Mobiele menu

Beter Thuis Loosduinen verankert in de wijk

Projectomschrijving

Het wijknetwerk Beter Thuis Loosduinen richt zich op het creëren van een situatie waarin kwetsbare inwoners en patiënten van Loosduinen ‘Beter thuis’ kunnen functioneren. In toenemende mate worden patiënten in hun thuissituatie, of in hun wijk, (na)behandeld, gerevalideerd of verpleegd en verzorgd. Al deze patiënten zijn (al) kwetsbaar. Terugdringen van hun kwetsbaarheid, of het voorkomen van de groei van deze kwetsbaarheid, vraagt om goede samenwerking tussen alle professionals  en wijkbewoners die zich gevraagd of ongevraagd bezighouden met zijn of haar kwetsbare positie. Het netwerk richt zich, door vergroten en verbeteren van de samenwerking, op het besparen van tijd voor veel van de betrokkenen. Goede samenwerking resulteert in een grotere effectiviteit en daarmee meer efficiënte zorg- en dienstverlening.
In fase II heeft het netwerk resultaten behaald op het gebied van samenwerking met betrokken wijkbewoners. Onder het motto van “Help ons helpen” zijn we een samenwerking aangegaan met actieve wijkbewoners.
Daarnaast hebben we in fase II een ontwikkelslag gemaakt op het gebied van digitale communicatie in de samenwerking. Hiervoor hebben we een eigen BTL app ontwikkeld. De doelstelling voor fase III is verdere verduurzaming van het netwerk. Hoe kunnen we zorgen dat de onderdelen die we in gang hebben gezet in fase III verder geborgd worden. Hoe kunnen we de continuïteit van het netwerk garanderen?

Daarnaast willen we concreet aan de slag met de implementatie en verdere ontwikkeling van de app die wij specifiek voor Loosduinen ontwikkeld hebben. Op het gebied van participatie onderzoeken we de mogelijkheid om de samenwerking met het wijkberaad verder te ontwikkelen en hoe we samen met de bewoners de zorgpaden opnieuw kunnen vormgeven.

Verslagen


Eindverslag

Beter Thuis Loosduinen; ons hoger doel is bevorderen dat inwoners zich fit en gezond voelen en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Onze visie is: Creëren van een situatie waarin inwoners van Loosduinen 'Beter Thuis' kunnen functioneren.
Mensen ondersteunen zodat ze hun vitaliteit en kracht behouden. Ondersteunen met zowel formele als informele zorg en hulp. Hiermee willen we kwetsbaarheid voorkomen. Mochten inwoners toch kwetsbaar worden dan willen we deze zichtbaar maken en terugdringen. Wij vinden dat samenwerking tussen de formele en informele zorg en ondersteuning, een essentieel middel is om dat te realiseren.
Onze kernwaarden zijn:
- wij omarmen de uitgangspunten van positieve gezondheid;
- versterken van het netwerk door een goede verbinding;
- gelijkwaardigheid tussen inwoners, formele en informele zorg en hulp; samen maken wij de wijk en iedereen doet mee
- Door de patiënt gedreven kwaliteitsverbetering en versterking van de eigen kracht;
In het afgelopen jaar hebben wij het netwerk verder ontwikkeld door:
• Een goede structuur neer te zetten van een kerngroep, werkgroepen en centrale bijeenkomsten voor alle leden
• Een digitale communicatiestructuur geïmplementeerd; onze BTL app
• Aandacht besteed aan evaluatie en implementatie van onze zorgpaden
• De samenwerking met de wijkraden en actieve wijkbewoners verder ontwikkeld (samenkracht)
• Financiering van een coördinator van het netwerk
• Samenwerkingslijnen en draagvlak ontwikkeld bij management van organisaties betrokken bij ouderenzorg in de wijk en de regio.

Samenvatting van de aanvraag

Beter Thuis Loosduinen is een multidisciplinair samenwerkingsnetwerk voor ouderen in de wijk Loosduinen in Den Haag. Het netwerk bestaat sinds een aantal jaren. In de eerste fase heeft het netwerk zorgpaden ontwikkeld voor de meest voorkomende problematiek. In de tweede fase heeft het netwerk zich verder ontwikkeld en uitgebreid. Daarnaast heeft het netwerk twee inhoudelijke onderwerpen uitgewerkt. Het gebruik van digitale werkvormen in het vormgeven van de wijkgerichte samenwerking. Hiervoor is de BTL sillo connectapp ontwikkeld. Het tweede onderwerp is de participatie van de bewoner; hoe kunnen we vanuit samenkracht tussen hulpverlener en inwoner werken aan vitale wijken. In de derde fase richt het netwerk zich op verdere bestendiging en uitwerking van de twee onderwerpen. De BTL app gaan we verder implementeren en nieuwe toepassingsvormen ontwikkelen. Samen met de wijkraad gaan we de samenkracht tussen hulpverlener en inwoner verder ontwikkelen en implementeren. Verder besteden we aandacht aan borging van het netwerk en inbedding in de reguliere structuren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639542001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Wouters
Verantwoordelijke organisatie:
Loosduinse apotheek