Mobiele menu

Beautiful Distress Waanzin ontmoet Kunst

Projectomschrijving

Dit project organiseert 6 ontmoetingen in Amsterdam met kunst als verbindende taal vanuit ervaringsdeskundigen en kunstenaars. Kunst gaat uit van gevoel, expressie, emotie, creativiteit en medemenselijkheid.  Psychisch lijden wordt zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar gemaakt. Thema’s bij de ontmoetingen komen voort uit een groot onderzoek onder ervaringsdeskundigen waarbij persoonlijk herstel en zingeving centraal staan.

Doelgroep

De doelgroep heeft een brede sociaal-maatschappelijke insteek; mensen met psychische klachten, hun netwerken, ervaringsdeskundigen, kunstenaars, medewerkers van GGZ en maatschappelijke organisaties, beleidsmakers Sociaal Domein en jongeren/studenten.

Doel

Er wordt voortgebouwd op de aanbevelingen van het Beautiful Distress Symposium. Dit project (‘Waanzin Ontmoet Kunst’) scherpt deze aanbevelingen aan en werkt ze praktisch uit. De ontmoetingen dragen bij aan verbinding, (her)vinden van kracht, herstel, en participatie aan de samenleving. De laatste -zesde-ontmoeting in januari 2020 wordt een grote bijeenkomst waarbij bestuurders en beleidsmakers ook een actieve rol krijgen.

Resultaten

Waanzin Ontmoet Kunst is een project dat vanuit Stichting Beautiful Distress is ontstaan. Kunst en creativiteit zijn als verbindende taal ingezet rondom vijf thema's die een centrale rol spelen bij herstel:

  1. verbinding
  2. hoop/optimisme
  3. identiteit
  4. zingeving
  5. eigen regie/empowerment

Rondom ieder thema is een goedbezochte bijeenkomst georganiseerd. Iedere bijeenkomst bestond uit een ervaringsverhaal, een presentatie/werksessie door een kunstenaar en een discussie met de deelnemers. Hieruit zijn concrete aanbevelingen en actieplannen voortgekomen.

Het project heeft een brede sociaal-maatschappelijke insteek waarbij is samengewerkt met en vanuit mensen met psychische klachten, hun netwerken, ervaringsdeskundigen, kunstenaars, medewerkers van ggz en maatschappelijke organisaties, beleidsmakers Sociaal Domein en jongeren/studenten.

Op 21 januari 2020 vond een grote goedbezochte eindbijeenkomst van Waanzin Ontmoet Kunst plaats. Hiervoor werd een speciale tentoonstelling ingericht en een werksessie door een Beautiful Distress kunstenaar gegeven. Beleidsmakers en bestuurders kregen een actieve rol en er waren veel deelnemers en organisaties aanwezig. De aanbevelingen zijn besproken en samenwerkingsafspraken zijn aangegaan in het kader van doorontwikkeling van het project.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Waanzin Ontmoet Kunst is een project van Stichting Beautiful Distress en heeft een brede sociaal-maatschappelijke insteek. In 5 bijeenkomsten met de thema's Verbinding, Hoop/Optimisme, Identiteit, Zingeving en Eigen Regie/Empowerment zijn ervaringsverhalen gedeeld, en gaven kunstenaars een bijzondere presentatie/werksessie aan een groep deelnemers. De rol van kunst en creativiteit, ervaringsdeskundigheid en ervaringsverhalen stonden steeds als verbindende taal en helende werking centraal. Elke bijeenkomst leverde een aantal concrete aanbevelingen op. Aan de bijeenkomsten werd meegewerkt door onder meer: ervaringsdeskundigen vanuit diverse (ggz) en opleidingsorganisaties, Beautiful Distress Kunstenaars, Gemeente Amsterdam, directie Participatie/afd. Werk, Participatie, en Inkomen, Zorg/Welzijnsorganisaties, Hogeschool van Amsterdam, opleidingen en lectoraten Social Work, GGD, Thrive Amsterdam, GGZ-organisaties Amsterdam Arkin en GGZ inGeest en Leger des Heils.
In januari 2020 vond een grote eindbijeenkomst plaats waarbij de aanbevelingen werden besproken en samenwerkingsafspraken zijn aangegaan met aanwezige partijen en vertegenwoordigers, in het kader van doorontwikkeling van het project Waanzin ontmoet Kunst (WOK).
Meer informatie via: angeledejong [at] beautifuldistress.org (angeledejong[at]beautifuldistress[dot]org) en www.beautifuldistress.org.

Samenvatting van de aanvraag

ACHTERGROND Beautiful Distress is een Stichting die sinds 2014 bestaat. Zij wil met kunst het gesprek aangaan over psychische klachten, psychisch lijden te verbeelden en daardoor helpen verlichten en vooroordelen ten aanzien van de psychiatrie helpen te bestrijden. Van 23 november 2017 t/m 7 januari 2018 vond de succesvolle Beautiful Distress Kunstmanifestatie plaats in Amsterdam die veel media hebben bereikt. Daarnaast was er op 7 december 2017 een drukbezocht symposium over waanzin in Amsterdam. Hierbij kwamen kunstenaars, ggz-medewerkers, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en patienten/clienten bij elkaar waarbij kunst als verbindende taal werd ingezet. KUNST ALS ANDERE TAAL Communiceren met elkaar middels kunst en verhalen vertellen draagt bij om de wereld van de psychiatrie gewoner, mooier en minder angstaanjagend te maken en draagt bij aan persoonlijke herstelprocessen, sociale inclusie en meedoen in onze samenleving. SOCIALE INCLUSIE Uit de symposiumdag zijn aanbevelingen ontstaan die richting geven aan het denken over uitsluiting, inclusie en exclusie, waarbij de wens dat mensen met een psychische kwetsbaarheid net als ieder ander kunnen participeren in onze maatschappij. Zie meer over Beautiful Distress op www.beautifuldistress.org PROJECT WAANZIN ONTMOET KUNST Waanzin ontmoet Kunst wordt aangevraagd om actief aan de slag te gaan met de aanbevelingen en sluit met name aan bij de aanbeveling: Organiseer regelmatig ontmoetingen tussen werknemers in de GGZ, mensen met psychische klachten en kunstenaars. Het project organiseert 6 denktanksessies met kunstenaars en ervaringsdeskundigen en 6 voorbereidings- en doorontwikkelbijeenkomsten en als eindresultaat 6 grotere bijeenkomsten waarbij verbindingen worden gelegd in de regio Amsterdam met clientorganisaties, vakgroepen voor ervaringsdeskundigen, ggz organisaties en hun werknemers, proeftuin Samen Beter Arkin en het Sociale Domein van de gemeente Amsterdam VERANTWOORDING WAANZIN ONTMOET KUNST POSITIEVE GEZONDHEID Bij de ontwikkeling van Waanzin Ontmoet Kunst worden de 6 hoofddimensies van Positieve Gezondheid (Machteld Huber, 2014) meegenomen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden,kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie, dagelijks functioneren en zingeving. KUNST EN POSITIEVE GEZONDHEID, EEN KENNISSYNTHESE In het artikel "Kunst en Positieve Gezondheid, een kennissynthese' (De Boer en Te Marvelde, 2018) wordt gesteld dat kunst een volwaardige plek zou moeten krijgen in de langdurige zorg en ondersteuning. In de praktijk blijkt soms dat het ‘overtuigen door het meemaken’ al voldoende kan zijn om de waarde van een interventie zichtbaar te maken. Het is belangrijk dat interventies worden uitgevoerd door kunstenaars of medewerkers met de juiste competenties en kennis van de doelgroep. STIGMA, UITSLUITING en VOOROORDELEN Waanzin ontmoet Kunst, wil uitsluiting van mensen met psychische klachten tegengaan en richt zich op meer openheid en begrip en wensen, talenten en empowerment van mensen. Projectleider en ervaringsdeskundige Angèle de Jong is pedagoog/onderwijskundige en is al jarenlang ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma en geeft workshops voor Stichting Wat Doe Jij?- die zich richt op stigma binnen de ggz-sector. Zie verder www.samensterkzonderstigma.nl en wwe.watdoejij.org WERKWIJZE PROJECT WAANZIN ONTMOET KUNST ORIENTATIEFASE: Er worden 6 denktanksessies met wisselende kunstenaars, de projectleider, voorzitter van de Stichting Beautiful Distress en 4 wisselende ervaringsdeskundigen georganiseerd, die ter voorbereiding componenten verzamelen qua inhoud en (kunst)vorm voor de 6 Waanzin ontmoet Kunst bijeenkomsten. VERDERE VOORBEREIDING- en ONTWIKKELFASE: N.a.v. de orientatiefase wordt met 3 mensen die nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van het Beautiful Distress symposium en de workshops, verder doorontwikkeld en vormgegevens aan de 6 grotere Waanzin ontmoet Kunst bijeenkomsten EINDRESULTAAT 6 WAANZIN ONTMOET KUNST BIJEENKOMSTEN In totaal worden dus 6 als eindproduct 6 grotere Kunst ontmoet Waanzin bijeenkomsten gevormd, waarbij enkele tientallen deelnemers (zie hieronder) worden verwacht. De 6e en laatste afsluitende bijeenkomst willen wij een groter publiek trekken en rekenen we op circa 100 deelnemers. DOELGROEP EN DEELNEMERS: Dit zijn: De ervaringsdeskundigen, -clienten/patienten-,geworven vanuit GGZ organisaties Arkin, Molemann, GGZ inGeest,Team ED, vrijwilligers die werken met mensen met psychische klachten/de Vrijwilligersacademie, GGD,Stichting de Omslag en WPI Amsterdam/ beleidsmakers van de gemeente Amsterdam en ggz-medewerkers. LOKATIE Beautiful Distress House in Amsterdam. Tentoonstellingsruimte van Beautiful Distress RESULTATEN en FOLLOW UP Na dit ontwikkelproject van ZonMW wil Beautiful Distress verder werken aan bredere inzet en verspreiding van Kunst Ontmoet Waanzin en meer bijeenkomsten gaan organiseren. De 6 bijeenkomsten vormen draagvlak voor dissemninatie in de regio Amsterdam, maar heeft ook landelijke potenties.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638019031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.M.A. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Beautiful Distress

Gegevens projectleider

E-mailangeledejong@humanhighway.nl
Telefoon: 06 44 50 45 16

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio Amsterdam.