Mobiele menu

Betere samenwerking en interactie met doelgroep in lokaal Utrechtse dementie netwerk

Projectomschrijving

Achtergrond netwerk

Het netwerk ketenzorg dementie stad Utrecht is in maart 2018 georganiseerd met een stuurgroep, een samenwerkingsovereenkomst, een jaarplan en een onafhankelijke netwerk coördinator. We hebben als stuurgroep verschillende ontwikkelingsstadia doorlopen. We weten steeds beter praktijkverbetering te organiseren. Er is meer wederkerigheid met andere partners in het brede netwerk; ziekenhuizen, welzijn en specialist ouderengeneeskunde. De onafhankelijke regierol van casemanagers dementie is cruciaal in de klantreis.

Doel project

Nu is het een mooi moment om na de cyclus van het eerste meerjarenplan verdieping aan te brengen in waar we echt voor willen staan en waar de mensen met dementie en hun mantelzorgers in onze keten, op kunnen rekenen. We gaan methodisch, evaluatief én toekomstgericht aan de slag. Met als resultaat een nieuwe meerjarenplan met visie, missie, structuur, strategie en plan van aanpak. Zodat de basis goed is en we in de volgende fasen van deze ZonMw-subsidie kunnen bouwen aan een thema.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk ketenzorg dementie stad Utrecht is in maart 2018 georganiseerd met een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf mei 2018 is er een onafhankelijke netwerkcoordinator. Er is een meerjarenplan die volgend jaar afloopt. In de afgelopen 2.5 jaar hebben we verschillende ontwikkelingsstadia doorlopen; werd er eerst nog bij meerdere partners getwijfeld over de legitimering van het netwerk, is er met name afgelopen jaar meer samenhang gekomen in de werkwijze in werkgroepen en is er meer wederkerigheid met andere partners in het brede netwerken rondom dementie, bijvoorbeeld ziekenhuis, welzijn, Specialist Ouderengeneeskunde (diagnostiek in 1e lijn). Eind vorig jaar gaf de stuurgroep zichzelf een 7 en werd de rol van netwerkcoordinator zeer gewaardeerd in het verbinden en najagen van het jaarplan (met uitwerking van thema's in werkgroepen). Toch is de gedeelde ambitie zeer smal en niet echt uitgewerkt. In het proces van samenwerking en belang hechten aan het netwerk is het moment nu aangekomen om verdieping aan te brengen in waar we echt voor willen staan en waar de mensen met dementie en hun mantelzorgers op kunnen rekenen. De samenwerking in het netwerk willen we verbeteren en komen tot een gedeelde ambitie. Dit willen we doen op basis van een analyse (quickscan en omgevingsanalyse). In de stuurgroep willen we 'naar binnen' kijken in meerdere sessies t.a.v. gedeelde ambitie, organisatievorm en werkwijze van de stuurgroep, de rol als alliantie in het Stedelijk Platform Ouderen en de samenhang met hen. We willen ook bezien of alle belanghebbende stakeholders aan tafel zitten en hoe meer belanghebbenden in de keten van dementiezorg zich vertegenwoordigt en gehoord weten. De belangen van casemanagers dementie in hun onafhankelijke regierol zal daarin extra aandacht krijgen. En tot slot willen we in een aparte sessie in gesprek komen met de mensen met dementie en hun mantelzorgers. We verwachten dat daar onderwerpen uit voort gaan komen die onder andere gericht zijn op het beter bereiken van de doelgroep; de mensen met dementie en hun mantelzorgers, de informele zorg en professionals in het brede netwerk dementie in de stad Utrecht. Dit project zal vertaald worden in een meerjarenplan voor dementie waarin visie, missie, structuur, strategie en plan van aanpak. De bedoeling is dat we voor de uitwerking van specifieke onderwerpen zoals informatievoorziening de twee volgende Fasen van deze subsidie willen benutten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005094
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.G. Westrik
Verantwoordelijke organisatie:
U-Centraal