Mobiele menu

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking: structuur, werkwijze en plan van aanpak ten behoeve van het versterken van de kennisinfrastructuur langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectomschrijving

Onder leiding van prof. Petri Embregts verbindt de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) sinds 2009 wetenschap en praktijk.

Binnen de AWVB wordt samengewerkt tussen 14 zorgorganisaties (Amarant, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal, Lunet, Prisma, Radar, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, Tragel en Zuidwester), de landelijke cliëntenorganisatie LFB en Tilburg University.

Onderzoekers, zorgprofessionals, mensen met een beperking en hun verwanten ontwikkelen nieuwe kennis door samen onderzoek uit te voeren.

Daarnaast experimenteren zij samen met manieren om deze kennis vervolgens te laten landen in de praktijk om daarmee de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Zo is de AWVB een pilot gestart om wetenschappelijke kennis te delen met toekomstige zorgprofessionals op het MBO.

Met de subsidie kan de AWVB deze initiatieven tot kennisdeling doorontwikkelen en zo bijdragen aan de landelijke kennisinfrastructuur.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sinds 2009 wordt vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tilburg University) onder leiding van prof. dr. Petri Embregts praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd, uitgevoerd en geïmplementeerd. In gelijkwaardige samenwerking tussen universiteit (Tilburg University), 14 zorgorganisaties (Amarant Groep, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal, Lunet Zorg, Prisma, Radar, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, Tragel en Zuidwester) en cliëntenorganisatie LFB wordt onderzoek uitgevoerd gericht op het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking, en de verwanten en professionals die hen ondersteunen. Vanuit persoonlijke contacten in verschillende (multidisciplinaire) overlegstructuren krijgt de samenwerking tussen praktijk en wetenschap in kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de AWVB vorm. Prof. Petri Embregts werkt daarnaast niet alleen nauw samen in kennisontwikkeling met andere leerstoelhouders verbonden aan Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen (verenigd in de Associatie Academische Werkplaatsen VB), maar investeert tevens in sectoroverstijgende samenwerking (Academische Werkplaatsen Ouderen en GGZ). Naast kennisontwikkeling richt de AWVB zich tevens op kennisdeling met de praktijk, onder meer door het organiseren van symposia en studieochtenden, het initiëren van communities en een consultatiefunctie voor de praktijk en het gebruik van (online) communicatie. Vanuit de ambitie om bij te dragen aan de betrokkenheid en vakbekwaamheid van (toekomstige) professionals richt de AWVB zich daarnaast expliciet op kennisdeling met verschillende onderwijsniveaus en in-company opleidingen. De huidige werkwijze van de AWVB is echter grotendeels afhankelijk van tijdelijke financiering in de vorm van contributies van partners en subsidiegelden. Structurele financiering stelt de AWVB enerzijds in staat om in duurzame en structurele samenwerking met de praktijk (verder) te bouwen aan een structurele infrastructuur. Daarnaast zullen deze middelen worden ingezet om de initiatieven op het gebied van kennisdeling die tot dusver binnen de AWVB ontwikkeld zijn door te ontwikkelen, waarvoor uitbouw van specifieke kennis en kunde en beschikbare uren noodzakelijk zijn. Met de subsidie kan geïnvesteerd worden in de opbouw van een datalab, waarmee een wezenlijke bijdrage geleverd wordt aan een data gedreven landelijke kennisinfrastructuur, die stakeholders (op termijn) in staat zal stellen om proactief te handelen wat kwaliteit van zorg en ondersteuning betreft. Met behulp van de inzet van de medewerkers valorisatie kan een grote slag gemaakt worden wat bereik en deskundigheid betreft in het vertalen van wetenschappelijke kennis op manieren die aansprekend zijn voor (toekomstige) professionals via onderwijs en online kennisdeling. Het promotieonderzoek naar effectieve implementatie van de drie gelijkwaardige kennisbronnen (wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis) zal ten goede komen aan de verdere versterking van een duurzame kennisinfrastructuur en allen die hier bij betrokken zijn. De structurele financiering zoals verstrekt aan de AWVB zal hiermee expliciet voor het netwerk van de werkplaats maar ook werkplaats- en sector overstijgend ten goede komen aan een landelijke samenwerking in kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing.

Kenmerken

Projectnummer:
641001105
Looptijd: 82%
Looptijd: 82 %
2019
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. P.J.C.M. Embregts
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University