Autisme beweegcoach

Projectomschrijving

Het autismebeweegcoach sportproject is een samenwerking tussen Racket & fitnesscentrum Steenwijk, Auti-start en het Beweegteam Steenwijkerland en financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. De twee hoofddoelen zijn is om 30 mensen tussen 8 en 28 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS) duurzaam aan het sporten te krijgen. En om 20 verenigingen via workshops de benodigde informatie te geven om een sporter met ASS te kunnen begeleiden binnen de eigen vereniging. Het project is voor iedereen tussen 8 en 28 jaar met een vorm van autisme die geïnteresseerd is om te sporten. Er is bewust gekozen voor een kleine eigen bijdrage zodat de motivatie om te sporten aanwezig is en niet afhangt van de kosten. Het traject op maat bestaat uit een beweegcoach en plusbegeleiding. In 3 blokken leert men de basisvaardigheden aan. Het start met individuele sporten, vervolgens netsporten en als laatste de bal- en contactsporten en uitstroom naar reguliere verenigingen. Meer informatie over het project is te vinden op de website van Auti-start.

Verslagen

Eindverslag

Door middel van de autisme beweegcoach zijn 26 jeugdigen binnen de gemeente Steenwijkerland duurzaam gaan
sporten. Er is een blijvend sportaanbod gerealiseerd voor de doelgroep jeugdigen met ASS tussen de acht en de
achtentwintig jaar in de gemeente bij dertien verschillende sportverenigingen. Deze sportverenigingen hebben
deskundigheidsbevordering gehad op het gebied van autisme en hoe sporters met ASS te begeleiden. Jaarlijks
zijn er nog opvolgbijeenkomsten waarin ervaringen en vragen met elkaar worden uitgewisseld en kennis over
autisme en sport wordt gedeeld. Het sportaanbod voor sporters met ASS in de gemeente is centraal vindbaar
gemaakt op de website van zorgaanbieder Auti-start.

In de PDF Bestanden vindt u de voortgang ten opzichte van het project Autismebeweegcoach.

Samenvatting van de aanvraag

De autisme beweegcoach is een samenwerking tussen jeugdhulpaanbieder Auti-start, sportaanbieder Racket en Fitness Centrum Steenwijk en het Beweegteam Steenwijkerland. Doel is om in twee jaar tijd dertig jeugdigen tussen de 8 en de 28 jaar met een vorm van ASS aan het sporten te krijgen en te houden in de gemeente Steenwijkerland. Dit betreft een percentage van 45% van de jeugdigen die op dit moment in zorg zijn bij Auti-start binnen de gemeente Steenwijkerland (bron jaarcijfers Auti-start 2016). Vanuit onze ervaring met de doelgroep is dit een reëel en haalbaar aantal jeugdigen. Het project moet een succesverhaal worden zodat we er in de toekomst voor kunnen zorgen dat het een vervolg krijgt. Borging is hierin erg belangrijk en door alle partners goed geregeld (zie verdere beschrijving). Om dit voor elkaar te krijgen werken we als basis met de interventie Beweegcoach. Deze interventie wordt aangepast op de situatie in de gemeente Steenwijkerland en op de specifieke doelgroep: jeugdigen met een vorm van ASS. Jeugdigen worden geënthousiasmeerd om te gaan sporten en krijgen hierbij de begeleiding die zij nodig hebben. Zowel in het traject naar het sporten toe, als tijdens het sporten. Ieder traject is maatwerk. Jeugdigen betalen zelf hun abonnement op de sportclub en begeleiding wordt vanuit de subsidie geregeld. Voor jeugdigen en gezinnen waarvoor het betalen van een abonnement niet haalbaar is wordt samenwerking met het Jeugdsportfonds gezocht. Jeugdigen leren bij een sportaanbieder die samenwerkingspartner is in het project basisvaardigheden om te kunnen sporten. Veiligheid en rust zijn hierbij belangrijke elementen. Als een jeugdige deze basisvaardigheden onder de knie heeft stroomt hij/zij uit naar een sportvereniging van zijn/haar keuze (of blijft bij deze sportaanbieder als het aanbod passend is). Het uiteindelijke doel is dat een jeugdige zonder extra begeleiding bij een reguliere sportclub kan sporten. Wellicht is dit niet voor alle jeugdigen met ASS haalbaar, vandaar dat er in het traject meerdere malen wordt geëvalueerd over het verloop en het einddoel waar nodig wordt aangepast. Om de sportverenigingen in de gemeente de know how te geven om deze jeugdigen binnenboord te houden, wordt er vanuit een gedeelte van de subsidie voorlichting gegeven aan de sportverenigingen over autisme en hoe hiermee om te gaan. Naast de uitvoerende samenwerkingspartners is er in de voorbereiding op de subsidieaanvraag al een aantal zorg- en welzijnspartners geworven die als ambassadeur gaan fungeren voor en meedenken/uitvoeren in het project. Te weten: RIBW, Vitree, Vanboeijen, Timpaan Welzijn en de Ambelt. Ook een aantal sportclubs heeft al aangegeven samenwerkingspartner te willen zijn. Het betreft hierbij naast het Racket en Fitness Centrum ook VV Steenwijk en de Roeivereniging 't Diep. Van deze organisaties en verenigingen kunnen wij vanuit ervaring zeggen dat zij voldoende kennis en kunde hebben om het autismevriendelijke klimaat te bieden waarbinnen de doelgroep kan gedijen. Plusbegeleiding kan ook door deze sportaanbieders worden geboden. In de loop van het project verkennen de samenwerkingspartners welke partijen nog meer aan kunnen sluiten in het project. We hebben het dan over de lokale sportverenigingen waarmee wij gezamenlijk in fase 3,4 en 7 (zie plan van aanpak) verkennen hoe zij met hun aanbod aan kunnen sluiten. Zodat ook zij plusbegeleiding kunnen bieden.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
524006025
Looptijd:
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.S. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Racket en Fitness Centrum Steenwijk