Mobiele menu

Beschrijven en onderbouwen Mama Cares

Projectomschrijving

Mama Cares is een peer educatie-programma waarin moeders en verzorgers met kinderen van 0 tot 18 jaar uit stadsdeel Amsterdam Zuid Oost, geworven, opgeleid en begeleid worden om een groepsbijeenkomst te leiden. Tijdens de bijeenkomst wordt naar gelang de behoefte van de deelnemers het gesprek aangegaan over de thema's positief opvoeden, herkennen van en omgaan met middelengebruik en stress. Door het geven van informatie en het onderling uitwisselen van ervaringen en adviezen worden zowel de getrainde moeders als de moeders die de bijeenkomst volgen ondersteund in het opvoeden van kinderen, ontwikkelen van de eigen kracht, vroegsignaleren van mogelijke psychische problemen en riskant middelengebruik. In dit project is de interventie theoretisch onderbouwd en goed beschreven. Het handboek is te verkrijgen via Jelinek: http://www.jellinek.nl/shop/mama-cares/

Verslagen


Eindverslag

Moeders die andere moeders voorlichting geven: het lijkt een gouden greep als beroepskrachten nieuw wegen willen bewandelen om bepaalde groepen moeders te bereiken. Een werkwijze waarin ouders meedenken, meedoen en meebeslissen is helemaal van deze tijd en sluit goed aan bij de lokale en nationale beleidsontwikkelingen.
In het Mama Cares handboek wordt de lezer aan de hand genomen om peer-educatie op te zetten en uit te voeren. Mama Cares is een peer educatie-programma waarin moeders en verzorgers met kinderen van 0 tot 18 jaar uit stadsdeel Amsterdam Zuidoost, geworven, opgeleid en begeleid worden om als vrijwilligers een groepsbijeenkomst, de zogenaamde ‘Mama Cares Party’ te leiden. Deze moeders worden in gezet als ‘peereducator’ om tijdens een Mama Cares Party het gesprek aan te gaan met anderen uit een gelijke doelgroep over thema’s als positief opvoeden, herkennen van en omgaan met middelengebruik en stress.
De logische opzet van het handboek verlaagt de drempel om een peer-educatieproject in de eigen regio te ontwikkelen en uit te voeren. Ook kan deze methodiek met gemak gebruikt worden voor andere thema’s die bij moeders actueel zijn.
Het handboek is te verkrijgen via Jelinek: http://www.jellinek.nl/shop/mama-cares/

Samenvatting van de aanvraag

1. Samenvatting Mama Cares is een peer educatie-programma waarin moeders en verzorgers met kinderen van 0 tot 18 jaar uit stadsdeel Amsterdam Zuid Oost, geworven, opgeleid en begeleid worden om een groepsbijeenkomst te leiden. Tijdens de bijeenkomst worden naar gelang de behoefte van de deelnemers het gesprek aangegaan over de thema’s positief opvoeden, herkennen van en omgaan met middelengebruik en stress. Mama Cares is een interventie die gedragen en uitgevoerd wordt door een groep zeer enthousiaste professionals, samenwerkingspartners in de buurt en vrijwilligers. Op het moment dat de interventie van een theoretische onderbouwing is voorzien en daarnaast goed beschreven middels een praktische handleiding kan de interventie overgedragen worden naar andere stadsdelen en/of instellingen die geïnteresseerd zijn in deze methodiek. 2. Samenvatting methodiek Middels het geven van informatie en het onderling uitwisselen van ervaringen en adviezen worden zowel de getrainde moeders als hun 'peers' ondersteund in het opvoeden van kinderen, ontwikkelen van de eigen kracht, vroegsignaleren van mogelijke psychische problemen en riskant middelengebruik. Tevens beschikken de vrijwilligers van Mama Cares over kennis met betrekking tot de sociale kaart in hun stadsdeel en kunnen indien nodig, doorverwijzen naar het preventieve aanbod. Mama Cares richt zich op moeders en verzorgers met kinderen van 0 tot 18 jaar woonachtig in Amsterdam Zuidoost. Hierbij is speciale aandacht voor moeilijk bereikbare moeders, moeders van niet-westerse afkomst en/of met een lage sociaaleconomische status. Na de Mama Cares Party beschikken de deelnemers over: - Meer kennis over positief opvoeden - Meer kennis over middelengebruik, hoe te herkennen en hoe erover in gesprek te gaan - Meer kennis over stress, hoe te herkennen en ermee om te gaan - Meer kennis over en inzicht in de sociale kaart in hun eigen stadsdeel - Ervaren informele en sociale steun en advies van andere moeders Een groot deel van de moeders in Amsterdam Zuidoost bestaat uit actieve burgers met een sociaal netwerk die middels de juiste kennis en vaardigheden zelf de regie over de opvoeding kunnen houden en kunnen leren vertrouwen op hun eigen kracht. Een groot deel van de vrije tijd wordt met elkaar doorgebracht en een diversiteit aan aspecten van het leven wordt onderling besproken. Het is ook binnen dit eigen netwerk dat zaken omtrent psychische gezondheid en opvoeding besproken worden. Er is behoefte aan een veilige omgeving om dergelijke thema’s te bespreken. Dat is een belangrijke aanleiding geweest om de ruimte en mogelijkheid te bieden tot laagdrempelige uitwisseling met andere moeders en in eerste instantie in mindere mate met deskundigen of professionals. Binnen dit programma wordt gewerkt vanuit een outreachende werkwijze, de doelgroep wordt actief opgezocht in hun eigen omgeving. Deze aanpak is minder bedreigend, bevordert het bereik en sluit beter aan bij de natuurlijke omgeving en situatie. Iedere bijeenkomst wordt afgestemd op de behoefte en vragen van de moeders die deelnemen aan de Mama Cares Party. De vrijwilligers worden ondersteund door een preventiemedewerker die o.a. is aanwezig om ingewikkelde vragen te beantwoorden. De vrijwilligers worden bij verschillende facetten van het project betrokken met als doel de inhoud en de vorm goed aan te laten sluiten op de wensen en behoefte van de doelgroep. Randvoorwaarden voor het opzetten van een interventie zoals Mama Cares zijn het leveren van maatwerk, rekening houdend met diversiteit. De vrijwilligers moeten gezien worden als waardevolle samenwerkingspartners met een eigen verantwoordelijkheid. Van de professional vraagt deze werkwijze om specifieke expertise die nodig is bij het werken met vrijwilligers maar ook de beschikking over cultuurspecifieke competenties. 3. Samenvatting plan van aanpak beschrijven en (theoretisch) onderbouwen methodiek Om tot een heldere beschrijving te komen zal aan de hand van het handboek ‘Hoe schrijf ik een handboek’ een handboek geschreven worden. Hiervoor zal afstemming en overleg plaatsvinden met projectleiding, uitvoerders en vrijwilligers. Om tot een gedegen theoretische onderbouwing te komen zal de interventie op planmatige wijze geanalyseerd worden. Vanuit bestaand empirisch bewijs en theorieën van gedragsverandering zullen methodieken geïdentificeerd en geselecteerd worden die de meest relevante en beïnvloedbare determinanten kunnen beïnvloeden. Aan de hand van dit empirisch bewijs en bestaande theorieën en een brainstorm met de projectgroep de gehanteerde strategieën beoordelen en degene die specifiek gericht zijn op het beïnvloeden van de meest relevante determinanten voor deze specifieke doelgroep in deze specifieke setting beschrijven. Dit leidt mogelijk tot alternatieve methodieken en strategieën die het effect van de interventie en het bereiken van de gestelde doelen verbeterd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729112009
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Soekardjo
Verantwoordelijke organisatie:
Arkin