Mobiele menu

Beschrijving en theoretische onderbouwing van de Intensief Casemanagement methodiek van Futuro

Projectomschrijving

Veel gemeenten hebben te kampen met probleemgedrag van jongeren met meervoudige problematiek. Het gaat met name om jongeren die vaak buiten het bereik van reguliere voorzieningen blijven of voor wie de bestaande hulp ontoereikend is. Deze doelgroep veroorzaakt veelal overlast op straat. Dit was in 2006 aanleiding voor Futuro om het Intensief Casemanagement (IC) op te richten met als hoofddoel: het realiseren van een zinvolle dagbesteding, werk en/of scholing voor probleemjongeren.
Het IC gaat op onconventionele outreachende wijze te werk op alle leefgebieden. Gezien de recente veranderingen op zorg- en welzijnsgebied willen we voorkomen dat de opgedane kennis en ervaring verloren gaat in reorganisatie van het systeem. Dit doen we door de werkwijze van het IC op heldere wijze in een overdraagbare methodiekbeschrijving vast te leggen. Hiermee zetten we een blijvende methodiek neer voor een doelgroep die in vele bestaande methodieken niet onder te brengen is. Op de website van Futuro: www.futuro.nl is informatie over Intensief Casemanagement en de methodiekbeschrijving te vinden en op te vragen.

Verslagen


Eindverslag

Om tot een gedegen methodiekbeschrijving van het Intensief casemanagement (ICM) te komen zijn er diverse onderzoeksmethoden ingezet, namelijk: literatuurstudie, interviews, dossieronderzoek en observaties. Binnen het literatuuronderzoek zijn de bestaande theorieën waarop ICM gebaseerd in kaart gebracht. De interviews zijn afgenomen bij de doelgroep, de casemanagers zelf en stakeholders van het ICM om de opinie van de betrokkenen van ICM in beeld te brengen. Deze interviews hebben geleid tot een kenniscirkel van actief betrokkenen waaraan de voorlopige resultaten van het onderzoek in Juni 2014 zijn gepresenteerd en waar input is geleverd voor de verdere verwerking van de methode.
Uit de dossiers zijn de basisgegevens gedestilleerd over de wijze waarop interventies worden ingezet en is het palet aan interventies in kaart gebracht aan de hand van de leefgebieden aanpak. Gedurende de observaties is een duidelijk beeld ontstaan van de benodigde competenties van de casemanagers en meewerkend voorman en de randvoorwaarden waaraan voldaan dient te zijn om de methode in praktijk te kunnen brengen.
Op de website van Futuro: www.futuro.nl is informatie over Intensief Casemanagement en de methodiekbeschrijving te vinden en op te vragen.

Samenvatting van de aanvraag

1. Samenvatting Het Intensief Casemanagement Delfshaven (ICD) van Futuro is in 2006 in het leven geroepen ter ondersteuning van jongeren in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar met (multi-) probleemgedrag, uit de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven, die vaak buiten het bereik van voorzieningen blijven of voor wie de bestaande hulp ontoereikend is. Het ICD is opgericht met als hoofddoel het realiseren van een zinvolle dagbesteding, werk en/of scholing voor deze jongeren, door de inzet van de eigen kracht van de jongeren. Aan het eind van het traject kan de jongere zelfstandig verder. Het ICD tracht dit te bewerkstelligen door middel van een intensieve, outreachende en onconventionele manier van begeleiding, waarbij niet alleen de eigen expertise, maar ook de expertise van netwerkpartners wordt ingezet. We hebben het dan over partners die actief zijn op de verschillende leefgebieden waarop de jongeren problemen kunnen hebben (politie, BJZ, SoZaWe, onderwijs, woonbegeleiding, (psychiatrische)hulpverlening etc.). Het is niet de doelstelling dat alles door de casemanager (CM) wordt opgelost, maar er wordt gezocht naar de eigen kracht van de jongeren en samenwerking en inbedding binnen reguliere instellingen. Op deze manier levert het ICD ook een bijdrage aan de leefbaarheid van Delfshaven doordat overlastgevend gedrag aangepakt wordt inmiddels is deze aanpak ook in andere deelgemeenten ingezet. 2. Samenvatting methodiek De methodische werkwijze van het Intensief Casemanagement (IC) is gebaseerd op ervaringen vanuit de praktijk, diverse theorieën en een aantal methodische uitgangspunten. Aan de hand hiervan zijn er 7 pijlers te onderscheiden die de kern van de werkwijze van het IC vormen. Tegelijkertijd vormen deze pijlers ook de randvoorwaarden om de methodiek van het IC succesvol uit te voeren. Onderstaand volgt een korte omschrijving van de pijlers. 1) Integraal aanbod De aanpak van het IC is gericht op 9 leefgebieden rondom de cliënt. Te weten: gezin, huisvesting, opleiding, werk, financiën, (psychische)gezondheid, sociale omgeving, vrijetijdsbesteding, politie/justitiecontacten. Er wordt een integraal hulpaanbod gedaan, dit betekent dat op elk leefgebied waar nodig een interventie wordt ingezet om de problematiek aan te pakken. 2) Intensief Het begeleidingstraject dat ingezet wordt door het IC is een intensief traject. De CM heeft wekelijks contact met de cliënt. Het traject bestaat uit 7 fasen die gedurende een periode van 6 tot 9 maanden wordt doorlopen. Gedurende deze maanden worden er door de CM diverse interventies opgezet om een verandering te brengen in de situatie van de jongere. De fasen zijn achtereenvolgens: aanmelding, intake, begeleiding, 1e evaluatie, 2e evaluatie, afsluiting en nazorg. 3) Outreachend Outreachend werken betekent dat de CM ongevraagd hulp biedt aan de cliënt. De cliënten van de IC zijn vaak zorgmijders en zullen niet zelf om hulp vragen terwijl zij vaak wel zorgbehoevend zijn. Na aanmelding van een cliënt, gaat de CM naar hem of haar toe en biedt ondersteuning aan in de thuissituatie. 4) Eigen kracht Eigen kracht wordt oa ingezet door netwerkontwikkeling van de jongeren te motiveren. Via het systeem mindmapping maken we een inventarisatie van iedereen die de jongere kent. Bij drie mensen in de omgeving kan dan een gesprek gevoerd worden. Hiermee wordt het netwerk van de jongere vergroot. Ook wordt aandacht besteedt aan talentontwikkeling; jongeren hebben vaak meer ervaring en kennis dan ze denken. We proberen ook deze kennis te mobiliseren. 5) Maatwerk Het IC erkent en respecteert de diversiteit binnen de doelgroep. Dit betekent dat de CM hulp aanbiedt welke aansluit bij de problematiek, mogelijkheden en leefwereld van de cliënt. De CM analyseert samen met de cliënt de problematiek en bekijkt waar de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt liggen. 6) Toekomstgericht De interventies die opgesteld worden tijdens het begeleidingstraject zijn toekomstgericht en gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. De CM biedt tijdens het traject tools aan waardoor de cliënt een realistisch toekomstperspectief creëert en hier met ondersteuning van de CM naartoe kan werken. 7) De persoon van de casemanager De spil binnen de begeleiding is de CM. De CM is degene die het vertrouwen van de cliënt moet winnen zodat de problematiek aangepakt kan worden. Een vertrouwensrelatie kan alleen opgebouwd worden als de CM in staat is om aan te sluiten bij de perspectieven van de cliënt. 3. Samenvatting plan van aanpak beschrijven en onderbouwen methodiek Fase 1 Hoofdstructuur bepalen Actieplan Informatieverzameling Brainstormsessies Literatuurstudie Fase 2 Beschrijven Formeren meelees-team Opzet methodiekbeschrijving Incubatieperiode Fase 3 Afwerking Herlezen Verwerking feedback meelezers Praktijktoets Verbeteringen aanbrengen Eindredactie Publicatie Deze fasen zijn verder uitgewerkt in deel 3 van deze aanvraag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729112018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. L.H. Waalewijn
Verantwoordelijke organisatie:
Advies- en Projectbureau Futuro BV