Mobiele menu

Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen

Projectomschrijving

De academische werkplaats ‘Sterker Op eigen benen’ neemt de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking (VB) serieus! In ons onderzoek staan de persoon en de omgeving centraal, en niet het syndroom of de ziekte. We werken daarom veel samen met mensen met een verstandelijke beperking, verwanten, begeleiders, gezondheidsprofessionals en andere betrokkenen.

Onze speerpunten zijn:

  • Het borgen van inclusief onderzoek
  • De Academische Werkplaats als platform tussen gezondheidsonderzoek en praktijk
  • Brede inzet van de expertise van de arts verstandelijk gehandicapten in de medische zorg
  • Gebruik maken van innovatieve onderzoeksmethoden zoals burgerwetenschap en big data over gezondheid
  • Onderzoek om innovaties en e-health snel beschikbaar te krijgen voor mensen met een VB
  • Studenten en artsen kennis laten maken met mensen met een VB en hun specifieke behoeften via onderwijs en nascholing

Sterker Op eigen benen is een samenwerking van het Radboudumc en negen zorgorganisaties voor mensen met een VB. Kijk voor meer informatie op www.sterkeropeigenbenen.nl

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Structuur Sterker op eigen Benen (SoeB) is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) en het Radboudumc. Sinds 2006 is dit samenwerkingsverband uitgegroeid tot Academische Werkplaats (AW) waarin negen zorgorganisaties participeren. Dit zijn: Pluryn, Dichterbij, Siza, Oro, ‘s Heerenloo, Twentse Zorgcentra, Koraalgroep, Philadelphia en Driestroom. De missie van SoeB is: bevorderen van gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met VB door integratie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg, de ambitie is: onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg zo vorm geven dat mensen met VB en hun ondersteuningsnetwerk centraal staan en niet een ziekte of syndroom. Werkwijze De AW is op dit moment actief in onderzoek, onderwijs en praktijk. Er worden diverse onderzoekprojecten uitgevoerd, veelal in samenwerking met lokale en nationale partijen uit diverse disciplines. Er wordt onderwijs gegeven in onder andere het geneeskunde curriculum van het Radboudumc en bij en nascholingen voor artsen en gezondheidsprofessionals. Daarnaast wordt de specifieke expertise van de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) ingezet de poli Zeldzaam en de AVG praktijk. Hier is de specialistische AVG expertise op consultatiebasis beschikbaar voor zowel huisartsen als specialisten binnen het ziekenhuis. Plan van aanpak en opbrengsten 2019 In het onderzoek van de Academische Werkplaats staan patiënt en context centraal in plaats van ziekte of syndroom. Dit vraagt om een integrale aanpak in onderzoek waarbij er sprake is van co-creatie met cliënten, ouders, zorgprofessionals en andere stakeholders. Deze kernpunten zullen in de vormgeving van nieuw onderzoek een centrale plaats innemen. De aangevraagde subsidie zal worden ingezet om de capaciteit van de AW te vergroten en kennisdeling en communicatie verder vorm te geven. In 2019 zal dit worden gedaan door: vaste aanstellingen voor hoogleraar en UHD, vrijstelling van AVGs voor uitvoer promotietraject en onderwijs/opleiding, continuering aanstelling kennismanager, aantrekken van meer en diverse co-onderzoekers, uitbouw van de coördinatorfunctie, aantrekken promovendus en postdoc voor onderzoek. Deze capaciteitsvergroting is de basis voor het verder invulling geven aan de volgende onderwerpen: 1)betrekken van cliënten, zorgprofessionals en eindgebruikers: op dit moment zijn er twee co-onderzoekers aangesteld bij de Academische werkplaats. Het aantrekken van meer co-onderzoekers, waaronder ook mogelijk verwanten, zorgt voor borging van deze inzet en voor het zichtbaar maken van het belang van inclusief onderzoek. 2)de AW werk met een kenniskring waarin vertegenwoordigers van de aangesloten zorgorganisaties en onderzoekers bij elkaar komen om over onderzoek en implementatie na te denken. Daarnaast is er een Kennismanager aangesteld die in de loop van 2019 alle partners van de Academische Wekplaats zal bezoeken om in kaart te brengen welke implementatievormen aansluiten bij de dagelijkse praktijk van zorgorganisaties. Deze informatie wordt opgenomen in het commmunicatieplan van de Academische Werkplaats. 3)vormgeving kennisdeling, implementatie en communicatie De academische werkplaats heeft een kennismanager aangesteld die zich specifiek bezig gaat houden met het optimaliseren van de uitwisseling tussen onderzoek, beleid en praktijk. Specifieke aandacht zal er ook zijn voor manieren van communicatie en mogelijkheden om bij bestaande structuren zoals bestaande overleggen, bijeenkomsten, studiedagen en nieuwsbrieven aan te sluiten. Bij het afronden van een promotieonderzoek wordt er een breed toegankelijk symposium georganiseerd en de resultaten zullen in een makkelijk lezen samenvatting beschikbaar worden gesteld. Ook zal de AW in 2019 initiator zijn van het boek ‘zo werkt de gehandicaptenzorg’. Binnen verschillende lopende projecten wordt reeds samengewerkt met het kennisplein gehandicaptensector. Resultaten en nieuws vanuit de Academische werkplaats wordt via de website van het kennisplein gedeeld, onderzoek wordt gepresenteerd op de ‘focus op onderzoek’ congressen en het kennisplein adviseert bij de ontwikkeling van producten. Daarnaast is de AW themaleider van het thema gezondheid op de website kennisplein gehandicaptensector. De zorgorganisaties die deelnemen aan de Academische Werkplaats zijn organisaties met cliënten in de WLZ die daar wonen, behandeld worden en zorg ontvangen. De focus van deze organisaties is dan ook de borging van WLZ voor mensen met VB. Hierbij richt deze Academische Werkplaats zich op de gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met een VB.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
641001100
Looptijd: 86%
Looptijd: 86 %
2019
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. ir. J Naaldenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum