Mobiele menu

Is antibiotic treatment associated with reduced risk of a subsequent exacerbation and mortality in chronic obstructive lung disease? A randomized clinical trial

Patiënten met COPD hebben vaak klachten van kortademigheid, hoesten, opgeven van slijm en piepende ademhaling. Bij een exacerbatie (verergering van de klachten) is de voorkeursbehandeling het voorschrijven van prednison, met of zonder antibioticakuur.

De TEXACOLD-studie heeft onderzocht of de behandeling met antibiotica de tijd tot de volgende exacerbatie verlengt. De cohort bestond uit 887 COPD-patiënten. De 301 patiënten die een exacerbatie (zonder koorts) kregen, werden gedurende 7 dagen willekeurig verdeeld over een behandeling met een placebo of behandeling met een antibioticum.

Resultaat

Het gebruik van antibiotica in vergelijking met placebo verlengt niet de duur tot de volgende exacerbatie. Ook sterfte, therapiefalen en longfunctieverlies gedurende de twee jaar follow-up verschilden niet. Het toevoegen van antibiotica bij een exacerbatie heeft dus geen
 korte- of langetermijnvoordeel, maar leidt wel tot significant meer antibioticagebruik.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Producten

Titel: Doxycycline Added to Prednisolone in Outpatient-Treated Acute Exacerbations of COPD: A Cost-Effectiveness Analysis Alongside a Randomised Controlled Trial
Auteur: Finch, Aureliano Paolo, van Velzen, Patricia, ter Riet, Gerben, Sterk, Peter J., Prins, Jan M., Bosmans, Judith E.
Magazine: PharmacoEconomics)
Titel: Exhaled Breath Profiles Before, During and After Exacerbation of COPD: A Prospective Follow-Up Study
Auteur: van Velzen P, Brinkman P, Knobel HH, van den Berg JWK, Jonkers RE, Loijmans RJ, Prins JM, Sterk PJ
Magazine: COPD
Titel: Doxycycline for outpatient-treated acute exacerbations of COPD: a randomised double-blind placebo-controlled trial
Auteur: van Velzen, Patricia, ter Riet, Gerben, Bresser, Paul, Baars, Jeroen J, van den Berg, Bob T J, van den Berg, Jan W K, Brinkman, Paul, Dagelet, Jennece W F, Daniels, Johannes M A, Groeneveld-Tjiong, Dewi R G L, Jonkers, René E, van Kan, Coen, Krouwels, Frans H, Pool, Karin, Rudolphus, Arjan, Sterk, Peter J, Prins, Jan M
Magazine: Lancet respiratory medicine
Titel: Doxycycline for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease in outpatients: who benefits?
Auteur: van Velzen P, Ter Riet G, Brinkman P, Sterk PJ, Prins JM
Magazine: European Respiratory Journal

Verslagen


Eindverslag

Achtergrond: Chronisch obstructief longlijden (COPD) is een zeer veel voorkomende, chronische ziekte. De behandeling is gericht op het vertragen van ziekte-progressie, en het voorkomen van exacerbaties. Verreweg de meeste exacerbaties zijn mild-tot matig-ernstig, en voor deze exacerbaties is het niet duidelijk of, naast een kuur corticosteroiden, ook antibiotica deel horen uit te maken van de behandeling. Op de korte termijn lijkt het geven van antibiotica geen voordeel op te leveren. Echter, lange-termijnvoordelen bleken er in twee Nederlandse cohortanalysen wel te zijn: bij patiënten met een exacerbaties resulteerde het toevoegen van antibiotica in een significant langere tijd tot de volgende exacerbatie, en een 20% lagere mortaliteit gedurende follow-up. Het nadeel van het behandelen met antibiotica van alle exacerbaties bestaat uit een belangrijke toename in antibiotica-consumptie, wat zal leiden tot een toename van resistentie onder luchtwegpathogenen. Daarom moest het lange-termijn nut van antibiotische behandeling van milde/matig ernstige exacerbaties bevestigd worden in een prospectieve studie. Dit project bestond uit een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie bij COPD patiënten die voor hun exacerbatie behandeld werden door de huisarts, of poliklinisch door een longarts. Eerst werd een cohort van 887 COPD patiënten opgebouwd. Cohortdeelnemers die een exacerbatie COPD kregen worden gerandomiseerd tussen placebo of een antibiotische kuur met doxycycline, gedurende 7 dagen. Daarnaast kreeg iedereen, conform de huidige richtlijnen, een orale kuur corticosteroiden. Na randomisatie werden de patiënten gedurende 2 jaar vervolgd. Het primaire eindpunt was de tijd tot de volgende exacerbatie. Secundaire eindpunten waren o.a. mortaliteit en aantal exacerbaties tijdens follow-up, therapiefalen op dag 21 en dag 90, kwaliteit van leven, longfunctieveries tijdens follow-up en totaal gebruik van antibiotica.
Achtergrond: Chronisch obstructief longlijden (COPD) is een zeer veel voorkomende, chronische ziekte. De behandeling is gericht op het vertragen van ziekte-progressie, en het voorkomen van exacerbaties. Verreweg de meeste exacerbaties zijn mild-tot matig-ernstig, en voor deze exacerbaties is het niet duidelijk of, naast een kuur corticosteroiden, ook antibiotica deel horen uit te maken van de behandeling. Op de korte termijn lijkt het geven van antibiotica geen voordeel op te leveren. Echter, lange-termijnvoordelen lijken er nu wel te zijn. In een recente cohortanalyse, gebaseerd op apotheekgegevens van 49.599 Nederlandse COPD patiënten met een exacerbatie, resulteerde het toevoegen van antibiotica in een significant langere tijd tot de volgende exacerbatie, en een 20% lagere mortaliteit gedurende follow-up. Wij bevestigden deze resultaten in een goed gedefinieerde huisartsenpopulatie (NIVEL). Het nadeel van het behandelen met antibiotica van alle exacerbaties bestaat uit een belangrijke toename in antibiotica-consumptie, wat zal leiden tot een toename van resistentie onder luchtwegpathogenen. Daarom moet het lange-termijn nut van antibiotische behandeling van milde/matig ernstige exacerbaties bevestigd worden in een prospectieve studie. Doel van de studie: Het evalueren van de lange-termijn (kosten)effectiviteit van antibiotische behandeling bij de behandeling van exacerbaties. Dit zal bestudeerd worden in een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie bij COPD patiënten die voor hun exacerbatie behandeld worden door de huisarts, of poliklinisch door een longarts. Eerst wordt een cohort van 2000 COPD patiënten opgebouwd. Cohortdeelnemers die een exacerbatie COPD krijgen worden gerandomiseerd tussen placebo of een antibiotische kuur met doxycycline, gedurende 7 dagen. Daarnaast krijgt iedereen, conform de huidige richtlijnen, een orale kuur corticosteroiden. Na randomisatie worden de patiënten gedurende 2 jaar vervolgd. Het primaire eindpunt is de tijd tot de volgende exacerbatie. Secundaire eindpunten zijn mortaliteit en aantal exacerbaties tijdens follow-up, therapiefalen op dag 21 en dag 90, kwaliteit van leven, totaal gebruik van antibiotica, afname van longfunctie, en kosten (economische evaluatie). De totale sample size is 468 gerandomiseerde patiënten. De studie gaat vier jaar duren.

Kenmerken

Projectnummer:
171002301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.M. Prins MPH PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC