Mobiele menu

Als krachten afnemen. Eigen kracht conferenties voor kwetsbare ouderen

Zelf beslissen met hulp van het netwerk

Een cliënt die samen met zijn vrienden, kennissen en familie een plan opstelt rondom een hulpvraag. Dat is een Eigen Kracht-conferentie (EK-c). Op deze manier krijgt de cliënt regie over de hulp die hij nodig heeft. Soms is dat hulp uit het netwerk, soms is dat professionele hulp. Bij verschillende doelgroepen blijkt dat de EK-c de zelfstandigheid van cliënten versterkt. Voor ouderen is dit nog niet onderzocht.

Doel
Het doel van dit project is het in kaart brengen van het effect van een EK-c op de regierol van ouderen. Net als het effect van een EK-c op de aanpak van problemen.

Werkwijze
De onderzoekers beschrijven ervaringen met veertig EK-c’s. Dat gebeurt vanuit het perspectief van de verschillende betrokkenen bij een EK-c. Onder meer met analyse van documenten, interviews en focusgroepen.

Doelgroep
65-plussers die aangeven zich kwetsbaar te voelen.

Verslagen


Eindverslag

Kan de Eigen Kracht-conferentie - een model waarbij mensen zelf, samen met hun sociale netwerk, een (zorg)plan maken - helpen bij het versterken van de ervaren zelfregie van ouderen? Deze vraag hebben we, op initiatief van een actiegroep van 55+ vrouwen (de WOUW) onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd vanuit het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met de WOUW, de Eigen Kracht Centrale en de VU.

Doordat het project moeizaam op gang kwam en de werving van respondenten achterbleef bij de verwachtingen, is het project helaas vroegtijdig beëindigd. In de regio Amsterdam hebben we organisaties, hulpverleners en ouderen zelf geïnformeerd over de Eigen kracht-conferentie (EK-c) en trainingen voor hulpverleners georganiseerd in het aanbieden van de EK-c. Vervolgens hebben we de ouderen die zich aanmeldden voor een EK-c, en andere betrokkenen, gevolgd middels diepte-interviews en focusgroep gesprekken. Ook ouderen die begonnen aan het EK-c traject maar na verloop van tijd weer afhaakten, hebben we gevraagd naar de reden hiervoor. Op deze wijze hebben we een beeld kunnen krijgen van succes- en faalfactoren van de EK-c voor ouderen. Ook hebben we verhalen verzameld over de invloed die het EK-c proces had op de ervaren zelfregie van 8 ouderen.

De Hogeschool voert, in samenwerking met de VU, de Eigen Kracht centrale en de WOUW-Amsterdam, een onderzoeksproject uit. In ons onderzoek willen we achterhalen in hoeverre Eigen Kracht-conferenties (EK-c) een geschikt middel zijn voor het versterken van de regierol van kwetsbare ouderen bij de aanpak van hun kwesties.

Een EK-c is een besluitvormingsmodel waarbij rond een kwestie van een oudere door de oudere zelf en zijn of haar sociale kring een plan wordt opgesteld dat maatgevend is voor de afstemming van de formele en informele zorg in de verdere aanpak.

Het doel van ons onderzoek is het in kaart brengen van a)het effect van een EK-c op de regierol van kwetsbare ouderen, b) de invloed van een EK-c op de aanpak van problemen van ouderen en c) belemmerende en bevorderende factoren hierbij.
We willen dit onderzoeken door 40 ouderen te volgen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
314080303
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Stam
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Amsterdam