Mobiele menu

Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag

Projectomschrijving

BEREIK VAN MOEILIJK BEREIKBARE GROEPEN DOOR HET CJG


Doelstelling
Inzicht krijgen in de behoeften aan en mogelijkheden voor een netwerk van getrainde en ondersteunende intermediairen (vertrouwenspersonen) in het stadsdeel Laak (Den Haag) naar het model van de stichting Al Amal en inbedding daarvan in de CJG-structuur in Laak.

Product
Projectverslag met een implementatieplan voor een methodiek om moeilijk bereikbare (multi-problem) gezinnen te bereiken/ondersteunen.

Plan van aanpak
De methode volgt de eerste stappen van het Precede-Proceed model:
1. Verkenningsfase: Eerst worden formele en informele hulpverlenende organisaties in Laak in kaart gebracht. Vervolgens worden sociale- en gezondheidsproblemen en de behoeften van de beoogde doelgroepen in kaart gebracht aan de hand van literatuuronderzoek en (focusgroep) interviews.
2. Planningsfase: Aan de hand van de resultaten van de planningsfase wordt, samen met de doelgroepen, een implementatieplan opgesteld.
3. Communicatiefase: het implementatieplan wordt gepresenteerd aan alle belanghebbenden en een eerste aanzet voor de invoering wordt gegeven.

Producten

Titel: Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het Centrum Jeugd en Gezin Den Haag
Auteur: J.A. de Wilde L. Bierhuis M van Zelm

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het bereiken van alle ouders en hun kinderen door de JGZ 0-19 (JGZ) krijgt in Den Haag veel aandacht. Met de Haagse Nota Volksgezondheid 2007-2011 “Natuurlijk Gezond” zet de gemeente in op het vergroten van de toegankelijkheid van zorg voor niet-westers allochtone Hagenaars, door aansluiting van die zorg op de leefwereld van specifieke groepen burgers. Ook in de Landelijke Nota ‘Gezondheid dichtbij’ van het ministerie van VWS wordt hierop ingezet. Vooral gezinnen in achterstandssituaties worden moeilijk bereikt. Om de bereikbaarheid van deze groepen door JGZ 0-19 in Den Haag te verbeteren is in 2005 gestart de methodieken ‘Vangnet’ en ‘Gezinscoaching’, maar ondanks de inzet van gezinscoaches en vangnetmedewerkers blijven multiproblem-gezinnen moeilijk te bereiken voor de JGZ. In Den Haag is sinds 2011 in vrijwel alle stadsdelen een fysiek Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) operationeel. Om de migrantengezinnen te bereiken is het zinvol dat CJG’s aansluiting zoeken bij informele netwerken en zelforganisaties van migrantengroepen in de wijk. Daarin spelen informele sleutelfiguren of vertrouwenspersonen vaak een belangrijke rol. Doel van dit project is inzicht te verkrijgen in de behoeften aan en mogelijkheden van het opzetten van een netwerk van getrainde en ondersteunende vrijwilligers (vertrouwenspersonen) in wijken/stadsdelen naar het model van het projefct Tussen In van de stichting Al Amal in Utrecht en de inbedding daarvan in de CJG structuur in het stadsdeel Laak. De realiseerbaarheid in de Haagse situatie zal worden nagegaan. Dit project behelst het inzetten van vertrouwenspersonen uit de wijk om hulp en steun te bieden aan multiproblemgezinnen. Aan de hand van het Precede-Proceed model en met name het onderdeel needs assessment zal dit project worden vormgegeven in drie onderdelen: 1. Verkenningsfase: sociale en gezondheidsproblemen van beoogde doelgroepen, evenals hun behoeften worden in kaart gebracht; 2. Planningsfase: verbinden van de community-analyse en behoeftenverkenning aan mogelijkheden aan oplossingsrichtingen voor het verbeteren van het bereik van het CJG bij allochtonen. Mogelijkheden van toepassing van de methodiek van Stichting Al-Amal in Haagse wijken wordt verkend. 3. Slotbijeenkomst waarin de resultaten van de verkenningsfase en planningsfase worden gepresenteerd aan alle belangrijke stakeholders. Opties voor implementatie van in de planningsfase uitgewerkte varianten van interventies ter verbetering van het bereik van het CJG worden verkend.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
204000018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.A. de Wilde
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Den Haag