Mobiele menu

Aanvraag implementatie wijk GGD''''er V

Projectomschrijving

Achtergrond

In oktober 2020 is de gemeente Renkum gestart met een pilot wijk-GGD, welke in de gemeente “de Zorgverbinder in de wijk” wordt genoemd. De eerste resultaten van deze pilot zijn erg positief. Om deze functie stevig te verankeren en ook op de lange termijn te borgen, zijn er vooral op organisatorisch vlak nog een aantal verbeteringen nodig.

Doel

Het doel van dit project is om de positie van de Zorgverbinder binnen de gemeente Renkum te versterken en te borgen. Monitoring, evaluatie, privacy- en samenwerkingsafspraken worden verder uitgewerkt in dit vervolgproject. Ook op inhoudelijk vlak vindt doorontwikkeling plaats: grenzen aan wat de zorgverbinder wel en niet oppakt, meer inzet op preventie, en het overbruggen van wachttijden voordat behandeling bij ProPersona kan starten.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Renkum, RIBW, de politie, Welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar, woningbouwvereniging Vivare, de GGD, en GGZ instelling Pro persona.

Producten

Titel: Buurtvoorlichting "Onbegrepen gedrag"
Auteur: Nagel studio
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1PtYkpNkbPM
Titel: Het Belang van de Zorgverbinder
Auteur: Nagel Media
Link: https://www.youtube.com/watch?v=06YV7D22k4k
Titel: Presentatie Buurtvoorlichting "onbegrepen gedrag"
Auteur: Gwen van der Weg en Ethel Puttman
Titel: Het belang van de zorgverbinder
Auteur: Ethel Puttman
Titel: Psycho educatie plan
Auteur: Gwen van der Weg en Ethel Puttman
Titel: Meldkaart
Auteur: Ethel Puttman
Titel: Flyer uitnodiging Buurtvoorlichting
Auteur: Paulien Dekkinga en Ethel Puttman
Titel: Blij met hulp van "de zorgverbinder"
Auteur: Suzanne Huibers
Magazine: De Gelderlander

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In oktober 2020 is de gemeente Renkum gestart met de pilot wijk GGD. De eerste resultaten waren positief. Daarom heeft het college besloten de pilot een vervolg te geven. Gedurende de pilot periode zijn een aantal doelen behaald: - de ketenpartners weten elkaar snel te vinden. - meldingen worden vlot opgepakt - er is meer kennis en kunde op het gebied van verward gedrag aanwezig - er is beter inzicht in de aard en omvang van de problematiek - er is een sterkere verbinding tussen zorg en veiligheid. De pilot van acht maanden bleek te kort om alle doelen te behalen. Om de Wijk GGD'er stevig neer te zetten en ook op termijn te kunnen borgen zijn er nog een aantal zaken nodig. - er is behoefte aan structurele financiering. - we willen beter gaan monitoren. Hiervoor moet een systeem beschikbaar komen. - er moet een registratiesysteem komen - er moeten privacy- en samenwerkingsafspraken worden gemaakt - er is behoefte aan structurele evaluaties/overleggen met de raad, college, ketenpartners, sociaal domein etc. - we willen doorontwikkelen naar een preventievere aanpak -we willen een duidelijker beeld krijgen over welke casussen wel of niet door de wijk GGD'er worden opgepakt.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012140007
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E.H.M. Puttman
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Renkum