Mobiele menu

Academisch Centrum Netwerk Ouderen Limburg, ACZIO

Verslagen


Eindverslag

Het aantal ouderen in onze samenleving neemt de komende jaren fors toe. Met het stijgen van de leeftijd komen vaker (een combinatie van) ziekten en aandoeningen als artrose, hartziekten, hoge bloeddruk, dementie en depressie om de hoek kijken. Ook manifesteren zich meer stoornissen die van invloed zijn op het dagelijkse doen en laten, bijvoorbeeld problemen met mobiliteit, urine-incontinentie en zintuiglijke stoornissen. In de regio Zuid Limburg is op initiatief van wetenschap, beleid en praktijk ACZIO ontstaan. Dit is een samenwerkingsrelatie tussen organisaties om gezamenlijk de problemen in de regio aan te pakken. ACZIO biedt een centraal aanspreekpunt voor netwerkpartners voor vragen en ideeën met betrekking tot nieuwe en bestaande projecten op de snijvlakken van wetenschap, beleid en praktijk rondom de zorg en het welzijn van ouderen. De vorming van het netwerk sluit aan bij en speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Innovatie in de ouderenzorg is landelijk een belangrijk thema. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft middelen beschikbaar gesteld voor een programma ter verbetering van complexe zorg aan (kwetsbare) ouderen, het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Eén van de doelen van het programma is om betrokken organisaties beter te laten samenwerken. Recent is besloten de principes achter het Chronic Care Model als uitgangspunt van de activiteiten van ACZIO te nemen.
Binnen ACZIO is al veel werk verzet. Zo zijn er transitieprojecten, onderzoeks- en implementatieprojecten gehonoreerd. Omdat het zwaartepunt van de samenwerking op het gebied van de ouderenzorg vooral op het subregionaal niveau ligt, is de structuur van ACZIO hierop aangepast. Een van de consequenties hiervan is dat de samenstelling van het DB is gewijzigd en dat inmiddels is besloten de ondersteuning van de subregionale netwerken ook vanuit de subregio vorm te geven. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitbreiding van het netwerk ACZIO tot de OOR-regio. Er is overleg met contactpersonen van netwerken in Noord- en Midden-Limburg en in Zuidoost Brabant over de wijze waarop samenwerking binnen ACZIO zal worden georganiseerd.
In het kader van de vijfde ronde NPO is een projectvoorstel ‘uitbreiding en borging netwerk ACZIO’ ingediend. Dit plan zal in 2011 worden uitgevoerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
311070101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. G.A.M. Widdershoven
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+