Mobiele menu

Bevorderen van duurzame ArbeidspArticipatie bij Nierpatiënten (BAAN)Het samen met patiënten, curatieve en arbogerelateerde professionals werken aan arbeidsgerichte medische zorg in het ziekenhuis.

Projectomschrijving

Het hebben (en houden) van werk is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met een nierziekte. Zorgverleners in het ziekenhuis kunnen hierin een rol spelen.

Arbeidsgerichte zorg

In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is om die reden, in nauwe samenwerking met patiënten, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsgerichte zorg ontwikkeld voor mensen met een nierziekte, het BAAN-project.

Doel en werkwijze

Het doel van dit project is om duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een nierziekte te bevorderen. Allereerst door nierpatiënten zelf meer handvatten te geven om duurzaam te participeren. Daarnaast door de ziekenhuiszorg zo in te richten dat het gesprek over werk een meer vanzelfsprekend onderdeel wordt.

Resultaten

De aandacht voor werk wordt door zowel zorgverleners als patiënten positief ontvangen. Desondanks zijn er nog uitdagingen, vooral op financieel gebied, om deze zorg structureel geïmplementeerd te krijgen.

Interview

Projectleider Annemieke Visser en patiëntencoördinator Wim Sipma vertellen hoe onderzoekers samen met belanghebbenden (patiënten, zorgverleners, managers) op zoek gingen naar oplossingen voor de uitdagingen die zorg met zich meebrengt in relatie tot werk.

> Lees het interview

Blog

Hoe kunnen zorgverleners in het ziekenhuis een rol spelen bij vragen van patiënten rondom werk? Lees de blog van senior onderzoeker Annemieke Visser.

> Aandacht voor arbeidsgerichte zorg

Producten

Titel: Integreren aandacht voor werk in de zorg
Auteur: Visser A, Vries HJ de, Sipma WS, Rustema K, Jansen AM

Verslagen


Eindverslag

Veel mensen met chronische nierziekte (CKD) hebben problemen om aan het werk te blijven. Patiënten en zorgprofessionals zien de meerwaarde van arbeidsgerichte zorg, maar in de ziekenhuiszorg krijgt dit tot nu toe weinig aandacht. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen en implementeren van arbeidsgerichte zorg op de afdeling nefrologie in het UMCG om daarmee de duurzame arbeidsparticipatie van patiënten met CKD te verbeteren (BAAN-project). Allereerst door nierpatiënten zelf meer handvatten te geven om duurzaam te participeren. Daarnaast door de ziekenhuiszorg zo in te richten dat het gesprek over werk een meer vanzelfsprekend onderdeel wordt. Voor de systematische ontwikkeling van arbeidsgerichte zorg in het ziekenhuis is gebruik gemaakt van een aangepaste versie van Intervention Mapping (AIM). In samenwerking met patiënten, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en bedrijfs- en verzekeringsartsen is een theoretische en empirisch onderbouwde zorginnovatie ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd. Om de kans op een succesvolle implementatie te vergroten, hebben we ons gericht op de determinanten gerelateerd aan innovatie, gebruikers, organisatie en sociaal-politieke context. Met BAAN is arbeidsgerichte medische zorg ontwikkeld voor mensen met een nierziekte. Dit hebben we gedaan door op basis van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis de mogelijkheden en beperkingen voor mensen met een nierziekte om te participeren in werk in kaart te brengen. Samen met alle stakeholders is een visie op arbeidsgerichte zorg ontwikkeld, waarbij de focus ligt op het bieden van eenvoudige en individuele (op-maat) ondersteuning en zonodig passende verwijzing. We hebben aandacht besteed aan bewustwording bij zorgverleners, patiënten en het management over de waarde van werk en de rol die zorgverleners in het ziekenhuis kunnen spelen. Er is een verwijsstructuur (flowchart) ontwikkeld waarmee de aandacht voor werk concreet kan worden vormgegeven en er is een adviseur arbeid ingezet om de ontbrekende kennis over werk binnen het ziekenhuis te kunnen bieden en zorgverleners te ondersteunen. We hebben praktische hulpmiddelen ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor zowel zorgverleners als patiënten. We hebben de aandacht voor werk verspreid naar andere afdelingen binnen het UMCG en onze materialen gedeeld met geïnteresseerden buiten het UMCG. BAAN biedt zorgverleners in het ziekenhuis hulp (bv adviseur arbeid) en hulpmiddelen om patiënten met een nierziekte te ondersteunen bij het omgaan met werkuitdagingen. Zorgverleners in het ziekenhuis kunnen werk in een vroeg stadium bespreken en patiënten ondersteunen bij het anticiperen op mogelijke werkuitdagingen en zo nodig de brug slaan naar meer gespecialiseerde hulp. Tot dusverre was de implementatie van het programma succesvol. De borging is onzeker door het ontbreken van structurele financiële middelen.

Samenvatting van de aanvraag

ACHTERGROND Werk geeft betekenis en structuur aan het leven en leidt tot een betere gezondheid. Dat geldt ook voor mensen met een nierziekte. Tegelijkertijd wordt het vermogen van nierpatiënten om te (blijven) werken ernstig beperkt door fysieke klachten en de veelal intensieve medische behandeling met risico op langdurig ziekteverzuim, uitval uit het arbeidsproces en inkomensverlies. Het belang van behoud van werk wordt ook binnen de curatieve zorg steeds meer erkend. Desondanks schiet de begeleiding en ondersteuning van patiënten met een nierziekte op dit gebied nog tekort. DOEL Het project heeft als doel om arbeidsgerichte medische zorg voor nierpatiënten te ontwikkelen. Deze arbeidsgerichte medische zorg, gedefinieerd als preventieve, curatieve en begeleidende zorg in het ziekenhuis (UMCG), is gericht op het Bevorderen van duurzame ArbeidspArticipatie van werkende Nierpatiënten (BAAN). BAAN richt zich op patiënten in verschillende stadia van de ziekte (predialyse, dialyse en transplantatie) en op zowel biomedische, psychische als sociale factoren die de arbeidsparticipatie kunnen beïnvloeden. BAAN beoogt de eigen regie van nierpatiënten rondom hun werk te versterken ten einde duurzame inzetbaarheid te realiseren, waarbij patiënten gericht worden ondersteund door relevante zorgprofessionals. BAAN beoogt ook een cultuur te creëren waarin het belang van arbeidsgerichte medische zorg door curatieve professionals, dit zijn nefrologen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, wordt gezien en waar aandacht voor werk een meer vanzelfsprekend onderdeel wordt van de zorg in het ziekenhuis. WERKWIJZE Voor het uitvoeren van dit project wordt gebruik gemaakt van de Adapted Intervention Mapping (AIM) methode. De AIM-methode is een systematische manier om op basis van de behoeften van en in nauwe samenwerking met (co-creatie) alle stakeholders een theoretisch en empirisch onderbouwd BAAN-aanbod te ontwikkelen. Gedurende het project worden de zes fasen van de AIM-methode doorlopen. Hiervoor worden circa 12 bijeenkomsten in verschillende samenstellingen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt, volgens de principes van het participatief actieonderzoek, met patiënten en naasten, curatieve en arbogerelateerde professionals samen onderzoek uitgevoerd, kennis opgedaan, gereflecteerd, geleerd en samen gewerkt aan het ontwikkelen van het BAAN-aanbod. Deze actieve participatie van en samenwerking met alle stakeholders vergroot de kans op een aanbod dat passend, acceptabel, uitvoerbaar en effectief is. Het opdoen en tegelijk toepassen van kennis, levert inzicht op in wat werkt en wat niet werkt. Het huidige project borduurt voort op een lopende wetenschappelijke studie van de aanvragers (‘Nierziekte en werk’) en maakt gebruik van bestaande kennis en ‘best practice’ vanuit onderzoek onder andere chronisch zieken en vanuit nefrologische en arbogerelateerde beroepsverenigingen en kennisinstellingen. RESULTAAT Het huidige project resulteert in een concreet, praktisch en uitvoerbaar BAAN-aanbod waarmee de arbeidsgerichte medische zorg in het UMCG kan worden vormgegeven. BAAN bevat concrete adviezen en hulpmiddelen waarmee patiënten vroegtijdig in het ziekteproces en op maat kunnen worden ondersteund om regie te nemen bij het duurzaam participeren in werk. Baan omvat ook adviezen en hulpmiddelen voor professionals in het ziekenhuis bij het opstellen, aanpassen en uitvoeren van arbeidsgerichte zorg voor patiënten met een nierziekte of het verwijzen van patiënten naar gespecialiseerde arbogerelateerde zorg. Het project levert kennis op over de uitvoerbaarheid en het klinische nut van BAAN waarmee kan worden geanticipeerd op potentiele barrières voor de structurele implementatie in het UMCG of andere ziekenhuizen. Hiermee kan de kans op een succesvolle implementatie worden vergroot. Het levert ook kennis op over manieren waarop patiënten, naasten en stakeholders duurzaam kunnen samenwerken aan het verbeteren van de arbeidsgerichte zorg in het ziekenhuis. De opgedane kennis en het BAAN-aanbod, inclusief de ontwikkelde hulpmiddelen kunnen als ‘best practice’ worden gebruikt door nefrologische afdelingen in andere ziekenhuizen en eventueel voor het ontwikkelen van arbeidsgerichte medische zorg aan andere groepen chronisch zieken. Tot slot levert het project kennis op over het werken met de adapted intervention mapping methode en de succes- en faalfactoren van deze methode.

Kenmerken

Projectnummer:
516006008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. Visser
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen
Afbeelding

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. Vanuit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg financieren we projecten die experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.