Mobiele menu

Active mobilisation of psychological resources during passive antidepressant pharmacotherapy (Name study: REsource MObilisation Device In Depression (REMOD-ID))

Projectomschrijving

Het ervaren van positieve emoties in het dagelijks leven gaat samen met een grotere kans op toekomstig herstel van een depressie. Het is daarom belangrijk om te kijken naar nieuwe manieren om mensen te leren meer positieve emoties te ervaren. Ook is actieve patiëntenparticipatie belangrijk in het proces van herstel.
Met een nieuw digitaal apparaat kunnen patiënten prospectief hun emoties, de context en hun gedrag van dat moment op verschillende momenten van de dag rapporteren. Dit maakt mogelijk dat patiënten feedback krijgen over de context en hun gedrag in relatie tot de positieve emoties die ze hierbij ervaren. Dit helpt hen om zelf hun patronen van gedrag zo te kunnen aanpassen dat de ervaring van positieve emoties optimaal is.
In deze studie wordt met een RCT onderzocht of het geven van deze feedback bovenop bestaande behandeling (kosten)effectiever is dan de pseudo-interventie (met meting maar zonder feedback) of de bestaande behandeling alleen.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Het verbeteren van positief affect bij depressie
Titel: ESM and depression: from science to clinical applications
Titel: Implementatie van de Experience Sampling Methode in klinische settings
Titel: PsyMate feedback and intervention strategies
Titel: ESM and depression: from science to clinical applications
Titel: Implementatie van ESM in klinische settings
Titel: Improve positive affect in depression: The first application of ESM as a therapeutic tool.
Titel: Positive affect and recovery from depression
Titel: Dynamic affective patterns of real-life experience in depression and new clinical applications using the psymate
Titel: Mobile mood monitoring, interview in Lancet aug 2011
Titel: Title: ‘Continuemeting’ stemming helpt mogelijk bij behandeling van depressie
Titel: PsyMate laat positief gevoel zien: experience sampling technologie als hulpmiddel binnen de behandeling van depressie
Titel: Time-lagged moment-to-moment interplay between negative affect and paranoia
Auteur: I. Kramer, C.J.P. Simons, J.T.W. Wigman, D. Collip, N. Jacobs, C. Derom, E .Thiery, J. van Os, I. Myin-Germeys, M. Wichers
Magazine: Schizophrenia Bulletin
Titel: Experience Sampling-Based Personalized Feedback and Positive Affect: A Randomized Controlled Trial in Depressed Pati
Auteur: Jessica A. Hartmann, Marieke Wichers, Claudia Menne-Lothmann, Ingrid Kramer, Wolfgang Viechtbauer, Frenk Peeters, Koen R. J. Schruers, Alex L. van Bemmel, Inez Myin-Germeys, Philippe Delespaul, Jim van Os, Claudia J. P. Simons

Verslagen


Eindverslag

Deze studie heeft onderzocht of een veel gebruikte gestructureerde en digitale dagboek methode (ESM) ook als effectieve interventie zou kunnen dienen bij depressieve patienten. Depressieve patienten werden 6 weken lang, 3 dagen per week gevraagd om op 10 momenten op de dag in te vullen hoe ze zich op dat moment voelen, wat ze doen en wat er in hun omgeving gebeurt. Op basis hiervan werd aan patienten wekelijks hun eigen rapportage van positieve emoties teruggekoppeld en in welke context van hun dagelijks leven ze deze hadden ervaren. Het doel van de interventie was om zo patienten meer inzicht te geven in hun eigen ervaringen en daarmee in wat ze zelf zouden kunnen veranderen om meer positieve emoties te ervaren in hun dagelijks leven. In deze studie werden patienten die deze feedback kregen vergeleken met patienten die wel informatie hadden ingevuld in die 6 weken maar geen feedback hierop hadden gekregen en met patienten die niets deden in de interventie periode. De studie laat zien dat de inzicht verhogende terugkoppeling effectief was: de depressieve klachten in deze groep namen gestaag en continu af tot het laatste meetmoment (24 weken na afloop van de interventie periode). Dit was niet het geval bij de andere groepen. Nieuwe technologische ontwikkelingen zoals telefoon apps en webapplicaties die gebruikt kunnen worden voor directe en gebruikersvriendelijke feedback faciliteren mogelijke toekomstige implementatie in de reguliere zorg

Pharmacotherapie, hoewel bewezen effectief, geeft het risico dat patienten passieve consumenten worden. Nieuwe 'momentary assessment' technologie maakt het mogelijk om subtiele patronen van emoties over de dag weer te geven en deze te monitoren voor langere perioden. Persoons-specifieke feedback over deze patronen naar patienten over de relaties tussen hun emoties en de context in hun dagelijks leven kan helpen om hen meer inzicht te geven in (dys)functionele gedragspatronen. Het doel is om patienten te trainen -gedurende een interventie van 6 weken met wekelijkse feedback- om meer positieve emoties in het dagelijks leven te ervaren. Patienten hebben hiermee het gereedschap om zelf actief hun symptomen te managen en om de black box van hun depressie te vertalen in kleine concrete stukjes van gedrag in het dagelijks leven waar ze zelf invloed op kunnen uitoefenen. Het onderzoeksdoel is om te onderzoeken met een RCT of de feedback interventie als toevoeging op care-as-usual, effectiever is dan de pseudointerventie (gebruik van de electronische tool, maar geen feedback) en geen interventie. Een tweede doel is om de kosten-effectiviteit van deze training te onderzoeken.

Samenvatting van de aanvraag

Objective: Pharmacotherapy (PT), while proven useful, runs the risk of reducing the patient to a passive consumer. Novel momentary assessment technology (the MET-D device) to monitor, for extended periods, patients’ daily life affective responses to their personal context was recently developed by our group. We expect that use of MET-D to self-monitor daily life person-context interactions during treatment will enrich passive antidepressant PT with an active resource-mobilising psychotherapeutic context, thus enhancing pharmacotherapeutic efficacy. The aim, therefore, is to examine the possible therapeutic impact of MET-D. Study design: A RCT will be conducted with 3 (n=40) treatment arms (1 control and 2 experimental arms) that include different levels of monitoring of daily life behaviour during antidepressant treatment. Follow-up outcome measurements are performed at 4, 8, 12 and 24 weeks. Study population: The study population includes individuals with -current diagnosis of major depression or past diagnosis and residual depressive symptoms (HAM-17>7) -newly initiated or maintenance antidepressant PT. Intervention: The two experimental groups are instructed to self-monitor their daily life behaviour using the MET-D device which signals at random moments during the day to briefly input (via touch screen) data on current mood, activity, event and social context appraisal. Both groups have weekly contact with the research team. However, only the third arm receives additional systematic, per-protocol feedback on prospectively measured daily life appraisals and average affective responses to daily life situations.. Outcome measures: primary outcome measures are pre/post intervention changes in HAM-17 scores (differential effect of treatment condition) and follow-up recurrence of a depressive episode (prediction of pre/post daily life behavioural change on future course). Sample size calculation: For our primary outcome meausures (differential efficacy of treatment arms and prediction of clinical course) we have a power of 84% and 88% respectively. Economic evaluation: The economic evaluation will involve a combination of a cost-effectiveness analysis (CEA) and a cost-utility analysis (CUA). Effects are based on clinical outcomes and EuroQol utility scores, respectively. Time schedule: year 1: recruitment of participants and participation in the study. Year 2: follow-up measurements, analysis and writing of manuscripts. (nederlands) Doel: Pharmacotherapie voor depressie is bewezen nuttig maar loopt het risico de patiënt te reduceren tot een passieve consument. Nieuwe electronische technologie (MET-D), ontwikkeld door onze groep om prospectief emotionele reacties in het dagelijks leven te monitoren voor langere tijd. We verwachten dat dit passieve behandeling met antidepressiva kan verrijken met een actieve psychotherapeutische context die eigen krachtbronnen mobiliseert en daarmee het therapie-effect kan verhogen. Het doel is om de therapeutische impact van MET-D te onderzoeken. Studie opzet: Een RCT met drie (n=40) behandeltakken (1 controle en 2 experimentele takken), elk met verschillende intensiteit van monitoren van dagelijks gedrag/emoties tijdens behandeling met antidepressiva. Follow-up metingen worden gedaan na 4, 8, 12 and 24 weken. Studie populatie: De studie populatie bestaat uit mensen met: - een huidige diagnose van depressie of - een diagnose van depressie in het verleden met restsymptomen (HAM-17>7) - nieuwe of onderhoudsbehandeling met antidepressiva Interventie: De twee experimentele groepen krijgen de instructie om hun eigen dagelijkse gedrag/emoties te monitoren met behulp van de MET-D. Deze geeft random signalen tijdens de dag waarop via touch screen input een korte vragenlijst wordt ingevuld over de huidige stemming, activiteit, gebeurtenissen en sociale context. Beide groepen hebben wekelijks contact met het onderzoeksteam. Alleen de derde tak krijgt daarbij systematische feedback over de prospectieve metingen van emotionele reacties op situaties in het dagelijks leven. Uitkomstmaten: primaire uitkomstmaten zijn pre/post interventie verandering in HAM-17 score (verschillend therapie-effect per conditie) en follow-up terugval naar depressie (voorspelling pre/post verandering in dagelijks gedrag op beloop van depressie). Sample size calculation: Voor de primaire uitkomstmaten (verschillend therapie-effect per conditie en voorspelling beloop depressie) hebben we, respectievelijk, een power van 84% en 88%. Economische evaluatie: De economsiche evaluatie bevat een combinatie van kosten-effectiviteits analyse (CEA) en kosten-utiliteits analyse (CUA). Effecten zijn gebaseerd op klinische uitkomst en EuroQol utiliteitsscores, respectievelijk. Tijdspad: Jaar 1: Recrutering deelnemers en de studie vindt plaats. Jaar 2: Follow-up metingen, analyse en schrijven van artikelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171001002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Wichers
Verantwoordelijke organisatie:
RIAGG