Mobiele menu

ACTE – Afbouwscenario’s Coronamaatregelen: Transport- en economische effecten

Projectomschrijving

Dit onderzoek richt zich op de economische en logistieke gevolgen van de anderhalvemetersamenleving voor de mobiliteit van personen. Daarbij wordt gekeken naar verschillende afbouwscenario’s van coronamaatregelen die mogelijk en voor de hand liggend zijn voor de transportsector met social distancing. Daarbij valt te denken aan combinaties van afstand bewaren, herindeling van de openbare weg, individuele maatregelen zoals mondkapjes, en collectieve beschermende maatregelen zoals transparante afscheiding in het OV en in vliegtuigen. De studie richt zich zowel op de luchtvaart, het wegennet, het openbaar vervoer, de fiets en lopen. De onderzoekers maken onder meer een overzicht van afbouwscenario’s en beleidsmaatregelen die in andere landen worden uitgevoerd en voorgesteld. Samen met Nederlandse beleidsmakers worden kansrijke opties geselecteerd voor de Nederlandse context . Deze opties worden vervolgens door de Nederlandse bevolking beoordeeld in een Participatieve Waarde Evaluatie.

Dit project wordt uitgevoerd door TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Producten

Titel: ACTE – Afbouwscenario’s Coronamaatregelen: Transport- en economische effecten
Auteur: Bert van Wee, TUDelft (redactie) Ruth Shortall, TUDelft, Niek Mouter, TUDelft, Serge Hoogendoorn, TUDelft Mark Lijesen, Vrije Universiteit Erik Verhoef, Vrije Universiteit Carl Koopmans, SEO en Vrije Universiteit
Titel: Voorkeuren van Nederlanders over effecten van maatregelen om reisbewegingen te beperken tijdens de coronacrisis
Auteur: Mouter, N en Bahamonde-Birke, F.
Magazine: Tijdschrift Vervoerswetenschap
Titel: COVID-19 en transport. Deel 2: een review van factoren van belang voor ontwerp van maatregelen en hun effecten
Auteur: Shortall, R., Mouter, N. en van Wee, B.
Magazine: Tijdschrift Vervoerswetenschap
Titel: COVID-19 en transport. Deel 1: een review van maatregelen wereldwijd
Auteur: Shortall, R., N. Mouter, B van Wee
Magazine: Tijdschrift Vervoerswetenschap
Link: https://vervoerswetenschap.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/
Titel: COVID-19 maatregelen en effecten. Een overzicht van literatuur.
Auteur: Wee, B. van, S. Hoogendoorn, N. Mouter
Magazine: Stichting Vervoersplanologisch Speurwerk
Titel: Gaat Covid-19 ons mobiliteitsgedrag blijvend veranderen?
Auteur: Bert van Wee
Magazine: Service Magazine
Titel: Invloed van COVID-19 op verkeersafwikkeling
Auteur: Invloed van COVID-19 op verkeersafwikkeling
Magazine: Tijdschrift Vervoerswetenschap
Titel: Allocatie van schaarse capaciteit bij gedeeltelijke lock-down
Auteur: E. Verhoef
Magazine: Tijdschrift Vervoerswetenschap
Titel: COVID 19 and transport. A review of factors of relevance to the design of measures and their effects worldwide
Auteur: Ruth Shortall, Niek Mouter, Bert van Wee
Magazine: European Journal of Transport and Infrastructure Research (EJTIR)
Titel: Covid-19: langetermijneffecten mobiliteit? Een discussie
Auteur: Bert van Wee
Magazine: Tijdschrift Vervoerswetenschap
Titel: COVID-19 and its long-term effects on activity participation and travel behaviour: A multiperspective view
Auteur: Bert van Wee, Frank Witlox
Magazine: Journal of Transport Geography
Titel: Themanummer ‘COVID-19 en mobiliteit
Auteur: B. van Wee
Magazine: Tijdschrift Vervoerswetenschap
Link: https://vervoerswetenschap.nl
Titel: Het nieuwe druk: Hoe waarderen OV-reizigers drukte tijdens de COVID-19 pandemie?
Auteur: M. Lijesen
Magazine: Tijdschrift Vervoerswetenschap

Verslagen


Eindverslag

Dit rapport richt zich op de vraag: Wat zijn de mobiliteitseffecten en economische effecten van social distancing in de transportsector?

Uit literatuuronderzoek naar maatregelen en effecten blijkt dat maatregelen gericht op transport die in de internationale literatuur naar voren komen, zich richten op: (1) Vermijden van verplaatsingen; (2) Veranderingen van vervoerwijze en (3) Verbeteren reizen zelf (kwaliteit en veiligheid openbaar vervoer en deelsystemen). Effecten van maatregelen die de literatuur rapporteert, betreffen: (1) Lichamelijke gezondheid en veiligheid, (2) Geestelijke gezondheid, (3) Economische effecten, en (4), Milieu
De literatuur geeft vrijwel geen kwantitatieve integrale effecten van afzonderlijke maatregelen op mobiliteitsgedrag, virusverspreiding, of economie. Daardoor is het bijzonder moeilijk tot conclusies te komen over welke maatregelen wel of niet gewenst zijn, in welke context. Het aannemelijk te veronderstellen dat maatregelen die leiden tot meer fietsen en lopen (ten koste van de auto of het openbaar vervoer) positiever scoren dan maatregelen die leiden tot minder verplaatsingen.

Een tweede literatuurstudie richt zich op de factoren die ten grondslag liggen aan de invoering van maatregelen gericht op transport. Een overkoepelende conclusie is dat die factoren niet los gezien kunnen worden van de bredere discussie over COVID-19 maatregelen; reizen is geen losstaande activiteit, maar gekoppeld aan activiteitenpatronen, en veel COVID-19 maatregelen richten zich op activiteiten of zijn generiek (zoals social distancing maatregelen). Ook is het vrijwel niet te doen de zelfstandige invloed van determinanten gericht op transport, op de effecten (virusverspreiding, economie, welbevinden) vast te stellen. Een tweede bevinding is dat factoren die van invloed zijn op de gekozen maatregelen en hun effecten zijn in te delen in: (1) socio-economische factoren, (2) culturele factoren, (3) politieke factoren en (4) individuele factoren.

Onderzoek naar de capaciteit van transportsystemen leert dat de bottleneck van transportsystemen, met name het openbaar vervoer, ‘m zit in de loopstromen, meer dan in de zitplekken. De analyses uit dit deelproject laten zien dat indien mensen zich aan de afstandsregels houden, de doorstroomcapaciteit van een enkelvoudig infrastructuur element (een gang, een plein) naar verwachting met 60-70% zal afnemen door de social distancing maatregelen. Kijken we naar een netwerk, dan zien we daarbovenop een extra reductie in de doorstroomcapaciteit van het hele netwerk.
Het onderzoek naar de economische effecten van methoden van rantsoenering van capaciteit in het openbaar vervoer laat zien dat er goed aan de effecten van rantsoeneringsstrategieën te rekenen is. De keuze tussen verschillende methoden voor rantsoenering is een belangrijk vraagstuk. Er valt iets te kiezen: verschillende rantsoeneringsmethoden kunnen behoorlijk verschillen op criteria van efficiëntie en welvaartseffecten, effectiviteit, en acceptatie.

In ons onderzoek naar de waardering van drukte door OV-reizigers troffen we aan dat het verplicht stellen van niet-medische mondkapjes de negatieve waardering van drukte in het voertuig aanzienlijk dempt voor respondenten vanaf 30 jaar. Deze bevindingen kunnen bijvoorbeeld van belang zijn bij het aanpassen van de dienstregeling. Wanneer vervoerbedrijven minder capaciteit gaan inzetten, zal het gemiddeld drukker worden in de voertuigen.

Na de uitbraak van COVID-19 heeft de Nederlandse overheid verschillende maatregelen genomen om het virus terug te dringen. Ons onderzoek onder burgers laat zien dat respondenten een sterke positieve voorkeur hebben voor beleidsopties om thuiswerken te bevorderen. De optie die het best scoort is de dringende oproep om alle dagen van de week thuis te werken. De thuiswerkmaatregel die het minst goed (maar nog altijd zeer positief) scoort is de verplichting om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan.
Verder laat het onderzoek zien da

Dit multidisciplinaire en interuniversitaire project onderzoekt de effecten van coronamaatregelen gericht op de transportsector, en vervolgens op de economie. Het project kent vier deelstudies. Onderzoeksmethoden zijn literatuurstudies, interviews en data-analyses. De deelprojecten richten zich op 1) COVID19 gebaseerde transportscenario's en gerelateerd reisgedrag, (2) gebaseerd op die scenario's: economische en maatschappelijke effecten, en (3) strategieën gericht op transport in andere landen. De vierde deelstudie betreft een integratie van de resultaten van de eerste drie studies, en de vertaling van de resultaten naar advies voor maatregelen gericht op de transportsector. In dit project onderzoeken we tevens de meningen van burgers ten aanzien van die maatregelen.

Samenvatting van de aanvraag

Dit multidisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksvoorstel doet onderzoek naar de gevolgen voor de transportsector en vervolgens de economie, van coronamaatregelen, met het accent op de afbouw van de beperkingen. We voeren vier deelstudies uit. Drie daarvan zijn literatuurstudies gecombineerd met interviews, de vierde studie is een integratiestudie waarbij we de resultaten van de drie literatuurstudies koppelen en vertalen naar advies voor afbouwscenario’s, gebruik makend van onderzoek onder Nederlanders naar hun meningen over die afbouwscenario’s.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. B. van Wee
Verantwoordelijke organisatie:
Technische Universiteit Delft