Mobiele menu

Begeleiding en behandeling complexe doelgroep

In Amersfoort worden een aantal mensen met verward gedrag gesignaleerd, vaak met bijkomende problemen op verschillende leefgebieden. Deze mensen willen vaak niet in de zorg en niet vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning worden begeleid. Daardoor ontstaan voor hen en/of anderen in hun directe omgeving problemen, zoals overlast en onveilige situaties. Vaak wordt een bemoeizorgtraject gestart, maar de toeleiding naar zorg en begeleiding verloopt moeizaam. Het is dan wachten op de mogelijkheid om een verplicht traject in te zetten.

Doel

 In dit project voert een projectcoördinator een verkennend onderzoek uit, waarbij het volgende wordt onderzocht:

  • omvang en kenmerken van de doelgroep
  • wettelijke kaders
  • welke partijen houden zich bezig met deze doelgroep
  • knelpunten en oplossingen
  • welke methodieken een positief effect hebben

Op basis daarvan wordt met partners besloten welke vervolgstappen nodig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan samenwerkingsafspraken, verdere uitwerking in een pilot of bijvoorbeeld nieuwe begeleidings- of behandelconcepten.

Resultaten

In Amersfoort bestaat een kleine groep mensen die op meerdere levensgebieden vragen heeft of die de hulpverlening niet voldoende begrijpt. Omstanders zien hen vaak als overlast gevend of moeilijk te begeleiden en behandelen en hulpverleners vinden dit vaak een lastige doelgroep om in beeld te krijgen of te houden. Hierdoor is stappen zetten richting herstel soms lastig.

Vaak wordt aangegeven dat bepaalde voorzieningen voor hulp ontbreken, dat een ander hulpverlenersaanbod benodigd is en dat er momenteel een tekort is aan adequate oplossingen.

In dit project zijn verschillende partijen en ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat er niet direct een gebrek is aan voorzieningen. Echter, de samenwerking kan op verschillende vlakken zeker verbeterd worden. Hieruit volgen een aantal speerpunten waar gezamenlijk door de ketenpartners aan gewerkt gaat worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. van Borssum
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Amersfoort