Mobiele menu

Academische Werkplaats Risicojeugd (Voortkomend uit de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd)

De Academische Werkplaats Risicojeugd is een bovenregionaal werkende werkplaats. De doelgroep bestaat uit dat deel van de kinderen en jongeren in Nederland die met ernstige problemen kampen, zoals schooluitval, psychische problematiek, gezinsproblemen, ernstige gedragsproblemen, soms zelfs justitiecontacten. Deze doelgroep is voor elke gemeente klein, maar heeft wel veel impact. De Academische Werkplaats behandelde de afgelopen jaren drie hoofdthema’s: signalering, bejegening en gezamenlijk leren. Deze thema’s werden vertaald in drie vragen:

  • Hoe beoordelen wijkteams signalen over risicojeugd, zodat specialistische zorg waar mogelijk wordt voorkomen?
  • Hoe gaan professionals om met risicojeugd en hun ouders, zodat samenwerking tussen hulpverlening en het gezin ontstaat?
  • Hoe blijven we gezamenlijk leren over risicojeugd?

In verschillende projecten werd gezocht naar antwoorden op de bovenstaande vragen. Dit heeft onder andere geleid tot: uitgebreide monitoring van risicojongeren in kleinschalige voorzieningen en rapportage hierover aan het ministerie van Justitie en Veiligheid; training in signaleren van risicojeugd en multiproblemgezinnen; een boek over wat werkt in bejegening van risicojeugd, en een rapportage over wat niet werkt in integrale samenwerking tussen professionals die met risicojeugd werken.

Website: www.awrj.nl
Regio: De AWRJ werkt bovenregionaal samen met o.a. de volgende gemeenten: Almere, Amsterdam, Den Haag, Holland-Rijnland, Rotterdam, Utrecht.

Verslagen


Eindverslag

De doelgroep van de AW Risicojeugd zijn jongeren met ernstige gedragsproblemen en (risico op) delictgedrag. De

Academische Werkplaats Risicojeugd richtte zich op drie hoofdvragen, die op hun beurt zijn uitgewerkt in deelprojecten: 1. Hoe signaleren wijkteams de groep zeer risicovolle jeugdigen en hun gezin vroegtijdig, zodat specialistische zorg wordt voorkomen of zodat zorg eerder afgeschaald kan worden? 2. Hoe zorgen we dat we deze moeilijke groep juist bejegenen, zodat er contact en vervolgens samenwerking met het gezin tot stand komt? 3. Hoe kunnen we kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen volgen en in kaart brengen hoe het hen vergaat, zodat we hiervan kunnen leren en signalering en bejegening (en indien nodig behandeling) in de toekomst kunnen verbeteren?

De AWRJ werkt bovenregionaal en werkte de afgelopen vier jaar in projecten samen met o.a. de gemeenten Amsterdam, Utrecht,

Almere en samenwerkingsregio Holland Rijnland.

Binnen de AW Risicojeugd lopen meerdere projecten. Hieronder worden de belangrijkste resultaten opgesomd die voortkomen uit de activiteiten in het kader van deze subsidieaanvraag.

- training door middel van Live Online Learning met als onderwerpen 'straatcultuur (signalering van risicojeugd)' en 'multiproblem gezinnen'.

- rapport nav onderzoek naar factoren die bijdragen aan niet slagen van een integrale aanpak.

- boek 'gewoon normaal' over werkzame factoren in bejegening van risicojeugd.

- Vier opeenvolgende rapporten nav monitoring van risicojeugd in de proeftuinen kleinschalige voorzieningen en Screening en Diagnostiek in Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam, Breda, Groningen. Deze rapporten zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt tbv besluitvorming en in dat kader ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kenmerken

Projectnummer:
737200004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.A. Mulder
Verantwoordelijke organisatie:
Intermetzo