Mobiele menu

Aanpassing seksespecifieke groepscounseling Girls'Talk

Girls’ Talk is een counseling programma over relaties, intimiteit en seksualiteit voor laagopgeleide meiden van 14 tot 18 jaar. Onder begeleiding praten meiden over relaties en seksualiteit en leren om te gaan met moeilijke en riskante situaties. Naast veilig vrijen, komen ook prettige seks en het voorkomen van seksueel geweld aan bod. Girls’ Talk is in dit project door Rutgers WPF herzien, waarbij nieuwe kennis over het seksuele gedrag van laag opgeleide en allochtone meiden en de veranderde  jeugdcultuur is verwerkt. Het was het niet mogelijk een daadwerkelijke gedragsverandering aan te tonen. Wel zijn aanwijzingen gevonden dat meiden op een aantal uitkomstmaten beter scoren dan meiden die niet aan het programma hebben deelgenomen. Meiden vinden het programma i.h.a. interessant en nuttig en zeggen er in hun dagelijks leven wat aan te hebben. Ook begeleiders zijn overwegend positief. Aanvullend kwalitatief onderzoek is nodig om te kunnen achterhalen wat de meiden vooral vinden dat ze geleerd hebben en hoe ze er in hun dagelijks leven gebruik van maken.

Producten

Titel: Methodiek Girls Talk 2.0.
Titel: Girls'Talk 2.0 herziening van het seksespecifieke groepscounselingsprogramma

Verslagen


Eindverslag

Girls’ Talk is een groepscounseling programma over seksualiteit, intimiteit en relaties voor seksueel actieve meiden van 14 tot 18 jaar met een relatief laag opleidingsniveau. Het programma is in 2004 ontwikkeld door Rutgers WPF en bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur. Meiden leren seksueel gezonde keuzen te maken met aandacht voor veilige, prettige en gewenste contacten. Nieuwe inzichten uit onderzoek over seksuele dwang en tienerzwangerschap alsook de veranderde jeugdcultuur, gaven aanleiding om de methodiek door te ontwikkelen en uitgebreider onderzoek te doen naar het proces van uitvoering en effectiviteit van de methodiek. Via een quasi experimentele studie met een experimentele en een controle groep, zijn de effecten onderzocht met behulp van een nulmeting en 1e nameting en een 2e nameting na 6 maanden. De effectstudie heeft geen significante verbetering op de gedragsuitkomstmaten laten zien. Wel zijn er verbeteringen te zien op een aantal uitkomstmaten rondom attitudes en eigen effectiviteit. Via logboeken en interviews zijn deelnemers en counselors bevraagd op hun ervaringen met de methodiek en randvoorwaarden voor uitvoering. De deelnemers en de counselors zijn erg positief over de vernieuwde methodiek. Om meer zicht te krijgen op de effecten van de methodiek en eventuele verschillen tussen de diverse subgroepen, is aanvullend onderzoek gewenst. Hierbij zal mogelijk een ander instrumentarium ingezet moeten worden dan een vragenlijst.

In dit project wordt het groepscounselingsprogramma Girls’ Talk doorontwikkeld en nog geschikter gemaakt voor allochtone groepen meiden. In de eerste fase heeft een literatuurstudie plaatsgevonden, zijn interviews gehouden met professionals, die geschoold zijn in Girls’ Talk en hierin groepen begeleiden, en meiden die aan Girls’ Talkgroepen hebben deelgenomen. Op basis van de methode van Intervention Mapping zijn de bevindingen uit theorie en praktijk verwerkt tot een matrix met change objectives en performance objectives. Op basis hiervan wordt Girls'Talk verder aangepast. De focus in de inhoudelijke aanpassing ligt vooral op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor zijn de meest effectieve werkvormen geselecteerd die ook passen binnen de methodiek van groepscounseling van Girls’ Talk. De inhoud en opbouw van de acht bijeenkomsten is aangepast. Daarnaast is vooral gezocht naar meer mogelijkheden tot gedragsoefening en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Tevens is er meer aandacht voor de invloed van internet en sociale media.
Het aangepaste materiaal wordt in een pilot uitgetest bij een groep meiden in het welzijnswerk en een groep meiden op een ROC. Het instrumentarium voor het effectonderzoek is aangepast en wordt in de pilotgroepen uitgetest. Het enthousiasme onder de professionals om aan de effectstudie deel te nemen is groot, in korte tijd hebben 21 van de 26 te werven counselors zich aangemeld voor deelname. Na de pilot wordt het materiaal herzien en zal er een grootschalige effectstudie plaatsvinden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
124300002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ir. I. van der Vlugt
Verantwoordelijke organisatie:
Rutgers WPF