Antwoord op ontreddering - ontwikkeling integrale onderwijsmodule personen met verward gedrag

Projectomschrijving

Doel

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voornemens om, samen met het Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam (RocvA), werkveldpartners én vertegenwoordigers van cliënten en naastbetrokkenen, een keuzemodule ‘Ondersteunen personen met verward gedrag’ te ontwikkelen.

3 eindniveaus

Bedoeling is om de inhoud van de module zo vorm te geven dat zij opleidt tot 3 eindniveaus, te weten basis-, verdiepend en overstijgend niveau. Hierdoor is de module toegankelijk voor zowel studenten uit de reguliere mbo en (post)hbo opleidingen gezondheidzorg en sociaal werk als voor niet-professioneel geïnteresseerden (bijv. ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen, vrijwilligers) als voor professionals uit andere beroepsgroepen (politie, reclassering, brandweer etc.).

Implementatie

De te ontwikkelen module zal als keuzemodule onderdeel gaan uitmaken van de reguliere curriculae van, in ieder geval, de HBO Bachelor opleiding Sociaal Werk van de HvA en de MBO opleidingen binnen het domein Zorg en Welzijn van het RocvA. Daarnaast zal de module onderdeel gaan uitmaken van de door de HvA tevens te ontwikkelen Associate Degree Ervaringsdeskundigheid én van de SJD pilot ‘Inzicht in leefwereld doelgroepen’. 

Resultaten

Samen met het RocvA, de Associate Degree (AD) opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg en vertegenwoordigers van Cliëntenbelang Amsterdam, GGD Vangnet en Advies, Politie Amsterdam, Leger des Heils en Cordaan ontwikkelde de HvA een sectoroverstijgend onderwijsaanbod ten behoeve van een adequate bejegening van mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Vanaf studiejaar 2020/2021 kunnen mbo- , AD- en hbo studenten uit de richtingen sociaal werk, gezondheidszorg en sociaal juridische dienstverlening gezamenlijk leren wat de achtergronden van dit onbegrepen gedrag kunnen zijn en hoe zij daar, in goede samenwerking met elkaar en de praktijkorganisaties op moeten reageren. Bij de uitvoering van het onderwijsaanbod werken ook politie, woningcorporaties, reclassering en de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg mee. De onderwijsmodule staat ook open voor studenten van andere studierichtingen en/of buiten Amsterdam. Daarnaast biedt de HvA haar eerstejaarsbachelors Sociaal werk vanaf januari 2020 een (verkorte) variant van dit onderwijsaanbod, zodat zij al vast kunnen kennismaken met deze sectoroverstijgende manier van werken.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding
Verslagen

Eindverslag

Samen met het RocvA, de AD opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg en vertegenwoordigers van Cliëntenbelang Amsterdam, GGD Vangnet en Advies, Politie Amsterdam, Leger des Heils en Cordaan ontwikkelde de HvA een sectoroverstijgend onderwijsaanbod ten behoeve van een adequate bejegening van mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Vanaf studiejaar 2020/2021 kunnen MBO- , AD- en HBO studenten uit de richtingen sociaal werk, gezondheidszorg en sociaal juridische dienstverlening gezamenlijk leren wat de achtergronden van dit onbegrepen gedrag kunnen zijn en hoe zij daar, in goede samenwerking met elkaar en de praktijkorganisaties op moeten reageren. Bij de uitvoering van het onderwijsaanbod werken ook politie, woningcorporaties, reclassering en de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg mee. De onderwijsmodule staat ook open voor studenten van andere studierichtingen en/of buiten Amsterdam.
Daarnaast biedt de HvA haar eerstejaarsbachelors Sociaal werk vanaf januari 2020 een (verkorte) variant van dit onderwijsaanbod, zodat zij al vast kunnen kennismaken met deze sectoroverstijgende manier van werken

Samenvatting van de aanvraag
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voornemens om, samen met het Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam (RocvA), werkveldpartners én vertegenwoordigers van cliënten en naastbetrokkenen, een keuzemodule ‘Ondersteunen personen met verward gedrag’ te ontwikkelen. Bedoeling is om de inhoud van de module zo vorm te geven dat zij opleidt tot drie eindniveaus, te weten basis-, verdiepend en overstijgend niveau. Hierdoor is de module toegankelijk voor zowel studenten uit de reguliere mbo en (post)hbo opleidingen gezondheidzorg en sociaal werk als voor niet-professioneel geïnteresseerden (bijv. ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen, vrijwilligers) als voor professionals uit andere beroepsgroepen (politie, reclassering, brandweer etc.). Bij de ontwikkeling van deze module zijn naast docenten/medewerkers van (post)HBO opleidingen Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde (faculteit Gezondheid), Sociaal Pedagogische Hulpverlening eh Sociaal Juridische Dienstverlening (faculteit Maatschappij en Recht) en docenten/medewerkers van de MBO opleidingen binnen het domein Zorg en Welzijn ook functionarissen van GGD Amsterdam, Leger des Heils, Cliëntenbelang en het bureau Ervaringsdeskundigheid van Cordaan betrokken. Deze zijn ook alle betrokken bij de uitvoering van de Amsterdams Aanpak Personen met verward gedrag. In aanvulling hierop zal bij de inhoudelijke ontwikkeling consult worden aangevraagd bij vertegenwoordigers van politie, reclassering, woningcorporaties en 1e en 2e lijnsgezondheidszorgorganisaties in Amsterdam. De projectleiding van het geheel ligt in handen van de lector Community Care van de Hogeschool van Amsterdam (FMR/AKMI), die in dezen ook optreedt als penvoerder. Net als de overige bij deze aanvraag betrokken HvA en Roc medewerkers beschikt zij over langjarige ervaring in de ondersteuning en begeleiding van mensen met een langdurige zorgvraag als gevolg van psychische problemen en/of cognitieve beperkingen. De te ontwikkelen module zal bestaan uit vier afzonderlijk te volgen onderwijseenheden, die elk 7,5 EC gaan omvatten. Twee eenheden zijn gewijd aan de diverse verschijningsvormen én achtergronden van verward gedrag (psychische problematiek, verstandelijke beperking, dementie etc.). De derde eenheid richt zich op gewenste houding/attitude van de hulpverlener en in de vierde komt de maatschappelijke context (vigerende opvattingen over (on)gezondheid, wet- en regelgeving, opkomst sociale media etc.) aan de orde. Om recht te kunnen doen aan de verschillen tussen deelnemers wordt gedifferentieerd ten aanzien van het te realiseren eindniveau, het onderwijsaanbod en de didactiek. Het te realiseren eindniveau wordt geoperationaliseerd in drie niveaus: basisniveau, verdiepend niveau en overstijgend. De vorm van de toetsing is afhankelijk van het niveau waarop de deelnemer het onderdeel wil afronden. De te ontwikkelen module zal als keuzemodule onderdeel gaan uitmaken van de reguliere curriculae van, in ieder geval, de HBO Bachelor opleiding Sociaal Werk van de HvA en de MBO opleidingen binnen het domein Zorg en Welzijn van het RocvA. Daarnaast zal de module onderdeel gaan uitmaken van de door de HvA tevens te ontwikkelen Associate Degree Ervaringsdeskundigheid én van de SJD pilot ‘Inzicht in leefwereld doelgroepen’.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
638031011
Looptijd:
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. M.H. Kwekkeboom
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Amsterdam