Mobiele menu

BEhavioural and social sciences and pandemic PREPAREDness: the BePrepared Consortium

De uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020 heeft wereldwijd enorme gevolgen gehad voor de volksgezondheid, maatschappij en economie. Eén van de grootste lessen die we uit de afgelopen jaren kunnen halen, is dat we beter voorbereid moeten zijn op de toekomstige crisissen inclusief uitbraken en pandemieën.

Doel

Het project streeft ernaar de pandemische paraatheid in Nederland te verbeteren door de kennis over de sociale en gedragsaspecten van pandemieën te vergroten en deze inzichten te vertalen naar een gereedschapskist voor pandemievoorbereiding. Dit zou op zijn beurt moeten leiden tot snellere en meer gerichte beleidsadviezen voor toekomstige pandemieën.

Aanpak/werkwijze

Het programma is opgedeeld in 4 werkpakketten:

WP1: Begrip van hoe individuele en contextuele factoren preventiebeslissingen en gedrag tijdens een pandemie bevorderen.
WP2: Methodologieën voor het verzamelen van gedragsgegevens en het vertalen daarvan in wiskundige en statistische modellen om de effecten van gedragsinterventies op pandemie uitkomsten te voorspellen.
WP3: Begrip van processen en kenmerken van pandemische veerkracht op individueel, gemeenschaps- en organisatieniveau, en hoe dit te ondersteunen.
WP4: Methoden om beleidsmakers effectiever te adviseren over inzichten uit gedrags- en sociale wetenschappen en deze te integreren in multidisciplinaire beleidsadviezen.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt door het BePrepared consortium uitgevoerd, met als projectleider prof. dr. Marijn de Bruin van het Radboudumc. Andere betrokken partners zijn de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Universiteit Twente, het TNO, het Trimbos-instituut, Pharos, het Amsterdam UMC, de Universiteit Leiden, de Universiteit Maastricht, de Rijksuniversiteit Groningen, de TU Delft, het Erasmus MC, het UMC Utrecht en het RIVM.

(Verwachte) Resultaten

De resultaten van dit consortium zijn relevant voor zowel de wetenschap als de voorbereiding op pandemieën door de publieke gezondheidszorg, onderzoekers, onderzoeksfinanciers zoals ZonMw, en overheden (landelijk, regionaal, lokaal). Wat betreft de wetenschap, zullen de onderzoekers nieuwe inzichten en methoden delen door middel van wetenschappelijke artikelen en door het verzorgen van conferentiepresentaties en webinars. Voor de volksgezondheid worden de resultaten in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vertaald naar een gereedschapskist voor pandemische paraatheid en wordt de basis gelegd voor een interdisciplinair onderzoeksnetwerk voor een toekomstige pandemie infrastructuur.

Kenmerken

Projectnummer:
10710022210002
Looptijd: 60%
Looptijd: 60 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. Marijn de Bruin
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum