Mobiele menu

Bestendiging en borging multidisciplinaire kennisinfrastructuur Verloskundig Consortium Limburg

Projectomschrijving

Ter verbetering van de obstetrische zorguitkomsten in de Provincie Limburg heeft het Verloskundig Consortium Limburg in het programma Zwangerschap en Geboorte I, een 17 tal transmurale multidisciplinaire zorgpaden ontwikkeld en een eerste trimester risicopredictieinstrument. Verder is een multidisciplinaire transmuraal Moeder en Kind Dossier in ontwikkeling genomen.

Binnen het bestendigingsprogramma worden de zorgpaden en het predictieinstrument regio-overstijgend geïmplementeerd in de praktijkvoering van de deelnemers van het Consortium (verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties). Daarnaast wordt de ontwikkeling van het Moeder en Kind Dossier gecontinueerd en zal cliënt/patiëntparticipatie binnen het Consortium georganiseerd worden.

Voor de bestendiging van de kennisinfrastructuur worden, zowel separaat als gezamenlijk met de andere 8 consortia, diverse activiteiten ingezet. Het doel is de financiering van de kennisinfrastructuur structureel te borgen.

Meer

Bekijk deze vlog waarin ZonMw bestuursvoorzitter Jeroen Geurts verslag doet van zijn bezoek aan Verloskundig Consortium Limburg.

Lees dit nieuwsbericht over de EXPECT-studie binnen het Verloskundig Consortium Limburg.

Producten

Titel: LOQS zorgpaden en Expectcalculator
Auteur: alle betrokken zorgverleners geboortezorg Limburg
Link: http://www.zwangerinlimburg.nl
Titel: Hereditary disorders and child wish (50-54300-98-219)
Auteur: L. van Osch
Titel: nieuwsbrieven
Auteur: LOQS werkgroep
Titel: “De Limburgse aanpak: Populatiebrede preventie van pre-eclampsie”
Auteur: prof. dr. L. Smits, drs. P. van Montfort en dr. L. Meertens et al.
Magazine: NTOG
Titel: Vlog diabetes gravidarium
Auteur: Jonas Ellerbrock
Titel: Plan van aanpak ouderparticipatie
Auteur: Frederix, M., Janssen, E., Joosten S., Maassen, N., Scheepers, L.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het verloskundig Consortium Limburg is een samenwerkingsverband van bijna alle partijen die in Limburg zorg verlenen aan (toekomstige) zwangeren vrouwen en hun (ongeboren) kinderen. Gezamenlijk dragen zij zorg voor circa 8500 (zwangere) vrouwen en hun (ongeboren) kinderen. De samenwerking binnen het Consortium heeft als doel om een continue daling van de perinatale mortaliteit en morbiditeit tot stand te brengen. De gezamenlijke inspanningen die hiervoor zijn/worden ondernomen zijn: inrichten van uniforme gedeelde transmurale zorg, risicopredictie, verhogen van de kwaliteit van zorg door uniforme verslaglegging in een web-based multidisciplinair transmuraal moeder en kind dossier en continue toetsing van de kwaliteit van zorg binnen het transmurale moeder en kind dossier ondersteunt door een monitorcommissie. In het voorgaande programma, gesubsidieerd door ZON MW binnen het programma Zwangerschap en Geboorte I, zijn 17 zorgpaden ontwikkeld en een risico-predictieinstrument (EXPECT-study). De zorgpaden en het predictieinstrument worden regionaal geïmplementeerd of zullen geïmplementeerd gaan worden in de voorliggende subsidieperiode. Het consortium zal deze implementatie ondersteunen. De effecten op de zorguitkomsten worden in kaart gebracht met behulp van de PRN gegevens, waarbij enerzijds het land en anderzijds de resultaten van voorgaande jaren binnen de regio als benchmark zullen dienen. Verder is er, los van ZON MW subsidie, een transmuraal moeder en kind dossier ontwikkeld. Dit dossier is in de laatste fase van ontwikkeling. De verwachting is dat dit in gebruik genomen kan gaan worden in het voorjaar van 2018. Ook dit zal door het Consortium ondersteund gaan worden. Een dergelijk dossier, transmuraal en web-based, biedt de mogelijkheid voor eerste-, tweede- en derdelijns hulpverleners om rondom 1 patiënt/cliënt in 1 dossier te werken. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor daadwerkelijk gedeelde zorg tussen eerste- en tweede lijn hulpverleners. Bij acute en niet-acute overdracht van de vrouw waarbij alle hulpverleners hun verslaglegging doen in hetzelfde dossier is er geen risico van gemiste informatie. De cliëntparticipatie zal structureel vorm krijgen in de periode 2017-2021. Het Huis voor de Zorg (patiënten/cliënten federatie in de Provincie Limburg) zal plaats gaan nemen in de projectgroep van het Consortium en een cliënten/moederraad wordt ingericht. Voor wat betreft kennisoverdracht en kennisdeling gaat het Consortium nauw met het regioteam perinatale audit samenwerken en resultaten uit regionale en landelijke onderzoeksnetwerken actief ophalen en verspreiden onder de consortiumdeelnemers. De door het Consortium ontwikkelde 17 multidisciplinaire zorgpaden in programma 1 zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk via de website van het CPZ en de website ‘Zwanger in Limburg’. De bestendiging en borging van de kennisinfrastructuur van het Consortium zal in gezamenlijkheid met de andere Consortia en ZON MW worden opgepakt. Ros Robuust heeft, i.s.m. zorgverzekeraars CZ en VGZ, programmamanagement voor de duur van twee jaar mondelijk toegezegd.

Kenmerken

Projectnummer:
543001006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.E.A. Spaanderman MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+