Mobiele menu

Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ)

De Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ) heeft van 2010 tot 2016 gewerkt aan het verbeteren van de zorg voor delinquente jongeren met als doel herhaling van hun criminele gedrag te verminderen. De AWFZJ is een samenwerkingsverband van 2 Justitiële Jeugdinrichtingen (LSG-Rentray en Forensisch Centrum Teylingereind), 2 GGZ-instellingen (De Bascule en Curium-LUMC), 2 universitaire afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie (VUmc en LUMC) en 2 Hogescholen (Hogeschool Leiden en Windesheim Flevoland). 

Binnen de werkplaats is een manier van werken ontwikkeld, gebaseerd op vragen uit de praktijk of het beleid. De werkplaats heeft bijgedragen aan betere zorg voor jongeren die een delict hebben gepleegd.

Drie behandelaars hebben binnen de academische werkplaats een promotieonderzoek gedaan. De werkplaats ontving op 23 oktober 2017 een ZonMw Parel. 

Resultaten

Binnen de AWFZJ zijn verschillende methodieken en instrumenten ontwikkeld die inmiddels zijn geïmplementeerd in de praktijk van de forensische zorg. Een voorbeeld daarvan is de behandelmethode Gezinsgericht werken, waarmee ouders van jongeren die in een gesloten instelling verblijven, beter bij de behandeling betrokken worden. Ook is een Beslistool voor complexe problematiek ontwikkeld om te bepalen welke verschillende behandelingen jongeren met meervoudige problematiek nodig hebben en in welke volgorde.

Daarnaast is gewerkt aan de checklist Non-verbale screening en diagnostiek om psychische problemen en probleemgedrag bij forensische jongeren snel te signaleren met behulp van observaties door groepsleiding. Dankzij de ontwikkelde Richtlijnen voor informatie-uitwisseling kunnen professionals een weloverwogen keuze maken bij het delen van informatie met derden, waarbij rekening wordt gehouden met geldende wetten en regels. Naast onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten zijn binnen de AWFZJ ook praktijkmensen getraind in het werken met de nieuwe methoden en de gerelateerde scholingsprogramma’s worden ook als onderwijsmodule op hogescholen gegeven. 

Samen met de werkplaatsen C4Youth en Inside-Out heeft AWFZJ een handige Toolkit ROM samengesteld met in de praktijk beproefde producten die het gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) stimuleren. Met het magazine In dialoog! hebben 4 werkplaatsen (C4Youth, Inside-Out, Samen voor de Jeugd en AWFZJ) hun ervaringen en resultaten gedeeld om anderen te inspireren meer cliënt- en omgevingsgestuurd te werken.

Vervolg

Forensische Zorg voor Jeugd zet haar activiteiten voort in de Academische Werkplaats Risicojeugd (2015-2019) binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. 

Opbrengsten van 6 jaar AWJ

Het digitale magazine 'Met elkaar verbonden - De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd' zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders van de 6 werkplaatsen vertellen zelf over hun ervaringen.

Meer informatie over de resultaten en producten van Forensische Zorg voor Jeugd

Verslagen


Eindverslag

Doel van de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ) is zorg voor delinquente jongeren verbeteren en zo herhaling verminderen. De AWFZJ is een samenwerkingsverband van Intermetzo en Forensisch Centrum Teylingereind, GGZ-instellingen De Bascule en Curium-LUMC, universitaire afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie VUmc en LUMC en Hogescholen Leiden en Windesheim Flevoland.

De AWFZJ ontwikkelde een observatie-checklist voor groepsleiders geschikt voor allochtone jongeren en/of jongeren met een laag IQ. De observatiegegevens worden gebruikt voor diagnostiek en behandeling.
Verder is een werkwijze ontwikkeld om ouders van jongeren in de residentiele (forensische) jeugdzorg vanaf de eerste dag van verblijf te betrekken. Voor gezinnen wordt indien nodig gezinstherapie of ouderbegeleiding ingezet en er wordt gezorgd voor continuïteit in de begeleiding na vertrek uit de instelling. Ook is beslisondersteuning ontwikkeld om te bepalen welke verschillende behandelingen jongeren met meervoudige problematiek nodig hebben en in welke volgorde. Hierbij wordt samengewerkt met de jongere en ligt de nadruk op motivatie voor behandeling en perspectief na verblijf. Tot slot zijn opleidingsplaatsen gecreëerd en wordt personeel getraind in werken met nieuwe methoden.
Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie investeerde in de AWFZJ: ontwikkeling en implementatie van Routine Outcome Monitoring voor justitiële jeugdinrichtingen en onderzoek naar screening van neurobiologische factoren.

Kenmerken

Projectnummer:
159010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.A. Mulder
Verantwoordelijke organisatie:
LSG-Rentray