicostratificatie)
  • implementatie van een klinische leidraad, opgesteld door de werkgroep (bestaande uit cardiologen, CVZ, zorgverzekeraars en patiëntenorganisatie) die najaar 2011 is geformeerd.

Zorgverzekeraars / Ziekenhuizen

  • correctie financiële prikkel en volumeprikkel;

N.B. Er is in het algemeen nog veel onduidelijkheid over waar verantwoordelijkheden liggen omtrent naleving van richtlijnen: op microniveau (instelling / zorgprofessionals) dan wel meso-, macroniveau (systeem / wetenschappelijke vereniging). Een belangrijke rol wordt toegedacht aan netwerken en consortia.

Features

Project number:
94504256
Duration: 100 %
Duration: 100 %
2005
2008
Part of program:
Related subsidy round: