Mobiele menu

Actieonderzoek naar de kosteneffectiviteit van integrale EPA-teams in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden

Projectomschrijving

Doel

Dit project evalueert de inzet van integrale teams bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in vergelijking tot de huidige organisatie van de zorg met wijkteams en aparte flexible assertive community treatment (FACT)-teams in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. Het doel hiervan is om een inschatting te maken van de (kosten-)effectiviteit van de integrale teams. Daarnaast zal gekeken worden naar het implementatieproces ten behoeve van het opstellen van een implementatieplan.

Werkwijze

Voor de evaluatie van de (kosten-)effectiviteit en budget impact zal uitsluitend met bestaande data worden gewerkt. Er worden dus geen nieuwe patiëntgegevens verzameld, om zo de belasting voor de patiënt te beperken. Het functioneren van de integrale EPA-teams wordt uitgevraagd middels vragenlijsten en de ervaring en input vanuit het patiëntperspectief worden in kaart gebracht door middel van focusgroepen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting Dit project evalueert de (kosten-)effectiviteit, budget impact, en het implementatieproces van de inzet van integrale teams bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in vergelijking tot de huidige organisatie van de zorg met wijkteams en, apart, flexible assertive community treatment (FACT)-teams. Het project is opgebouwd uit twee delen: 1) een pragmatische kosteneffectiviteitsevaluatie; en 2) een implementatiestudie. Pragmatische kosteneffectiviteitsevaluatie: In een pragmatische evaluatie worden EPA- patiënten benaderd in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden met verzoek tot toestemming om hun gegevens te mogen gebruiken voor evaluatie van de effecten en kosten van integrale EPA-teams. Binnen elke gemeente wordt één FACT-team omgevormd tot een integraal EPA-team en blijven er in totaal drie reguliere (niet-integrale) teams over die als controlegroep dienen, waardoor twee integrale EPA-teams worden vergeleken met drie reguliere (niet-integrale) wijk- en FACT-teams. Hierbij wordt geëvalueerd wat de effecten van de integrale EPA-teams zijn op zowel teamniveau als patiëntniveau. Daarnaast worden de uitvoeringskosten en overige kosten voor patiënten vergeleken tussen beide aanpakken, zodat de kosteneffectiviteit van de integrale EPA-teams kan worden geschat ten opzichte van de reguliere teams. Om de evaluatie zo pragmatisch mogelijk te houden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van bestaande data. Patiënten worden daartoe om toestemming gevraagd voor het gebruik van hun data. De primaire uitkomstmaat is de Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS). Quality-Adjusted Life Years (QALYs), benodigd voor het bepalen van de kosteneffectiviteit, worden afgeleid vanuit de HoNOS, door een mapping van HoNOS naar utiliteit te ontwikkelen op basis van reeds beschikbare data waarin binnen een EPA-populatie zowel de HoNOS als de EQ-5D werd afgenomen. Gegevens met betrekking tot de kosten worden niet aan individuele patiënten of behandelaars uitgevraagd maar bij de desbetreffende instanties om de belasting voor de praktijk van dit onderzoek minimaal te houden. Met informatie over het bereik en kosten van de interventie wordt hiermee de kosteneffectiviteit en budget impact van de integrale aanpak geëvalueerd. Omdat het een pragmatische, niet-gerandomiseerde studie betreft, worden beide condities in de analyses op de voormeting zo vergelijkbaar mogelijk gemaakt door middel van statistische technieken. Implementatiestudie: Daarnaast wordt de daadwerkelijke implementatie geëvalueerd. Alle teams worden gevraagd om vragenlijsten in te vullen met betrekking tot het functioneren van de teams. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar de samenwerking, de mate van integratie, de begeleiding, en de administratieve lasten (hiervoor monitoren we de tijd van de teamleden die besteed wordt aan patiënten (% directe tijd)). Projectorganisatie Dit onderzoeksvoorstel werd gemaakt door onderzoekers verbonden aan het Trimbos instituut, GGz Friesland, Hanzehogeschool en UMCG, en beschrijft hoe de evaluatie naar de integrale EPA-teams in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden kan worden uitgevoerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075100
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J. Lokkerbol
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut