Mobiele menu

AMPHI-Infectieziekten; aandacht voor een passende Infrastructuur.

Projectomschrijving

Producten

Titel: samenwerkingsovereenkomst Academische Werkplaats AMPHI 2014-2018

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond In 2006 is op basis van subsidie van ZonMw een start gemaakt mer de ontwikkeling van het thema Infectieziekten bij de toen opgezette Academische Werkplaats AMPHI. Dit was een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en 3 GGD-en, te weten: GGD regio Nijmegen, GGD Rivierenland en Veiligheidsregio Gelderland Midden. Vanaf 2010 werd de samenwerking uitgebreid naar 7 GGD-en in de Brabant regio. Op dit moment hebben twee andere GGD-en, die nauw met AMPHI samenwerken, aangegeven interesse te hebben tot toetreding in een volgende fase, te weten GGD IJsselland en GGD Midden Nederland. Alle nu betrokken GGD-en hebben geuit interesse te hebben om vanaf oktober 2014 deel te nemen aan een volgende fase van AMPHI. De betrokken GGD-en bestrijken nu de Provincie Brabant en Gelderland en een deel van Overijssel en Utrecht. Probleemstelling AMPHI – Infectieziekten is in korte tijd gegroeid en bestrijkt nu een groot werkgebied met veel (belangstellende) GGD partners. Het een uitdaging om voor de 3e fase van de continuering van de werkplaats (oktober 2014- oktober 2018) een goede infrastructuur op te zetten, waarin alle partijen een financiële dan wel formatieve inzet leveren, welke leidt tot een passende samenwerking op het terrein van beleids- en praktijk relevant infectieziekten onderzoek. Door de grote groep betrokken GGD is er een grote variatie is in de wijze waarop de GGD-en nu participeren bij aan AMPHI-Infectieziekten. Dat betreft bv. hun eigen inzet in personele medewerking, betrokkenheid, ‘niveau van academisering’ etc. Met het oog op de toekomst vraagt dit extra aandacht in de zin van het goed organiseren van een gelijkwaardige en gezamenlijke betrokkenheid bij de werkplaats. Tevens dient onderzocht te worden welke aansturing en communicatiestructuur hier het meest passend bij is. Diverse positioneringvraagstukken dienen nader uitgezocht en uitgewerkt te worden: - De regio van de huidige AMPHI GGD-en is niet congruent met de RIVM-indeling van GGD regio’s, zoals ‘Oost’, ‘Midden’ en ‘Zeebra’. Er is daarom is afstemming nodig tussen AMPHI en de GGD-en over het gezamenlijk uitvoeren van praktijk- en beleidsrelevant onderzoek op basis van zogeheten ‘RIVM-programmagelden’. - Er wordt nu tussen GGD-en in Limburg, Zeeland en Brabant onderling samenwerking gezocht op onderzoeksgebied. Dit vraagt om nieuwe van afstemming met de Brabantse GGD-en, die aan AMPHI-infectieziekten deelnemen. Mogelijk geldt dit ook voor andere GGD-en die ook deelnemen aan AMPHI. - Het GGD Infectieziekten onderzoek is veel minder verweven met gemeentelijke beleidsproblemen zoals bv het thema ‘gezondheidsbeleid. De ervaring heeft geleerd dat relevante thema’s (zoönose, q-koorts) wel een raakvlak hebben met provinciaal beleid. Voor een volgende AMPHI fase moet onderzocht worden of en welke samenwerking met provincies mogelijk is. Doel VIMP project AMPHI Infectieziekten Aan het einde van dit traject dient een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vastgelegd te zijn voor AMPHI-IZB voor de periode 2014-2018 tussen de GGD-en en het Radboudumc. Daarin is geregeld: de onderzoeksfocus, organisatiestructuur (incl. financiering), positionering t.a.v. beleidspartners en andere externe betrokkenen en een kennisinfrastructuur. Dit plan dient rekening te houden met: het groot aantal GGD-en dat betrokken is en de bijhorende communicatie en samenwerking die dit vergt; het wisselende niveau van ‘academisering’ tussen de GGD-en (omdat GGD partijen erg wisselen in de duur van deelname aan AMPHI); de uitvoerbaarheid van de verschillende voorkeuren van GGD-en inzake financiële dan wel formatieve bijdrage; en de positionering van AMPHI-IZB t.a.v. de GGD- en Provincie regio’s. Plan van aanpak Dit project zal uitgevoerd worden zoals in onderdeel b (doelgroepen), c (activiteiten) en het tijdspad van de VIMP aanvraag is toegelicht (zie ander VIMP-format). De uitvoering van dit project wordt gedaan door JLA Hautvast, projectcoördinator IZB, in nauwe samenwerking met J. vd Velden (projectleider IZB) en G. Molleman (projectleider IGB). Tevens zal een deskundige van de Faculteit der Managementwetenschappen gevraagd worden in dit project te adviseren. Met de stuurgroep van AMPHI is afgesproken dat een nieuwe samenwerkingsovereenkomst uiterlijk 1-1-2015 vastgesteld dient te worden. Dit is tevens de afronding van dit project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
204000046
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J. van der Velden
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc