Mobiele menu

actieonderzoek werkplaats jeugdreclassering 2.0: OP weg naar succes en herstel

Doel

In het project ‘Werkplaats Jeugdreclassering 2.0: Op weg naar succes en herstel’ wordt in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland gewerkt aan de implementatie en borging van de aanpak Jeugdreclassering 2.0 (JR 2.0). De implementatie en borging van JR 2.0 in de werkplaats gaat samen met het Actieonderzoek. Middels het Actieonderzoek wordt beoogd te achterhalen wat wel en niet werkt in de implementatie van JR 2.0 en bij herstelgericht werken. Daarnaast moet de uitkomst van het Actieonderzoek bouwstenen opleveren voor het ontwikkelen van een tool, ter ondersteuning van de professionals bij herstel gericht werken.

Werkwijze

De werkplaats bestaat uit circa 20 professionals uit de strafrecht- en zorgketen, die van oktober 2019 tot en met september 2020 9 keer bijeenkomen. Per bijeenkomst wordt een aspect van ‘herstelgericht werken’ uitgediept, een belangrijk onderdeel van JR 2.0. Daarnaast wordt herstelgericht werken concreet toegepast in actuele casuïstiek.

Resultaten

Het actieonderzoek is uitgevoerd van januari 2020 tot maart 2021 en opgezet volgens de 5 fasen:

  1. pre-oriëntatie
  2. oriëntatie
  3. planning
  4. actie & observatie
  5. reflectie & evaluatie

Naast de methodiek van actieonderzoek zijn er ook elementen van business design en design sprint toegepast. In de verschillende fasen is er aandacht besteed aan wat er gebeurd in de keten rondom herstel gericht werken en wat de ervaren belemmeringen en mogelijke oplossingen zijn. Deze zijn omgezet in acties.

Er is aangezet tot, en bijgedragen aan, de ontwikkeling van informatie materialen (een factsheet en een kort programma voor een workshop) om in de organisatie van betrokken professionals te gebruiken voor kennisoverdracht. Daarnaast is onderzocht hoe de rol van ‘ambassadeur herstel gericht werken’ vorm gegeven kan worden en hoe andere professionals aangezet kunnen worden tot werken aan herstel op alle 4 de pijlers: 1) zelfherstel, 2) herstel naar slachtoffer, 3) herstel naar maatschappij en 4) herstel naar het netwerk. Hieruit zijn aanbevelingen naar voren gekomen over wat werkt.

Het actieonderzoek heeft op bescheiden wijze bijgedragen aan borging, het benutten van meer
kansen en een belangrijke bijdrage geleverd aan de effectiviteit en succes van de werkplaats. Door
de focus op borging en het verspreiden van kennis over herstel gericht werken in het straf-, zorg- en
gemeentelijk domein, krijgen uiteindelijk jongeren die in aanraking zijn geweest met het strafrecht
kans om weer succesvol te participeren binnen de maatschappij en verminderd recidive.

Verslagen


Eindverslag

Het actieonderzoek is onderdeel van het project: Werkplaats JR 2.0: op weg naar succes en herstel, uitgevoerd in de regio IJmond en Zuid Kennemerland. Het doel van de werkplaats is om de methode Jeugdreclassering 2.0 (JR 2.0) te implementeren, te borgen en op één aspect van de methode door te ontwikkelen: herstel gericht werken. In de werkplaats is er vooral kennis opgehaald die ten dienste staat van de doorontwikkeling, borging en het ontwikkelen van een tool te gebruiken op casusniveau. Het doel van het actieonderzoek was om het projectteam van de werkplaats te ondersteunen en om te achterhalen hoe er geborgd kan worden dat andere professionals in de keten (vanuit dezelfde basishouding) meer herstel gericht gaan werken en hoe hiertoe gestimuleerd kan worden.

Het actieonderzoek is uitgevoerd van januari 2020 tot maart 2021 en opgezet volgens de vijf fasen: pre-oriëntatie, oriëntatie, planning, actie & observatie en reflectie & evaluatie. Naast de methodiek van actieonderzoek zijn er ook elementen van business design en design sprint toegepast. In de verschillende fasen is er aandacht besteed aan wat er gebeurd in de keten rondom herstel gericht werken en wat de ervaren belemmeringen en mogelijke oplossingen zijn. Deze zijn omgezet in acties.

Er is aangezet tot, en bijgedragen aan, de ontwikkeling van informatie materialen (een factsheet en een kort programma voor een workshop) om in de organisatie van betrokken professionals te gebruiken voor kennisoverdracht. Daarnaast is onderzocht hoe de rol van ‘ambassadeur herstel gericht werken’ vorm gegeven kan worden en hoe andere professionals aangezet kunnen worden tot werken aan herstel op alle vier de pijlers (zelfherstel, herstel naar slachtoffer, herstel naar maatschappij en herstel naar het netwerk). Hieruit zijn aanbevelingen naar voren gekomen over wat werkt.

Het actieonderzoek heeft op bescheiden wijze bijgedragen aan borging, het benutten van meer kansen en een belangrijke bijdrage geleverd aan de effectiviteit en succes van de werkplaats. Door de focus op borging en het verspreiden van kennis over herstel gericht werken in het straf-, zorg- en gemeentelijk domein, krijgen uiteindelijk jongeren die in aanraking zijn geweest met het strafrecht kans om weer succesvol te participeren binnen de maatschappij en verminderd recidive.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
6380160081
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Koet
Verantwoordelijke organisatie:
Partners voor Jeugd