Alles voor ouderenzorg (Aalsmeer)

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het doel van het wijksamenwerkingsverband is het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Voor de ouderen in de wijk betekent dit: zo lang mogelijk gezond thuis.
Als onderdeel van de aanpak gaat het netwerk aan de hand van het regenboog model identificeren waar nog meer uitdagingen liggen en brengt men hierin prioritering aan.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

WSV Aalsmeer, Huisarts, geriatrisch fysiotherapeut, thuiszorg, ergotherapie, apotheek, POH-S, gemeente, team sportservice, Participe.

Doel en aanpak project

In juni 2014 is het gezondheidscentrum Driekolommen officieel geopend. In het gezondheidscentrum werkten huisartsen en verschillende zorgverleners uit de eerste lijn samen. Het samengaan in het gezondheidscentrum bood de gelegenheid om de samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners binnen de gemeente Aalsmeer en andere organisaties die betrokken zijn bij de zorg, o.a. de gemeente, verder te verbeteren. Daarom is er een organisatie opgericht met de naam Stichting GEZ Aalsmeer, tegenwoordig wijksamenwerkingsverband Aalsmeer. Huisartsen, apotheker en fysiotherapeut vertegenwoordigen het WSV en werken nauw samen met specialist ouderengeneeskunde, thuiszorg, sociaal team, WMO consultent en wijkcoach.
Het samenwerkingsverband is gericht op alle inwoners van Aalsmeer, maar voor deze aanvraag richten wij ons op de ruim 3.000 ouderen van 70+ en ouder. Doel van het WSV is dat zij de kwaliteit van zorg verbetert, de service en doelmatigheid verhoogt en burgers ondersteunt in behoud van gezondheid. Hierbij wordt uitgegaan van de definitie van Positieve Gezondheid: het vermogen om zich aan te passen en de eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Door wijkgericht de onderlinge samenhang van de zorgaanbieders te bevorderen, de zelfredzaamheid van de patiënten te faciliteren en de afstemming van zorg en welzijn te faciliteren, verwachten wij dat die doelstellingen gerealiseerd worden.
De uitdagingen liggen met name op het gebied van het goed organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Verslagen

Eindverslag

Huisartsen, apotheker en fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, thuiszorg, sociaal team, WMO consultent en wijkcoach zijn verenigd in het wijksamenwerkingsverband (WSV) Aalsmeer.

Doel van het WSV is dat zij de kwaliteit van zorg verbetert, de service en doelmatigheid verhoogt en burgers ondersteunt in behoud van gezondheid en de juiste zorg op de juist plek levert. Hierbij wordt uitgegaan van de definitie van Positieve Gezondheid.

Belangrijkste uitdaging ligt in de verspreiding van kennis van de initiatieven en mogelijkheden om de oudere de meest passende zorg aan te kunnen bieden. Ouderen hebben nog beperkt invloed in het netwerk. Eerste acties om dit te versterken zijn opgezet. Omdat het lokale netwerk onderdeel is van het bredere WSV is het automatisch onderdeel van de jaarcyclus van dat WSV. Coördinatie is belegd bij de coördinator van de GEZ. Alle leden in het netwerk hebben een actieve rol in een van de werkgroepen binnen het netwerk. Coördinatie is belegd bij een kleine netwerk administratieve organisatie. Bij start van het project was er al een MDO in de wijk. Aalsmeer Dorp en inmiddels is er ook een MDO opgericht in de wijk Aalsmeer-Oost.
Om kennis en ervaringen uit te wisselen en te reflecteren heeft Aalsmeer met 3 andere netwerken ouderenzorg uit fase I en 2 ander netwerken ouderenzorg uit fase II van het LZO programma een leren netwerk gevormd.

Voor 2021 richt het netwerk zich op 2 inhoudelijke onderwerpen:
1. Online informatievoorziening voor professionals zorg&welzijn, en voor ouderen en hun mantelzorgers in de regio Aalsmeer.
2. Positieve gezondheid, waarbinnen de thema’s zelfredzaamheid/ sociaal contact / eenzaamheid / levensfase / preventie / WOR meegenomen dienen te worden.

Samenvatting van de aanvraag
In juni 2014 is het gezondheidscentrum Driekolommen officieel geopend. In het gezondheidscentrum werkten huisartsen en verschillende zorgverleners uit de eerste lijn samen. Het samengaan in het gezondheidscentrum bood de gelegenheid om de samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners binnen de gemeente Aalsmeer en andere organisaties die betrokken zijn bij de zorg, o.a. de gemeente, verder te verbeteren. Daarom is er een organisatie opgericht met de naam Stichting GEZ Aalsmeer, tegenwoordig wijksamenwerkingsverband Aalsmeer. Huisartsen, apotheker en fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, thuiszorg, sociaal team, WMO consultent en wijkcoach zijn verenigd in het wijksamenwerkingsverband (WSV) Aalsmeer. Het samenwerkingsverband is gericht op alle inwoners van Aalsmeer, maar voor deze aanvraag richten wij ons op de ruim 3.000 ouderen van 70+ en ouder. Doel van het WSV is dat zij de kwaliteit van zorg verbetert, de service en doelmatigheid verhoogt en burgers ondersteunt in behoud van gezondheid. Hierbij wordt uitgegaan van de definitie van Positieve Gezondheid: het vermogen om zich aan te passen en de eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Door wijkgericht de onderlinge samenhang van de zorgaanbieders te bevorderen, de zelfredzaamheid van de patiënten te faciliteren en de afstemming van zorg en welzijn te faciliteren, verwachten wij dat die doelstellingen gerealiseerd worden. Ander doel van het wijksamenwerkingsverband is het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Voor de ouderen in de wijk betekend dit: zo lang mogelijk gezond thuis. Het netwerk is ontstaan vanuit Stichting GEZ Aalsmeer. De stichting ontwikkeld zorgprogramma’s zoals Depressie, Valpreventie en SOLK. De zorgprogramma’s zijn in het begin een middel geweest om de samenwerking binnen de 1e lijn vorm te geven maar de samenwerking heeft zich al snel uitgebreid naar andere onderwerpen en organisaties in Aalsmeer. Zoals het richten op de ouderen van 70+. Coördinatie binnen het netwerk vindt plaats door de door het wijksamenwerkingsverband aangestelde coördinator. De uitdagingen welke worden erkend in het samenwerkingsverband liggen met name op het gebied van het goed organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek in de regio. Daarbinnen zijn de volgende deelonderwerpen benoemd: - De voornaamste inhoudelijke uitdagingen zoals het netwerk die op dit moment voor zich ziet voor de ouderenzorg liggen op het versterken van de relatie met de VVT. De Thuiszorg in de regio is zeer versnipperd. Er is spraken van een veelheid aan aanbieders en nieuwe toetreders. Niet alle VVT aanbieders hebben contracten met alle verzekeraars. Er is geen consensus over wat verstaan wordt onder goede zorg. Taken en verantwoordelijkheden zijn niet helder belegd. Dit moet verbeteren. - Een tweede uitdaging is gelegen in het stroomlijnen van het kortdurend verblijf en de spoedzorg. (Samenhang ELV, Respijtzorg, GRZ en crisisopnamen). Hiervoor is een regionaal aanmeldpunt opgericht maar dit werkt nog niet goed. - Als onderdeel van de aanpak gaat het netwerk aan de hand van het regenboog model identificeren waar nog meer uitdagingen liggen en brengt men hierin prioritering aan. - Op langere termijn is de wens om het netwerk uit te breiden met andere professionals: andere paramedici, diëtetiek etc. zodat het netwerk de volledige eerstelijn beslaat en men ouderen een echt integraal zorgaanbod kan bieden. Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit de ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring hebben aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren. Daarnaast wordt op lokaal niveau met steun van de extern adviseur in kaart gebracht welke aspecten van het netwerk al goed op orde zijn en op waar nog uitdagingen/knelpunten liggen. Het netwerk wordt door Q-Consult Zorg begeleid in het maken van een stakeholderanalyse, een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse. De resultaten van de lokale-analyses worden besproken in het netwerk. Resultaten van de analyses worden betrokken bij de planvorming.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005054
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. Snik
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting GEZ Aalsmeer