Mobiele menu

Aanpassing en vulling van de databank,ter stimulering van vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin

Doel van het project is het versterken van de landelijke kennis- en ondersteuningsstructuur voor de veldpartijen rondom vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin. Het project betreft een databank met good practices (nationaal en internationaal), succesvolle methodieken, werkwijzen en instrumenten voor organisaties, voorbeelden van en voorwaarden voor effectief vrijwilligersbeleid op lokaal, regionaal en landelijke niveau, overzicht (internationaal) onderzoek et cetera.
De probleemstelling van dit onderdeel is dat er momenteel te weinig gebundelde en goed toegankelijke informatie is over het bevorderen van vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin.
De doelgroepen zijn gemeenten, vrijwilligerscentrales, professionals en veelbelovende nog niet landelijke vrijwilligersorganisaties. De bij MOVISIE en NJi reeds beschikbare databanken voorzien voor een deel in de kennisbehoefte met betrekking tot vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin en versterken van de pedagogische civil society. Het plan van aanpak betreft het verzamelen en beschrijven van aanvullende kennis.

Producten

Titel: Producten Vrijwillige Inzet

Verslagen


Eindverslag

Het ZonMw programma ´Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin´ beoogt het samenleven en actief burgerschap rondom opvoeden en opgroeien een impuls te geven. Het programma kent vier programmalijnen. De derde programmalijn richt zich op het ontwikkelen en aanbieden van kennis en vaardigheden van veldpartijen, opdat de kennis/ en ondersteuningsinfrastructuur rond vrijwillige inzet wordt versterkt. Het project ´Aanpassing en vulling van de databank ter stimulering van vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin´ past in deze programmalijn. Het komt tegemoet aan de behoefte aan gebundelde en goed toegankelijke informatie over het bevorderen van vrijwillige inzet door gemeenten, vrijwilligerscentrales, professionals en veelbelovende nog niet landelijke vrijwilligersorganisaties.

Het NJi en MOVISIE hebben hun expertise gebundeld in dit project en samengewerkt aan de aanvulling van hun databanken. Het product van de samenwerking is het themadossier ‘Vrijwillige inzet voor jeugd en gezin’ te raadplegen via www.nji.nl/vrijwilligeinzet.

In de eerste fase van het project hebben MOVISIE en NJi de technische infrastructuur aangepast aan de opdracht. Tevens werden de website-onderdelen ontworpen. In de tweede fase vond een inventarisatie plaats van interventies, methodieken, praktijkvoorbeelden, instrumenten en onderzoek waarin vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin een fundamentele plek heeft. Ook zijn de gemeentelijke projecten die in andere programmalijnen ondersteund werden beschreven(eerste, tweede en derde tranche). In de derde fase heeft een selectie uit de inventarisatie plaatsgevonden en zijn de betreffende databanken aangevuld met beschrijvingen.

Vervolgens zijn de beschrijvingen, aangevuld met onderdelen als achtergronden, beleid en begrippenlijst opgenomen in een themadossier. De praktijkvoorbeelden, interventies, methodieken et cetera beslaan het gehele terrein van vrijwillige inzet en omvatten zowel vrijwilligerswerk voor gezinnen met opvoedproblemen, als onderlinge steun door ouders (of jongeren) bij gewone dagelijkse opvoedvragen, als participatie van jongeren en ouders. Een deel van de praktijkvoorbeelden is afkomstig uit het ZonMw-programma ‘Vrijwillige Inzet voor en door Jeugd en Gezin’. Voor eenieder die op zoek is naar manieren om vrijwillige inzet te stimuleren en een structurele plek te geven in gemeentelijke contexten, biedt het dossier inspiratie.

Professionals uit onder andere welzijn, jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning kunnen een rol spelen bij het versterken van vrijwillige inzet. Dat vraagt van professionals wel een andere manier van werken. In plaats van het direct bieden van hulp en ondersteuning, wordt van professionals verwacht dat zij burgerinitiatieven ondersteunen en faciliteren. Om professionals bij deze omslag te ondersteunen, bevat het dossier een aantal handreikingen. Zoals diverse methodieken om de eigen kracht van ouders, kinderen en jongeren actief aan te boren. Daarnaast vinden professionals en beleidsmakers in het dossier informatie over het pedagogische belang van vrijwillige inzet en een schets van de relevante beleidskaders.

Het project heeft betrekking op de derde programmalijn ‘Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin’. Daarbinnen betreft het voorstel de ‘kennisbank', met databank good practices (nationaal en internationaal),succesvolle methodieken, werkwijzen en instrumenten voor organisaties, voorbeelden van en voorwaarden voor effectief vrijwilligersbeleid op lokaal, regionaal en landelijke niveau, overzicht (internationaal) onderzoek et cetera’.Doel van het project is het versterken van de landelijke kennis- en ondersteuningsstructuur voor de veldpartijen rondom vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin. De doelgroepen zijn gemeenten, vrijwilligers-centrales, professionals en veelbelovende nog niet landelijke vrijwilligersorganisaties.Het inhoudelijke thema is versterken van de pedagogische civil society door middel van vrijwillige inzet voor en door jeugd en
gezin. In de eerste fase van het project is de technische infrastructuur van MOVISIE en NJi aangepast aan de opdracht. De website-onderdelen waarop de kennis toegankelijk wordt gemaakt, worden ontworpen en de lopende ZonMw-projecten die in het kader van het programma Vrijwillige Inzet ondersteund worden door MOVISIE en NJi, worden beschreven. In de tweede fase hebben we interven-ties, methoden, instrumenten,praktijkbeschrijvingen, onderzoek (publicaties) en links geinventariseers. In een notitie staat een overzicht van de gevonden informatie en criteria voor de keuze uit deze verzameling van de te beschrijven werkwijzen etcetera. Ook in deze fase is de tweede tranche ZonMw-projecten die door MOVISIE en NJi ondersteund worden beschreven. In de derde fase worden de
gekozen items uit de inventarisatie beschreven volgens de formats van de verschillende databanken en openbaar gemaakt via de websites www.vrijwilligerswerk.nl, www.movisie.nl en www.nji.nl.Tevens wordt de derde tranche beschreven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
410311001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C.W. Gelauff-Hanzon
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Jeugdinstituut