Mobiele menu

Aanvraag subsidie voor de implementatie voor een Wijk-GGD''''er in gemeente Geldrop - Mierlo

Projectomschrijving

Achtergrond

Gemeente Geldrop-Mierlo wil een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en ‘de niet zichtbare zorgvrager’ realiseren. De gemeente heeft geïnventariseerd hoever zij hierin op dit moment is. Zij is met haar huidige ondersteuningsstructuur al goed op weg, maar er is nog winst te behalen, In de huidige situatie is er geen vorm van bemoeizorg. Op het moment dat er sprake is van zorgmijders vormt dit een probleem.

Doel

Het doel van dit project is om door middel van een pilot in de praktijk te toetsen óf en zo ja op welke wijze de wijk-GGD’er de verwachte toegevoegde waarde kan leveren. Het doel van de wijk-GGD’er is om het ontstaan van crisissituaties terug te dringen en de meest passende zorg en ondersteuning te bieden aan alle inwoners.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Geldrop – Mierlo, de CMD, PlusTeam, de politie, Cluster Veiligheid en handhaving, GGD Brabant-Zuidoost, Zorgaanbieder GGzE, Welzijnsorganisatie LEVgroep, de werkgroep dementievriendelijke gemeente, en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

We willen als gemeente een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en ‘de niet zichtbare zorgvrager’ realiseren. We hebben geïnventariseerd hoever wij hierin als gemeente op dit moment zijn. Gemeente Geldrop - Mierlo is met haar huidige ondersteuningsstructuur al goed op weg, er is wel nog winst te behalen in het kader van preventie, vroegsignalering, het combineren van kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijk werk, psychiatrie, somatiek en oog voor (impact op) de directe omgeving en veiligheid. In de huidige situatie is er geen vorm van bemoeizorg / outreachende vorm van werken aanwezig in onze gemeente. Op het moment dat er sprake is van zorgmijders vormt dit een probleem. Om bovenstaande winst te behalen is het van belang om vanuit een zo integraal mogelijke benadering te bepalen welke zorg en/of ondersteuning nodig is om de inwoner die verward gedrag vertoont zo adequaat als mogelijk te helpen (liefst in de eigen woonomgeving). Dit levert een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van het credo ‘niemand tussen wal en schip’ en voorkomt het doorlopen van langdurige intensieve zorgtrajecten en escalatie van overlast in de buurt. Daarmee wordt de inwoner en de samenleving indirect onnodig leed en geld bespaard. Deze aanpak sluit naadloos aan op onze visie en strategie genaamd “Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden”. Een van de pijlers is het creëren van sterke, vitale en gezonde wijken. Daarbij is het van belang dat wij helpen om sterke wijken en netwerken te creëren, zodat het fijn en veilig wonen is in onze gemeenschap. Wij willen de verbinding sociaal domein en veiligheid versterken. Binnen gemeenten hebben in wijken het domein veiligheid en het sociaal domein steeds meer met elkaar te maken. Dit komt onder andere door de Wet Woonoverlast, de aanpak van verwarde personen, maar ook de Wvggz. We zullen daarom integraal de samenwerking moeten opzoeken met ketenpartners die in beide domeinen bewegen, zie intentieverklaring. We zien bovenstaande behoefte samenkomen in de rol van Wijk-GGD’er. Om die reden zijn we voornemens om in de vorm van een pilot een Wijk-GGD’er aan te stellen in samenwerking met Centrum Maatschappelijk Deelname (CMD). We zoeken hierin tevens de samenwerking met gemeenten Veldhoven en Waalre op, waar de Wijk-GGD’er al geïmplementeerd is. Ook zoeken wij de samenwerking de politie op. De Wijk-GGD’er zal fungeren als belangrijke schakel tussen de domeinen zorg en veiligheid. Door deel te nemen aan de pilot, willen we de ontwikkeling van de sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag een belangrijke impuls geven. Het is de bedoeling om tijdens de pilot (en ook na afloop daarvan) samen te werken met onder andere de GGD Brabant-Zuidoost, gebiedsregisseurs, GGZE, politie, CMD, PlusTeam, welzijnswerk, zorginstellingen en sleutelfiguren in de wijk. Uiteindelijk willen we de meest passende zorg en ondersteuning bieden aan al onze inwoners en zo de inzet van politie bij mensen met verward gedrag verminderen. Bovendien sluit de pilot aan op de verbreding van de expertise rondom zorg en veiligheid en de Wvggz waarin de gemeente ten aanzien van kwetsbare inwoners met psychische problematiek een grotere rol toebedeeld hebben gekregen. De gemeente heeft de taak te zorgen voor een integrale aanpak, hiervoor is het belangrijk om de verschillende domeinen op casusniveau met elkaar te verbinden. De Wijk-GGD’er kan deze verbinding maken en afspraken maken ten aanzien van de integrale samenwerking. Hierbij staat de inwoner centraal in plaats van het systeem waardoor gewerkt wordt volgens de bedoeling van de wetgever en valt er niemand tussen wal en schip. Ook krijgt een Wijk-GGD’er zicht op wat er goed werkt en waar het beter kan ten aanzien van personen met verward gedrag wat bijdraagt aan een goede en duurzame samenwerking tussen de verschillende domeinen zorg en veiligheid. Wij zien een absolute meerwaarde in de functie van een Wijk-GGD’er omdat deze persoon kennis en ervaring heeft op zowel psychisch-, sociaal maatschappelijk- als medisch aspect. Dat is expertise die niet (of minimaal) geborgd is binnen ons CMD en PlusTeam. Daarnaast heeft de Wijk-GGD’er meer vrijheid dan de reguliere hulpverlening, CMD & het plusteam én kan de Wijk-GGD’er waar nodig buiten de kaders werken. Middels een grensoverschrijdende aanpak, flexibiliteit en creativiteit kan hij/zij oplossingen bedenken buiten de gebaande paden. Hij/zij legt preventief, proactief en outreachend verbindingen in het brede domein van welzijn, zorg en veiligheid. Dit is wat de praktijk nodig heeft. Wij zijn van mening dat de Wijk-GGD’er als een soort “vliegende kiep” kan fungeren t.a.v. aanpalende thema’s en hierin snel en laagdrempelige de juiste verbindingen kan leggen. Het resultaat dat wij beogen is dan ook een sluitend geheel van zorg- en hulpverlening. Waarbij de zorg letterlijk en figuurlijk dicht bij huis geboden kan worden. Dit is in onze optiek breder dan enkel en alleen de personen met verward gedrag.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012140011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. J.C.G. de Leest
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Geldrop-Mierlo