Mobiele menu

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Verslagen


Eindverslag

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH) is een samenwerkingsverband dat is opgericht in 2008 in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Het LUMC werkt hierin samen met de regionale ouderenberaden en geriatrische netwerken en andere kennisinstellingen aan een pro-actieve samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen, binnen en over grenzen van bestaande echelons, waarbij de richting van de zorg wordt bepaald door kwetsbare ouderen en zijn/haar naasten.

Inmiddels staat een efficiënt werkende projectstructuur en zijn er 2 transitieprojecten, 3 onderzoeksprojecten en een implementatieproject toegekend en van start gegaan. Alle projecten hebben als doel een aantoonbare verbetering van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven te bewerkstelligen van kwetsbare ouderen.

In de 5 regio’s in Noordelijk Zuid-Holland hebben zich geriatrische netwerken met ouderenparticipatie ontwikkeld. Ieder in eigen tempo en met eigen regiospecifieke kenmerken. Deze structuren werken OOR-breed samen, waardoor Noordelijk Zuid-Holland een OOR-dekkende structuur van geriatrische netwerken heeft.

Het centrale coördinatieteam van de AWO-NZH heeft hierin een ondersteunende en aanjagende rol. Voor het borgen van de regionale geriatrische netwerken is de NPO-netwerksubsidie ingezet. Door steeds uit te gaan van aansluiting bij bestaande bestuurlijke structuren is borging van de regionale netwerken na afloop van het NPO gegarandeerd.

Doordat de regiocoördinatoren een linking pin vormen tussen het ouderenberaad/ouderenpanels en het geriatrisch netwerk is onderlinge afstemming vergroot en is er een continue voeding tussen professionals en ouderen.

De communicatie over de projecten staat hoog op de agenda. 2013 e.v. zal in het teken staan van verspreiding en implementatie van concrete eindpunten, bevindingen en resultaten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
311060101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J. Gussekloo
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center