Mobiele menu

Alert4you, professionalisering van medewerkers in de kinderopvang. Een verklarend onderzoek naar de werkzame factoren bij pedagogisch medewerkers.

Projectomschrijving

Onderzoek

Alert4you is een vorm van samenwerking, waarbij experts vanuit jeugdhulp zorgen voor kennisoverdracht naar en coaching op de werkplek van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in de kinderopvang. Structurele samenwerking tussen pm’ers en jeugdhulpspecialisten moet zorgen voor een betere signalering van opvallend gedrag bij kinderen en voorkomen dat kinderen onnodig doorstromen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Uitkomst

De beoogde professionalisering vindt daadwerkelijk plaats en meer kinderen krijgen in een vroeg stadium ondersteuning binnen de opvang, in de vorm van een adequate aanpak of een passend traject, waarbij ook ouders betrokken zijn. Succesvoorwaarden voor de werkzaamheid van Alert4you zijn: nabijheid en gelijkwaardigheid, kennis van en waardering voor elkaars inbreng, commitment en gemeenschappelijke doelen, een goede informatie-uitwisseling, een zorgvuldige implementatie van afgesproken samenwerkingspraktijken, ondersteunend management en voldoende middelen.

Lees ook:

Producten

Titel: Alert4you, professionalisering van medewerkers in de kinderopvang.
Auteur: Veen, A. & Eck, E. van, m.m.v. Meijer, J. & Vaessen, A.

Verslagen


Eindverslag

Alert4you is een vorm van samenwerking, waarbij experts vanuit jeugdhulp zorgen voor kennisoverdracht naar en coaching op de werkplek van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in de kinderopvang. Structurele samenwerking tussen pm’ ers en jeugdhulpspecialisten moet zorgen voor een betere signalering van opvallend gedrag bij kinderen en voorkomen dat kinderen onnodig doorstromen naar gespecialiseerde jeugdhulp.
De beoogde professionalisering vindt daadwerkelijk plaats en meer kinderen krijgen in een vroeg stadium ondersteuning binnen de opvang, in de vorm van een adequate aanpak of een passend traject, waarbij ook ouders betrokken zijn. Succesvoorwaarden voor de werkzaamheid van Alert4you zijn: nabijheid en gelijkwaardigheid, kennis van en waardering voor elkaars inbreng, commitment en gemeenschappelijke doelen, een goede informatie-uitwisseling, een zorgvuldige implementatie van afgesproken samenwerkingspraktijken, ondersteunend management en voldoende middelen.

Alert4you is een landelijk programma voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Het doel van het programma is kinderen die extra begeleiding nodig hebben vroegtijdig te signaleren en zo te voorkomen dat zij onnodig worden verwezen naar gespecialiseerde jeugdhulpvoorzieningen. Alert4You bestaat uit verschillende onderdelen en coaching op de groep lijkt het meest succesvol en effectief. Het is aannemelijk dat deze vorm van ketensamenwerking leidt tot betere kansen voor kinderen, een toename van de pedagogische kwaliteit in de groepen, een afname van de instroom in tweedelijnsvoorzieningen en uiteindelijk minder kosten.

In het onderzoek worden met de methodiek van verklarende evaluatie de veronderstelde werkzame factoren en de noodzakelijk geachte competenties bij de pedagogisch medewerkers en jeugdhulpspecialisten in kaart gebracht en verklaard.

Samenvatting van de aanvraag

Dit onderzoeksvoorstel richt zich op professionalisering van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang door Alert4you, een werkwijze waarbij pedagogisch medewerkers nauw samenwerken met jeugdhulpspecialisten om kinderen die extra begeleiding nodig hebben vroegtijdig te signaleren en zo te voorkomen dat zij onnodig verwezen worden naar gespecialiseerde jeugdhulpvoorzieningen. Eerder werd aannemelijk gemaakt dat deze vorm van samenwerking leidt tot betere kansen voor kinderen, een toename van de pedagogische kwaliteit in de groepen, een afname van de instroom in tweedelijnsvoorzieningen en uiteindelijk minder kosten (Balledux, M. en Chênevert, S., 2014; Nota, P., 2014; PACT-wetenschapsteam, 2017). In dit onderzoek worden met de methodiek van verklarende evaluatie de veronderstelde werkzame factoren en de noodzakelijk geachte competenties bij de beroepsbeoefenaren (pedagogisch medewerkers en jeugdhulpspecialisten) in kaart gebracht en verklaard. Het onderzoek richt zich op drie (middel)grote gemeenten, waaronder Amsterdam. De Alert4you-projecten worden hoog gewaardeerd door zowel pedagogisch medewerkers van de opvang als jeugdhulpexperts die vanuit gespecialiseerde voorzieningen naar de groepen toe komen. Men is ervan overtuigd dat deze ketensamenwerking er uiteindelijk voor kan zorgen dat kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven. Tegelijkertijd is er nog maar weinig zicht op de precieze werkzame factoren in deze samenwerkingsprojecten. Deze projecten zijn weliswaar gebaseerd op een aantal algemene principes, maar ze zijn niet opgezet volgens een nauw voorgeschreven protocol. In het voorgestelde onderzoek gaan we na wat precies de werkzame factoren zijn in de samenwerking en in hoeverre deze beïnvloedbaar en overdraagbaar zijn. Daarbij bouwen we voort op monitoronderzoeken van het Nederlands Jeugdinstituut die een overzicht geven van de als succesvol ervaren factoren van Alert4you gerelateerd aan vroegsignalering, extra begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben en samenwerking met ouders. De methode die we in dit onderzoek gebruiken om de werkzame factoren in hun onderlinge samenhang in kaart te brengen en te verklaren is de methode van de verklarende evaluatie die afkomstig is uit beleidsevaluatieonderzoek. De Alert4you-projecten in drie (middel)grote gemeenten worden uitvoerig beschreven waarbij we ons richten op de vraag: wat werkt voor wie, in welke context en waardoor? We brengen daarbij de redeneringen achter de veronderstelde werkzame factoren in beeld en analyseren eventuele verschillen tussen contexten. Behalve van de methode van de verklarende evaluatie maken we in dit onderzoek tevens gebruik van deskresearch, consultatie van een klankbordgroep en veldonderzoek onder experts, sleutelfiguren (praktijkpanel) en ouders. Professionals uit het veld spelen een belangrijke rol in de verschillende fasen van het onderzoek. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de ouders, van de kinderopvang, van de jeugdhulp, van de gemeente en van het Nederlands Jeugdinstituut dat landelijk de Alert4you-projecten coördineert. Voor het praktijkpanel vragen we sleutelfiguren uit het werkveld, zoals projectleiders, managers en ervaren uitvoerders die Alert4you hebben geïmplementeerd, vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en landelijke experts op het gebied van vroegsignalering en hulp aan jonge kinderen. De opbrengsten van het onderzoek zijn relevant voor managers en beleidsmakers van kinderopvangorganisaties, jeugdhulp en gemeenten, voor opleidingen voor pedagogisch medewerkers, jeugdhulpspecialisten en beleidsmakers, en uiteraard voor de beroepsbeoefenaren in het veld en ouders van kinderen in de opvang. De resultaten van het onderzoek zullen onder andere gepresenteerd worden in een eindrapport, op een speciaal te organiseren landelijk symposium, in vaktijdschriften en in een informatiefolder voor ouders.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
544001002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.M. Veen
Verantwoordelijke organisatie:
Kohnstamm Instituut UvA bv