Mobiele menu

Beter Thuis Loosduinen

Projectomschrijving

Het netwerk Beter Thuis Loosduinen (BTL) heeft het afgelopen jaar veel bereikt en geleerd op drie onderwerpen.

1. Participatie bewoners

Onder het motto van “Help ons helpen” zoeken we naar gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Hulpverleners kunnen dit niet alleen.
Samenwerking met wijkbewoners is hierin essentieel. Een groep van 25 actieve wijkbewoners heeft aangegeven dit samen met ons te willen doen. Het netwerk heeft een stip op de horizon gezet tav bewonersparticipatie. Deze stip is “het realiseren van meebeslissen/medeverantwoordelijkheid van de bewoner op het vlak van initiatieven gericht op gezondheid en welzijn in Loosduinen. Een vertegenwoordiging van de inwoner denkt/praat/beslist mee voor het collectief van bewoners van Loosduinen.” De eerste stap hebben we gezet aan de hand van het thema polyfarmacie. We zijn nog lang niet bij die stip op de horizon. Met name omdat we nog onvoldoende mensen hebben gevonden die namens het collectief kunnen spreken. In de volgende fase onderzoeken we of we dit via de wijkverenigingen kunnen vormgeven.

2. Implementatie

BTL is op zoek gegaan naar een digitale werkwijze om implementatie van de multidisciplinaire samenwerking, vorm te geven. We hebben onderzoek verricht en geformuleerd wat we van de app verwachten. De siilo concept app biedt hiervoor goede oplossingen. Siilo is een bij de zorgverleners bekende app. Siilo voldoet aan alle privacy eisen. Samen met de leverancier hebben wij de connect app
vormgegeven. Onze zorgpaden staan in de zorgapp zodat alle leden makkelijk op iedere tijd deze kan raadpleging en vragenlijsten en stroomschema’s die hierin staan kan raadplegen. Doordat alle leden met
hun specialisaties in de app staan, is het makkelijker elkaar te vinden voor een verwijzing of vraag. Tevens biedt de app mogelijkheden om casus situaties aan elkaar voor te leggen en kunnen we met nieuwsbrieven elkaar op de hoogte houden. De plannen zijn om in het komende jaar te onderzoeken welke andere nieuwe mogelijkheden de app ons biedt in het vormgeven van de multidisciplinaire samenwerking.

3. Participatie

In het verslagjaar heeft BTL extra aandacht besteed aan het uitbreiden van het netwerk. Dit hebben we gedaan met bijeenkomsten per discipline, waarbij alle in de wijk Loosduinen gevestigde hulpverleners zijn uitgenodigd. Daarnaast hebben we samenwerkingsrelaties tot stand gebracht met diverse stedelijke projecten en organisaties die raakvlakken hebben met de doelstelling van BTL. De interne samenwerking hebben we bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Het actieonderzoek heeft ons een spiegel voorgehouden waardoor we zien dat ontwikkelingen schoksgewijs verlopen. Het is belangrijk dat we kleine acties ondernemen en de resultaten hiervan benoemen. Zodat leden enthousiast en betrokken blijven. We hebben meer zicht gekregen op de dynamiek tussen de leden en hoe we dit optimaal kunnen gebruiken in onze verdere ontwikkeling.

Verslagen


Eindverslag

Het wijknetwerk Beter Thuis Loosduinen richt zich op het creëren van een situatie waarin kwetsbare inwoners en patiënten van Loosduinen ‘Beter thuis’ kunnen functioneren. In toenemende mate worden patiënten in hun thuissituatie, of in hun wijk,(na)behandeld, gerevalideerd of verpleegd en verzorgd. Al deze patiënten zijn (al) kwetsbaar. Terugdringen van hun kwetsbaarheid, of het voorkomen van de groei van deze kwetsbaarheid, vraagt om goede samenwerking tussen alle professionals die zich gevraagd of ongevraagd bezighouden met zijn of haar kwetsbare positie. Het netwerk richt zich, door vergroten en verbeteren van de samenwerking, op het besparen van tijd voor veel van de betrokkenen. Goede samenwerking resulteert in een grotere effectiviteit en daarmee meer efficiënte zorg- en dienstverlening. Het netwerk wil het projectjaar graag in een volgende fase komen. Versterken van het belang en de urgentie van de netwerk. Netwerk meer zichtbaar maken in de wijk. Meer verbinding tussen de leden realiseren. Toegroeien naar multidisciplinaire behandeling en begeleiding. Hierbij is het benoemen en vieren van successen belangrijk. Het netwerk heeft in het onderzoeksjaar de volgende drie onderwerpen inhoudelijk uitgewerkt: 1. Hoe kunnen we de fitte ouderen betrekken om een beeld te krijgen van ideeën over de periode die komen gaat in hun volgende levensfase. 2. App voor onze werkafspraken We hebben een digitale app ontwikkeld waarin we onze werkafspraken kunnen opnemen. Deze werkafspraken zijn dan makkelijk bereikbaar voor ook niet-leden van het netwerk. In deze app staan naast de afspraken, de verschillende organisaties/personen waar men naar kan verwijzen. Inclusief de bereikbaarheid. 3. Hoe kunnen we integratie tot stand brengen tussen de zorg en ondersteuning voor een specifieke cliënt. Dit hebben we gedaan door verbinding te leggen met de achterban van alle disciplines in onze wijk die in ons netwerk zitten. En we hebben onderzocht hoe we de integratie op een werkbare manier tot stand kunnen brengen.

Samenvatting van de aanvraag

Het wijknetwerk Beter Thuis Loosduinen richt zich op het creëren van een situatie waarin kwetsbare inwoners en patiënten van Loosduinen ‘Beter thuis’ kunnen functioneren. In toenemende mate worden patiënten in hun thuissituatie, of in hun wijk, (na)behandeld, gerevalideerd of verpleegd en verzorgd. Al deze patiënten zijn (al) kwetsbaar. Terugdringen van hun kwetsbaarheid, of het voorkomen van de groei van deze kwetsbaarheid, vraagt om goede samenwerking tussen alle professionals die zich gevraagd of ongevraagd bezighouden met zijn of haar kwetsbare positie. Het netwerk richt zich, door vergroten en verbeteren van de samenwerking, op het besparen van tijd voor veel van de betrokkenen. Goede samenwerking resulteert in een grotere effectiviteit en daarmee meer efficiënte zorg- en dienstverlening. Het netwerk wil het projectjaar graag in een volgende fase komen. Versterken van het belang en de urgentie van de netwerk. Netwerk meer zichtbaar maken in de wijk. Meer verbinding tussen de leden realiseren. Toegroeien naar multidisciplinaire behandeling en begeleiding. Hierbij is het benoemen en vieren van successen belangrijk. Het netwerk wil in het onderzoeksjaar de volgende twee onderwerpen inhoudelijk uitwerken: Hoe kunnen we de fitte ouderen betrekken om een beeld te krijgen van ideeën over de periode die komen gaat in hun volgende levensfase. We willen hierin antwoord krijgen op de volgende vragen: - Wat is ons doel van deze ‘adviesraad’ - welke competenties dienen deze personen te hebben? - Hoe kunnen we met hen in contact komen? - Op welke wijze gaan we ze betrekken? - Willen we een blijvende binding met hen? Zo ja op welke wijze geven we dat vorm? - Hoe verwerken wij de inzichten die zij ons geven in onze manier van werken of in onze dienstverlening? - Hoe kunnen we het aspect van positieve gezondheid implementeren in ons netwerk? App voor onze werkafspraken We hebben het voornemen een digitale app te ontwikkelen waarin we onze werkafspraken kunnen opnemen. Deze werkafspraken zijn dan makkelijk bereikbaar voor ook niet-leden van het netwerk. In deze app staan naast de afspraken, de verschillende organisaties/personen waar men naar kan verwijzen. Inclusief de bereikbaarheid. We willen onderzoeken: - Wat willen we met deze app, voor wie is het bedoeld en aan welke voorwaarden moet dit voldoen? - Welk platform is hiervoor geschikt? - Hoe realiseren we de implementatie? - Versterkt de app het gebruik van het zorgpad? - Versterkt de app het opvolgen van de inhoudelijke afspraken? (Doe je wat is afgesproken?) - Wordt de zorgverlener blij van de app? - Werkt de app voor het ene zorgpad beter dan voor het andere? - Wat is het aandeel van de app in de implementatie van een zorgpad? - Is de app toegankelijk voor patiënten?

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521913
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.J.J. Wouters
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Jacz en Docters van Leeuwen