Mobiele menu

Bevorderen Gezonde Levensstijl Jeugd in Schilderswijk Den Haag

Projectomschrijving

De Stichting HJG is sportaanbieder en uitvoeringsorganisatie/eigenaar van het Leefstijlcentrum WoW in de Schilderswijk in Den Haag. SHJG heeft tot doel jongeren in achterstandswijken te stimuleren tot een actieve, gezonde leefstijl met name om overgewicht te voorkomen en te bestrijden. Er is een intensieve samenwerking tussen SHJG en de interventie Wat is jouw stijl WIJS. Wijs is een programma voor kinderen met overgewicht.  Eén schooljaar lang volgen de deelnemers aan WIJS voedings- en bewegingslessen en worden ze gecoacht naar een gezondere leefstijl. Jongeren in de Schilderswijk scoren laag qua sportdeelname, 23,6% is geen sporter. Met name de doelgroep 9-14 jaar. Doelstelling is om 60 kinderen met overgewicht van een vmbo in het WIJS programma op te nemen en 120 basisschoolleerlingen door verdere uitbreiding van het wijsprogramma. Extra aandachtspunt is ouderbetrokkenheid. Bewegingsdoelstellingen na afloop van het programma zijn het verhogen van sportdeelname en -intensiteit.

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting / Summary
Wowijs: bewegen & coaching & voedingslessen, de 3 x half uur wekelijkse combinatie van Wowijs die effectief bewezen is! De Stichting HJG (SHJG) is sportaanbieder en uitvoeringsorganisatie/eigenaar van het Leefstijlcentrum WoW in de Schilderswijk in Den Haag. SHJG heeft tot doel jongeren in achterstandswijken te stimuleren tot een actieve, gezonde leefstijl en hiermee onder meer overgewicht te voorkomen en te bestrijden. Er is een intensieve samenwerking tussen SHJG en de interventie Wat is jouw stijl WIJS (WoWijs) en met de GGD en het JGZ. Wowijs maakt deel uit van de Gezonde Schoolaanpak van de GGD. De Wowijs lessen bestaan uit bewegen & coaching & voedingslessen, de 3 x half uur wekelijkse combinatie , die effectief bewezen is (Interventie Wowijs).Er is extra aandacht nodig voor de doelgroep 9-14 jaar uit de Schilderswijk (lage SES, hoog percentage overgewicht, lage sportparticipatie en lage ouderbetrokkenheid). Met de Sportimpuls Kinderen in lage SES wijken heeft Wowijs haar programma kunnen uitbreiden naar meer basisscholen en verbreed naar het VMBO.Gedurende 2 jaar hebben er 188 basisschoolkinderen uit de Schilderswijk meegedaan met het WoWijsprogramma . De JGZ heeft alle kinderen van de participerende basisscholen gewogen en gemeten en de kinderen met overgewicht doorverwezen naar WoWijs. Met de ouders zijn er midterm gesprekken gevoerd. Veel ouders hebben een kijkles bezocht. Op 3 basisscholen zijn er verschillende workshops en ouderbijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn er theatervoorstellingen ‘Gezond Leven’ i.s.m. de JGZ/GGD geweest. Met name door de Hindoestaanse doelgroep werd de theatervoorstellingen goed bezocht. Om de continuering van het beweeggedrag na afloop van de interventie te bevorderen zijn er ieder schooljaar sportkennismakingsdagen en sportchallenges voor alle deelnemers georganiseerd,In 2018 werd een samenwerking met Sporttuinen (naschoolse sport opvang van 7 verschillende scholen) aangegaan om het bereik van het programma naar meer scholen te vergroten en aan te sluiten bij de recent ingevoerde landelijke ketenaanpak. Ook bij de uitvoering in de sporttuin hebben er kennismakingslessen en Mid- term-gesprekken plaatsgevonden. De betrokkenheid van school en ouder is helaas hier minder groot dan biij uitvoering van het programma op scholen. Daarnaast is er is een pilot geweest van het Wowijsprogramma bij een VMBO school. In totaal hebben 24 vmbo leerlingen deelgenomen aan het WoWijsprogramma. Uit de pilot is gebleken dat kritische succesfactoren zijn dat het Wowijsprogramma wordt opgenomen in het sportprogramma van de scholen en dat de school zelf actief met leerlingen communiceert.De analyse van de overall resultaten toonde aan dat het BMI van 78 % van de deelnemers gelijk bleef of daalde, daarnaast is uit eerder onderzoek na voren gekomen dat de motorische vaardigheden van deelnemers toenemen nadat zij het Wowijsprogramma hebben gevolgd. De deelnemers hebben iedere week gesport en kennisgemaakt met verschillende sporten en sportverenigingen. Veel van de deelnemers sporten ook in het WoWijs leefstijlcentrum . Het Wowijs programma is onderdeel van de Haagse aanpak gezond gewicht in combinatie met uitvoering gezonde school programma’s in Den Haag. Landelijk wordt gewerkt aan introductie van gezonde leefstijlinterventies, voor 2019 ligt het aanbod voor kinderen nog bij gemeentes maar vanaf 2020 mogelijk bij landelijke overheid (in het basispakket).

Door het verbreden en vergroten van het bereik van het programma WIJS op VO en basisscholen bevorderd SHJG een gezonde levenstijl bij jongeren in de Schilderswijk en dit past binnen haar doelstelling om een duurzame gezonde leefstijl bij jongeren te realiseren. WIJS is zichtbaar en bereikbaar in de wijk en werkt samen met scholen, JGZ, GGD, de Gemeente Den Haag, Haagse Hogeschool, Npi, Fysiotherapeuten, dietisten en beweegdocenten en maakt het de preventie-zorgketen sluitend.(verbinding care en cure). WIJS is opgenomen op de menukaart van het RIVM en erkend door ZonNW als leefstijlinterventie overgewicht. Kinderen uit het WIJS programma worden verleid door kinderen te laten ondervinden dat sporten/bewegen leuk is. Tevens wordt in het programma gewerkt aan het verbeteren van de motorische vaardigheden, waardoor kinderen minder drempels ervaren bij sportdeelname. Het WoWijs programma duurt 40 weken, waarbij 1 x per week extra bewegen, voedingsadviezen en psychologische begeleiding wordt geboden. Het doel van dit multi disciplinaire programma is duurzame gedragsverandering; het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. SHJG heeft een locatiemanager in dienst die alle dagelijkse gang van zaken en lesaanbod in het Leefstijlcentrum Het aanbod wordt continu aangepast aan de wensen en behoeftes van de doelgroep. Daarnaast coordineert deze locatiemanager ook het WIJSprogramma op de scholen ism de GGD en JGZ.

Naast het Wowijs programma op basisscholen is er in 2016 gestart met een pilot op VMBO scholen. Verder zijn er
2 sportkennismakingsdagen georganiseerd voor kinderen uit het WIJS programma, waaraan steeds rond de 50-60 kinderen hebben deelgenomen.SHJG en WIJS streven naar een warme overdracht naar het bestaande sportaanbod in de wijk.
Daarnaast is er ouderbetrokkenheid via verschillende activiteiten gerealiseerd. SHJG en WIJS streven naar een warme overdracht naar het bestaande sportaanbod in de wijk
oor ondersteunende ouderkind sportlessen en kookworkshops voor ouders wordt gewerkt aan een gezondere levensstijl van het gezin. Verder zijn er innovatieve beweegpilots met een stappenteller gestart.

De stichting is heeft met Wow en Wijs vooral een verbindende functie tussen care en cure met name op het gebied van sportactivatie. Hierdoor wordt extra impuls en aandacht aan het onderwerp gegeven en verankering van de programma’s in de gemeente Den Haag en met name in de Schilderswijk gerealiseerd.Het enthousiasme dat scholen tonen over de ketenaanpak samen gezond school , waarvan WoWijs onderdeel uitmaakt, geeft veel vertrouwen dat de scholen de aanpak voort zullen zetten. Door samenwerking met de GGD is ook de nazorg geborgd.) WIJS is opgenomen op de menukaart van het RIVM en erkend door ZonNW als leefstijlinterventie.

Samenvatting van de aanvraag

De aanvrager is de Stichting HJG is sportaanbieder en uitvoeringsorganisatie/eigenaar van het Leefstijlcentrum WoW in de Schilderswijk in Den Haag De activiteiten van de stichting zijn gericht op het aanleren van een gezonde leefstijl bij jongeren. SHJG heeft in 2012 op verzoek van de Gemeente Den Haag het Leefstijlcentrum WoW opgezet. Het centrum biedt dagelijks sportactiviteiten voor volwassenen, maar met name voor kinderen tot 14 jaar. In WoW worden kinderen verleid en gestimuleerd tot bewegen mbv exergames en zijn er dans, circuit, aerobic –en bokslessen. Daarnaast verzorgt WoW ook sportlessen en sportdagen voor scholen Er is een intensieve samenwerking tussen SHJG en de interventie Wat is jouw stijl WIJS. Deze interventie is eigendom van Health-C bv. Het is een programma voor kinderen met overgewicht. Overgewicht zorgt voor beperking bij bewegen en afname van beweeglijkheid. WIJS valt binnen de gezonde school aanpak van de GGD. Eén schooljaar lang volgen de deelnemers aan WIJS voedings- en bewegingslessen en worden ze gecoacht naar een gezondere leefstijl. De kinderen worden , naast de beweeglessen in het programma, ook gestimuleerd om te sporten in WoW. Het Leefstijlcentrum is voor hen een veilige omgeving om te sporten in kleine groepjes. SHJG heeft tot doel jongeren in achterstandswijken te stimuleren tot een actieve, gezonde leefstijl met name om overgewicht te voorkomen en te bestrijden. Jongeren in de Schilderswijk scoren laag qua sportdeelname, 23,6% is geen sporter. Extra aandacht met een specifieke aandacht is nodig voor de doelgroep 9-14 jaar uit de Schilderswijk (lage SES, hoog percentage overgewicht, lage sportparticipatie en lage ouderbetrokkenheid) Gemeente Den Haag wil dat deze kinderen actief meedoen en gelijke kansen krijgen. Van de dertien basisscholen in de Schilderswijk doen er 6 mee aan WIJS. SHJG en WIJS willen dit uitbreiden naar meer basisscholen en een pilot doen bij een VO school. Hierbij staat aandacht voor meer bewegen en sporten centraal. WoW biedt unieke mogelijkheid voor sportkennismakingslessen ism de buurtsportverenigingen en cursussen voor ouders van de wijsdeelnemers zoals kookworkshops en sportlessen. Doelstelling van deze aanvraag is om 60 kinderen met overgewicht van een vmbo in het WIJS programma op te nemen als een pilot en 120 basisschoolleerlingen door verdere uitbreiding van het wijsprogramma op 4 nieuwe scholen. Dit alles voor kinderen uit de Schilderswijk. Extra aandachtspunt is ouderbetrokkenheid. Bewegingsdoelstellingen na afloop van het programma: • Deelnemers verminderen sedentaire activiteiten (TV kijken en computeren) in de vrije tijd naar maximaal 2 uur per dag; • Deelnemers verhogen de lichamelijk activiteit naar 60 minuten matig intensieve beweging per dag. Bestendiging van de aanpak door warme overdracht naar het bestaande sportaanbod in de wijk. De verwachting is het programma vergoed wordt door de zorgverzekeraar ism de gemeente of onderdeel wordt van de Gezonde Schoolaanpak.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005348
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.R. Verbeem
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Haagse Jeugd Gezond