Mobiele menu

Betekenisvol ontmoeten en samenwerken in Naarden

Projectomschrijving

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners, waaronder ouderen. Doel is een hechtere samenwerking tussen zorg en welzijn én om de ondersteuning aan ouderen beter op elkaar af te stemmen, waarbij behoeften van ouderen in beeld zijn. Ouderen denken actief mee met het netwerk.

Aangesloten organisaties
Versa Welzijn, Prima Porta Huisartsen, Amaris Zorggroep, Zorg voor Gouden Jaren, Seniorencoaching, ouderen en de gemeente Gooise Meren, Vrijwilligersorganisatie en wijkontmoetingscentrum Bellefleur.

We werken aan de onderwerpen:

  1. We gaan ruimte bieden voor ontmoetingen voor thuiswonende ouderen en hun altijd waardevolle verhaal of levensvraag.
  2. Betekenisvol samenwerken in Naarden
    a. Sociale kaart voor inwoners en professionals met betrekking tot ouderenzorg.
    b. Netwerkbijeenkomsten/verdiepingssessies (Wereldcafés).
    c. Opzetten Multidisciplinair Overleg (MDO)

Verslagen


Eindverslag

Netwerk Naarden

Doel van het netwerk
Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, waaronder ouderen, en het stimuleren en faciliteren van een prettige leef- en woonomgeving. Hiervoor wordt samengewerkt tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers en buurthuis en andere stakeholders, zoals de gemeente en natuurlijk de oudere zelf.

4 onderwerpen:
1. Netwerk opzetten, versterken en borgen
Wij hebben gewerkt aan het vormen van het netwerk en het verder formaliseren, professionaliseren en borgen om te komen tot een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn. We betrekken ouderen (ervaringsdeskundigen) bij het project. We inventariseren behoeften en ervaringen en gebruiken deze als bron van informatie. Zij denken mee met het genereren van ideeën, op basis van coproductie, zij zijn een gelijkwaardige onderzoekspartner

2. Betekenisvol ontmoeten
Tijdens de subsidieperiode zijn er 3 ontmoetingen georganiseerd voor en deels door senioren.

3. MDO
Er is een MDO opgezet en geëvalueerd om direct en op kleinere schaal met elkaar in contact te komen, met een cliënt bespreking, waarbij meerdere disciplines tegelijk aanwezig zijn.

4. Sociale kaart
Er is advies geven over de verdere ontwikkeling van een nieuwe sociale kaart.

Samenvatting van de aanvraag

Betekenisvol ontmoeten en samenwerken in Naarden Het netwerk Naarden richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Naarden waaronder ouderen. Doel van het netwerk is om een hechtere samenwerking te krijgen tussen zorg en welzijn én om de ondersteuning aan ouderen beter op elkaar af te stemmen en vorm te geven, waarbij behoeften van ouderen in beeld zijn. Ouderen denken actief mee met het netwerk. Met als hoger doel dat ouderen langer op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Onze doelgroep zijn thuiswonende ouderen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Versa Welzijn, Prima Porta Huisartsen, Amaris Zorggroep, Zorg voor Gouden Jaren, Seniorencoaching, ouderen en de gemeente Gooise Meren, Vrijwilligersorganisatie en wijkontmoetingscentrum Bellefleur. Doel en aanpak project We werken aan de onderwerpen: 1: Betekenisvol ontmoeten in Naarden We gaan in het Naardens netwerk ruimte bieden voor interessante betekenisvolle ontmoetingen voor thuiswonende ouderen (70+ en voor iedere culturele achtergrond) en hun altijd waardevolle verhaal of levensvraag. De bijeenkomsten worden opgezet door een enthousiast team van vrijwilligers (ook ouderen) en zorg- en welzijns-professionals in de wijk, waarbij gelet wordt op goede bereikbaarheid, toegankelijkheid en vervoer. Het gaat daarbij om thema’s als meedoen en van betekenis zijn tot het einde, veerkracht, mate van leefplezier, en wat het leven de moeite waard maakt. Praten, denken en doen vanuit mogelijkheden, ondanks de beperkingen die het proces van ouder worden voor ieder met zich meebrengt. Het beloven plezierige ontmoetingen te worden, waarbij er door deelname sociaal voordeel is door sociaal contact en sociale steun. 2: Betekenisvol samenwerken in Naarden Als zorg- en welzijnsorganisaties en andere partijen op het gebied van zorg en ondersteuning voor ouderen, staan we samen met inwoners voor de gezamenlijke opgave om – met in achtneming van ieders eigen rol en verantwoordelijkheden- ouderen in staat te stellen om zo lang mogelijk op een prettige en veilige manier thuis te wonen en als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving. Dit vraagt om samenwerking, een samenhangende infrastructuur op wijkniveau en een gezamenlijke aanpak vanuit het sociale en het medische domein. Behalve dat er een goede actuele (digitale) sociale kaart aanwezig moet zijn voor alle professionals en ouderen, vinden we het heel belangrijk dat men elkaar kent en dat de lijnen tussen zorg- en welzijnsprofessionals kort zijn. Dat levert echte winst op in de samenwerking. Daarnaast willen we nog meer direct en op kleinere schaal met elkaar in contact te komen. We werken daarom aan de volgende sub-onderwerpen: 1. Sociale kaart voor inwoners en professionals met betrekking tot ouderenzorg 2. Netwerkbijeenkomsten/verdiepingssessies (Wereldcafés) 3. Opzetten Multidisciplinair Overleg (MDO) Samen lerend aan de slag We willen in Naarden een lerend netwerk zijn, bestaande uit inwoners, informele- en formele organisaties en gaan samen aan de slag met de genoemde plannen in de aanvraag. Afgestemd op de wensen en behoeften van ouderen en professionals, om zodoende senioren langer thuis te laten wonen en meer werkplezier te creëren voor de professionals van de organisaties met nog meer kwaliteit en effectiviteit. Zoals gezegd participeren ouderen in het netwerk. Een uitgebreide 2e schil, met ook daarin ouderen, heeft meegedacht met het plan. Dit heeft al geleid tot een aanbod om mee te denken en te doen, de ideeën en de wens tot meer samenwerking hebben al een olievlekwerking. Betekenisvol ontmoeten en samenwerken daar gaan we voor!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521938
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Versa Welzijn