Mobiele menu

Bestuurlijke aansturing Zorg en Veiligheid

Projectomschrijving

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven met betrekking tot zorg en veiligheid; aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld, verward gedrag, radicalisering, mensenhandel, nazorg ex-gedetineerden en de Wet verplichte ggz. Voor gemeenten ligt er hiermee een uitdaging om sturing te geven aan complexe opgaven ten dienste van de inwoners van hun gemeente.

Doel

Het project richtte zich op het beter in positie brengen van de gemeenten om de regie op de brede zorg- en veiligheidsthema’s zo goed en tevens zo lokaal mogelijk te organiseren.

Aanpak

In het project zijn uitgangspunten en lijnen geformuleerd waarlangs bestuurlijk overleg is ingericht. In een netwerkkaart werd de huidige werkwijze beschreven. Deze werd gespiegeld aan de uitgangspunten en lijnen, resulterend in adviezen t.a.v. het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid. Zorgpartijen, veiligheidspartners en vertegenwoordigers van het cliëntperspectief namen actief deel.

Resultaten

In opdracht van het Algemeen Bestuur van VGGM (gemeenten in regio Gelderland-Midden) zijn de bestaande overleggen Zorg en Veiligheid geanalyseerd. De overlegstructuur, met de bijbehorende voorbereiding, is complex. Er is besloten niet ‘op een wit vel’ opnieuw te gaan ontwerpen, maar gebruik te maken van bestaande goede ervaringen.

In de regio bestaat al een overleg tussen gemeenten, zorgpartijen, veiligheidspartners, zorgverzekeraar en vertegenwoordiging van patiënten/ervaringsdeskundigen. Dit overleg rond Verward Gedrag zal worden doorontwikkeld tot een overleg Zorg en Veiligheid. Geleidelijk zullen er meer onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd. Een belangrijk uitgangspunt is dat hetgeen regionaal wordt besproken, uiteindelijk ondersteunend is aan de lokale uitvoering en samenwerking.

Het Algemeen Bestuur van VGGM heeft middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en ondersteuning van de verschillende overleggen, inclusief de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven betreffende onderwerpen die zowel zorg als veiligheid raken. Speerpunten voor gemeenten op dit vlak zijn kindermishandeling en huiselijk geweld, personen met verward gedrag, aanpak personen die ernstige overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen, radicalisering, mensenhandel, nazorg ex-gedetineerden en de implementatie van de Wvggz. Deze huidige maatschappelijke opgaven zijn niet vanuit één domein op te lossen en raken zowel zorg als veiligheid. Deze opgaven leiden tot een veelheid van overleggen en daarmee bestuurlijke druk. Dezelfde thema’s komen op meerdere tafels terug. Voor gemeenten ligt er hiermee een uitdaging om binnen het thema zorg en veiligheid, dansende schalen met vele actoren en wisselende schaalgroottes, sturing te geven aan complexe opgaven ten dienste van de inwoners van hun gemeente. Doelstelling Doelstelling van het project is om gemeenten beter in positie te brengen om de regie op de brede zorg- en veiligheidsthema’s zo goed en tevens zo lokaal mogelijk te organiseren. Met het project krijgt het bestuur van VGGM een aantal varianten voor inrichting van bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid ter besluitvorming voorgelegd. Onderdeel van deze voorstellen vormt de verbinding met zorgpartijen en veiligheidspartners. Plan van aanpak Het plan van aanpak bestaat uit de volgende stappen: formuleren van uitgangspunten voor bestuurlijke sturing en bepalen van de lijnen waarlangs bestuurlijk overleg ingericht kan worden. Tevens wordt een netwerkkaart opgesteld, waarin de huidige werkwijze (bestuurlijk en ambtelijk) wordt beschrijven. De huidige werkwijze wordt gespiegeld aan de uitgangspunten en lijnen voor bestuurlijk overleg. Resulterend in adviezen t.a.v. inrichting bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid. Besluitvorming vindt in het bestuur van VGGM plaats. Netwerkpartners worden betrokken bij het ontwikkelen van de voorstellen voor inrichting van het bestuurlijk overleg. In de regio is reeds ervaring opgedaan met een netwerkoverleg Verward Gedrag. De positieve ervaringen vanuit dit overleg vormen een van de grondslagen om tot een heroverweging van het bestuurlijk overleg te komen. De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, werkgroep en klankbordgroep. De stuurgroep bestaat uit de ambtelijke top van enkele gemeenten en de directeur Publieke Gezondheid. Ambtenaren vormen de kern van de werkgroep. Deze werkgroep draagt zorg voor een analyse van de huidige werkwijze (netwerkkaart) en via deze lijn wordt zorg gedragen voor aansluiting van het ambtelijk netwerk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638018001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. Hesselmans
Verantwoordelijke organisatie:
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden