Mobiele menu

Alcohol 16min geen goed begin

Met het proefproject ‘Alcohol 16min geen goed begin’ wil een aantal gemeenten in de regio Brabant-Noord het alcoholgebruik onder de 16 jaar voorkomen. Verantwoord alcoholgebruik bij jongeren boven de 16 jaar is ook een belangrijke pijler.

In dit project wordt een protocol voor vroegsignalering op proef uitgevoerd. Het protocol biedt leerkrachten en hulpverleners handvatten om alcoholproblemen te signaleren bij jongeren van 12 tot 24 jaar.

In het protocol van het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) staat stapsgewijs beschreven hoe implementatie plaatsvindt. Doel van dit gezamenlijke preventieproject is om jongeren en ouders onder andere bewust te maken van de gevolgen van het gebruik van alcohol onder de 16 jaar.

Het project biedt inzicht in de mate waarin betrokken partijen in staat zijn om met het protocol te werken. Ook schept het meer duidelijkheid over wat de belemmerende factoren voor het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren zijn.

Verslagen


Eindverslag

Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Als onderdeel van het regionale project ‘Think before your drink’ is het protocol ‘Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren voor de settings school en vrije tijd’ geïmplementeerd in de gemeenten Veghel en Sint Anthonis.
Het doel van de pilot was het implementeren van het landelijk ontwikkeld protocol. Het protocol wordt gebruikt door professionals/signaleerders die in hun dagelijkse werk met jongeren werken en/of in aanraking komen.
Door middel van projectgroepoverleggen, registratie van gesignaleerde jongeren en telefonische interviews met signaleerders, is inzicht verkregen in het behalen van de doelstellingen.
Dankzij deze pilot is het netwerk van signaleerders versterkt en vindt er meer samenwerking plaats tussen de signaleerders van verschillende organisaties. De pilotgemeenten stimuleerden en faciliteerden de integrale samenwerking tussen de verschillende partijen in het netwerk en heeft meer oog voor integrale aanpak van alcoholproblematiek. In deze twee pilot gemeenten is het protocol geborgd en vanaf 2014 wordt het protocol in 7 nieuwe gemeenten geïmplementeerd.
Een van de aanbevelingen was het insteken op deskundigheidsbevordering (DSK) van alle signaleerders. Wil vroegsignaleren effect hebben, dan is ook het inzetten op gedragsverandering bij jongeren van belang. Het duurt lang voordat jongeren drankgebruik zelf als een probleem zien. Een andere belangrijke aanbeveling is het informeren en meer betrekken van ouders en jongeren bij het signaleren van alcoholgebruik via ouder-/thema-avonden en projectweken op school in samenwerking met partners.

De pilot protocol vroegsignaleren maakt onderdeel uit van Regionaal project 'Alcohol 16 min geen goed begin'(looptijd 2009-2012)in 20 gemeenten Brabant Noord. Project beoogt integrale aanpak en omvat 4 pijlers: Publiek draagvlak en educatie, Beleid en regelgeving, Handhaving en Vroegsignalering. Met het door Partnership Vroegsignalering (PVA)en IVO ontwikkelde protocol school en vrije tijd is in de regio in 2010 gestart met een pilot in 2 gemeenten: Sint Anthonis en Veghel. Protocol wordt ingezet voor signalering van risicovol alcoholgebruik en daarmee vroegsigalering van alcoholproblematiek bij (hoogrisico)jongeren. Dit zijn jongeren waarbij nog geen sprake is van ernstige problematiek.
Het protocol biedt professional/signaleerders handvatten om signalen bespreekbaar te maken en jongeren te motiveren om iets aan het probleem te doen (her- en erkennen en stimuleren het riskant drinkgedrag te behandelen). Naast het bespreekbaar maken van het signaal is er ook aandacht voor adequate doorverwijsmogelijkheden, teneinde jongeren met riskant alcoholgebruik in een vroeger stadium te signaleren en te motiveren voor een (kortdurend) behandeltraject.
Protocol richt zich op: professionals uit de schoolse en vrije tijd setting die tijdens hun werk in contact komen met jongeren (12-24 jaar). In de afgelopen periode (april-aug.)is (concept) implementatieplan voor gemeenten, plannen op maat per gemeente en evaluatieplan(concept) geschreven. Voor de input van deze plannen zijn diverse oriënterende gesprekken gevoerd met projectgroepleden en overige partners (organisaties die op de hoogte moeten zijn van het protocol en indien nodig betrokken).
Per pilotgemeente beschikken we over een overlegvorm die het verloop van de pilot volgt. In Sint Anthonis is dit de Projectgroep die gekoppeld is aan de stuurgroepoverleg van De Gezonde School en Genotmiddelen. In Veghel is het pilotoverleg gekoppeld aan de reeds bestaande werkgroep Jeugd. Na de zomer ondertekenen alle instellingen en organisaties in beide pilotgemeenten een convenant. Met de ondertekening van dit convenant streven we naar nadrukkelijk vastleggen en bekrachtigen van een goede uitvoering van het plan van aanpak en het implementeren van het protocol.
In beide gemeenten wordt de pilot door een enthousiaste beleidsmedewerker in samenwerking met de projectleider van de GGD Hart voor Brabant uitgevoerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Jetten-de Goey
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Sint-Michielsgestel